Domov » Zapisniki » 2012/13 » Zapisnik 29. seje

Zapisnik 29. seje

ZAPISNIK

5.(29.) seje ASSMOŠ v šolskem letu 2012/13

Datum: 22.05.2013, ob 18.00. uri,

na OŠ borcev za severno mejo, Borcev za severno mejo 16, 2000 Maribor

Prisotni predstavniki:

1. Aleš Kumperščak – OŠ bratov Polančičev, Maribor

2. Anton Lah – OŠ Fram

3. Boris Melenšek, podpredsednik – OŠ Janka Padežnika, Maribor

4. Barbara Lesničar – OŠ Franceta Prešerna, Maribor

5. Borut Gosteničnik – OŠ Kamnica

6. Igor Karnet – OŠ Rada Robiča, Limbuš

7. Janja Šetor – OŠ Draga Kobala, Maribor

8. Karl Petelinšek – OŠ Poljčane

9. Lidija Haložan Zagernik – OŠ Toneta Čufarja, Maribor

10. Nikolaj Šiško – OŠ borcev za severno mejo, Maribor

11. Stanislav Vernik – OŠ Toneta Čufarja, Maribor

12. Štefan Muraus – OŠ Bojana Ilicha, Maribor

13. Matjaž Rajtmajer, podpredsednik – OŠ Franca Lešnika-Vuka, Slivnica

14. Petra Lah Bencik – OŠ Leona Štuklja, Maribor

15. Ribanna Skerbiš – OŠ Dušana Flisa Hoče

16. Tomaž Seliškar – OŠ Rače

17. dr. Tonica Bončina, predsednica – OŠ Draga Kobala, Maribor

18. Boštjan koren – OŠ Duplek

19. Andreja Močnik – OŠ Malečnik

Prisotni vabljeni:

1. ga. Lučka Lazarev Šerbec, ravnateljica OŠ borcev za severno mejo
2. g. Aljuša Pertinač, generalni sekretar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
3. g. Igor Marovič, predstavnik Aktiva svetov staršev mariborskih srednjih šol v ustanavljanju

Prisotnih je bilo 19 predstavnikov svatov staršev OŠ. Sklepčnost je bila zagotovljena.

Dnevni red:
1. Kratka predstavitev OŠ borcev za severno mejo;
2. Kratka predstavitev Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol;
3. Predstavitev vizije osnovnošolskega izobraževanja in videnja vloge staršev v javnem osnovnošolskem sistemu (novo vodstvo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport);
4. Predstavitev pobud ASSMOŠ;
5. Vprašanja staršev o aktualnih zadevah.

Ad 1. Kratka predstavitev OŠ borcev za severno mejo

Po uvodnem pozdravu dr. Bončine, predsednice Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol, je ga. Lazarev Šerbec, ravnateljica OŠ borcev za severno mejo, predstavila šolo in njeno delovanje ter aktivnosti. Šola je stara 33 let – deluje od leta 1980. Prejeli so številna priznanja in nazive, med drugim »Kulturna šola 2013«, »Zdrava šola«, »Eko šola«. Sodelujejo s širšo okolico, vojaško brigado in kadetnico. Imajo veliko zelenih površin, ki 330 otrokom in 65 zaposlenim omogoča, da pristopajo k drugačnim oblikam pouka tako za otroke s posebnimi potrebami, kot za ostale otroke.

Ad 2. Kratka predstavitev Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol

Dr. Bončina je prisotnim predstavila Aktiv svetov staršev mariborskih osnovnih šol (ASSMOŠ), ki deluje od leta 2008 in združuje 25 osnovnih šol iz Mestne občine Maribor in okoliških občin (Rače-Fram, Hoče-Slivnica, Poljčane, Slovenska Bistrica, Duplek, Majšperk). Člani ASSMOŠ smo leta 2011 sodelovali pri ustanovitvi Zveze aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS). Poudarila je pomembnost združevanja in organiziranja staršev in delovanje ASSMOŠ v dobro celotne družbe, posebno pa še zastopanja interesov staršev štajerske regije.

Ad 3. Predstavitev vizije osnovnošolskega izobraževanja in videnja vloge staršev v javnem osnovnošolskem sistemu (novo vodstvo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport)

G. Pertinač, generalni sekretar iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)je predstavil kratkoročne načrte MIZŠ na področju osnovnošolskega izobraževanja.

V 2013/14 ne načrtujejo večjih sprememb v osnovnošolskem izobraževanju. V obravnavo so poslali spremembe Zakona o osnovni šoli, ki zamika uvajanje prvega tujega jezika v 1. razred in neobveznega izbirnega drugega tujega jezika v 4. razred za dve leti. Kot razlog je navedel varčevanje v šolstvu ter ne dovolj dodelani strokovni programi uvajanja tujih jezikov.

Eden od večjih problemov je financiranje šolstva, saj se pojavlja velik primanjkljaj med odhodki in prihodki.

Ni predvideno, da bi šolam občutno zniževali razpoložljiva finančna sredstva za plače in materialne stroške. Ni predvideno prerazporejanje sredstev med materialnimi stroški in plačami, saj materialni stroški predstavljajo samo 4 % vseh stroškov. Sicer predvidevajo zmanjšanje plačne mase, ki je bilo dogovorjeno s sindikati. Na letni ravni bo na ravni resorja potrebno zmanjšati število zaposlenih za 1%. Prav tako ne predvidevajo posegov v standarde in normative.

V naslednjem šolskem letu bo skoraj 2600 več prvošolčkov, kot jih je v tem šolskem letu, kar pomeni, da bo potrebno tudi koga zaposliti oz. prerazporediti. Ne odobravajo pa novih investicij.

Ad 4. Predstavitev pobud ASSMOŠ

Dr. Tonica Bončina je g. Aljuši Pertinaču predala dve pobudi ASSMOŠ.

1. Pobuda (priloga 1)

Pobuda o organizaciji strokovne in pravne pomoči v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v pomoč prostovoljnemu delu staršev, ki sodelujejo v svetih staršev in svetih zavodov.

V pobudi starši predlagamo, da se v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport organizira kontaktno točko (v prvi fazi lahko je to lahko elektronski naslov za posredovanje vprašanj predstavnikov staršev v organih zavodov ter telefonska številka), preko katere bomo starši, ki delujemo v organih zavodov, v nekaj dneh imeli možnost dobiti odgovor na zastavljeno vprašanje.

Predlagamo tudi, da se na podlagi prejetih vprašanj in odgovorov oblikuje javno dostopna stran vprašanj in odgovorov, z ustreznim iskalnikom po vsebinah, za katere je bilo podano soglasje, da se lahko javno objavijo.

Predlagamo, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport organizira izobraževanje za predstavnike v svetih zavodov pred nastopom mandata.

G. Pertinač je pobudi naklonjen in jo bo posredoval naprej.

2. Pobuda (priloga 2)

Pobuda o ponovni uvedbi drugega tujega jezika v zadnje tri razrede osnovne šole.

Starši organizirani v Aktiv svetov staršev mariborskih osnovnih šol smo izročili pobudo Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, da poda spremembe zakonodaje, ki bi omogočila ponovno uvedbo obveznega drugega tujega jezika v zadnje tri razrede osnovne šole. V kolikor pobude ni možno uresničiti za celotno Slovenijo, naj se obvezen drug tuj jezik uvede vsaj za obmejne regije, na področjih kjer je potreba po znanju drugega tujega jezika velika in je aktivno znanje jezika sosedov prednost pri iskanju zaposlitve in opravljanju poklica.

V obširni razpravi so starši poudarili, da se sistemsko in stabilno za daljše obdobje uredi poučevanje tujih jezikov na osnovnih šolah. Sedanje stanje je nedopustno, saj programi fakultativnega pouka, obveznih in neobveznih predmetov tujih jezikov niso usklajeni in niso v skladu z evropskimi direktivami.

Ad 5. Vprašanja staršev o aktualnih zadevah

Tema: Neobvezni NPZ v 6 razredu (OŠ Janka Padežnika)

Kakšen je vzrok in smisel neobveznih preverjanj NPZ-ja?

Odgovor/mnenje MIZŠ: V naslednjem šolskem letu bo obvezno nacionalno preverjanje znanja (iz slovenščine, matematike in 1. tujega jezika) tudi v 6. razredu. Predlogi so tudi, da bi se vloga NPZ-ja v 9. razredu povečala.

Tema: e-redovalnica (OŠ Limbuš)

Izziva sta predvsem dva:
– kako prepričati ravnatelje šol, da je to nekaj kar je smiselno podpreti,
– kako zmanjšati stroške, ki bremenijo starše.

Vsaj osnovna funkcionalnost e-redovalnice bi morala za starše biti brezplačna, ministrstvo pa bi povečevanjem zavedanja pomagalo k hitrejši in množičnejši uporabi e-redovalnice.

Eden od osnovnih pogojev je tehnična ustreznost e-redovalnice, da bi bila dovolj varna, zanesljiva in uporabniku prijazna. Ko smo se prvič pogovarjali o tej temi, je bilo izpostavljenih več zlorab, napak, in drugih neželenih situacij.

Odgovor/mnenje MIZŠ: starši se sami odločajo o uporabi e-redovalnice. E-redovalnico ponujajo različni dobavitelji (vsaj 3). Kot primer je g. Pertinač navedel, da na tem področju v EU zaostajamo celo za Afriko – v Keniji npr. že nekaj let v praksi uporabljajo mobilno bančništvo in mbilne telefone namesto bančnih kartic.

Starši na OŠ Bojana Ilicha so izrazili željo po uvedbi e-redovalnice. Zbrali so izkušnje drugih šol: dobili so predvsem pozitivne odzive (e-redovalnica je praktična, učitelj vidi ocene samo svojega predmeta, starši razpolagajo s ločenim virom informacij, idr.). Uvedba e-redovalnice lahko prinese neželene posledice, npr. doslej je otrok imel dolžnost, da doma pove kakšno oceno je dobil. S tem bi mu to dolžnost odvzeli.

Otroci v 1. triadi niso ocenjeni, v tem času pa se že učijo obveznosti in odgovornosti.

• Tema: Nenadomeščanje učiteljev 1. mesec bolniškega staleža (OŠ Dušana Flisa, Hoče)

Ministrstvo namreč več ne dodeluje sredstev za 1. mesec odsotnosti. Šola kot taka pa nima sredstev za ustrezno nadomestilo manjkajočega osebja. Primer: specialna pedagoginja odide v daljši bolniški stalež, šola nima ustrezne zamenjave, čeprav ministrstvo zahteva, da jo nadomesti ustrezno izobražena učiteljica.

Odgovor/mnenje MIZŠ: Namenja se določen % bruto plače za nadomeščanje. Ravnatelj ima pravico, da se odloči, ali zagotovi nadomestnega učitelja ali odsotnost pokrije na kakšen drug način, npr. z prerazporejanjem znotraj šole.

• Tema: Volitve v svet šole – enakomerna zastopanost matične in podružnične šole (OŠ Draga Kobala)

ZoFVI in Odloki o ustanovitvi javnih zavodov določajo način volitev staršev v svet zavoda.

Pri tem je posebno določeno enakomerna zastopanost predstavnikov iz matičnih šol in podružničnih šol. Kaj v praksi pomeni »enakomerna zastopanost« in kako se to določilo uresničuje v praksi.

Odgovor/mnenje MIZŠ: Obvezno morajo imeti tudi podružnični oddelki svojega predstavnika v svetu šole. Ni pa zahtevano, da bi vsaka podružnica imela svojega zastopnika. Več podružnic lahko ima enega zastopnika. Merilo za določanje Števila predstavnikov je število zaposlenih, oddelkov in učencev.

• Tema: Učbeniki in delovni zvezki (OŠ Leona Štuklja Maribor)

Zanima nas, ali ostaja v veljavi pravilnik, da straši podajo ali ne soglasje k ceni delovnih zvezkov? Zanima nas, koliko finančnih sredstev je namenjeno letos za učbeniške sklade.

Odgovor/mnenje MIZŠ: V obtoku je veliko število različnih učbenikov. V naslednjem šolskem letu bo na razpolago 50 novih učbenikov (kar je zahtevala stroka in ne politika), vse šole pa v šolskih skladih nimajo dovolj sredstev za njihovo nabavo.

Država / ministrstvo ne more posegati v število učbenikov in delovnih zvezkov za posamezen predmet. V ozadju je finančni interes založnikov.

Določilo, da starši dajemo soglasje za nabavno ceno delovnih zvezkov in šolskih potrebščin bo ostalo v veljavi. Bodo pa verjetno spremembe glede potrjevanja delovnih zvezkov in učbenikov s strani strokovnega sveta – predvideva se prehod na elektronsko preverjanje ustreznosti vsebine s čimer želijo zmanjšati obseg napak, ki so se sedaj pojavljale.

Elektronski učbeniki gredo skozi enak postopek odobritve kot klasični učbeniki. V naslednjih dveh letih bodo vložena obsežna sredstva v širitev optičnega omrežja do šolskih ustanov, kar bo omogočalo večjo uporabo e-gradiv. Dokler ne bodo vse šole imele optičnega omrežja ne predvidevajo prehoda na elektronske učbenike.

• Tema: Nadzor nad delom inšpekcije (OŠ Franca Lešnika Vuka, Slivnica pri Mariboru)

Kdo nadzira delo inšpekcije, ali je možen ugovor na njihovo poročilo. Kdo ima dostop do inšpekcijskega poročila in koliko so njihove ugotovitve zavezujoče.

Odgovor/mnenje MIZŠ: Zakon o šolski inšpekciji določa, da se po inšpekcijskem pregledu naredi poročilo. Inšpektorji so samostojni pri izvajanju svojih dolžnosti. Ni predviden ugovor na poročilo, nadzorni organ inšpekcije je ministrstvo. Gre za upravni postopek. Svet staršev lahko preko svojih predstavnikov v svetu šole zahtevajo inšpekcijsko poročilo (če poročilo vsebuje osebne podatke, morajo biti ti zakriti).

• Tema: Uvedba 1. tujega jezika v 1. razred OŠ (OŠ Rače)

Z pristopom pri uvajanju 1. tujega jezika je MIZŠ povzročilo zmedo tako na šolah, občinah kot pri starših in povzročilo veliko slabe volje na strani staršev. S svojim ravnanjem ogroža tudi zgodnje fakultativno poučevanje tujega jezika, ki so ga financirale občine, ki so prepoznale pomen, ki ga ima aktivno znanje tujega jezika za razvoj občine. Starši smo mnenja, da je aktivno znanje tujih jezikov v današnjem globalnem svetu nujno potrebno za uspešno in kakovostno nadaljevanje šolanja in opravljanje poklica. Prosimo za odgovor, kakšni so razlogi za načrtovan zamik zgodnjega uvajanja 1. tujega jezika v OŠ in kakšno je stališče stroke do postopanja MIZŠ na tem področju?

Razprava: Pri zadnjih spremembah zakona je bila obravnavana tudi ta tema – uvedba tujega jezika, vendar ni bila sprejeta zaradi finančnih in tudi drugih razlogov. V Sloveniji imamo okolja, kjer imajo učenci težave s sporazumevanjem v slovenskem jeziku (predstavniki romske populacije, idr). Na ravni jezikovne stroke je sicer velika želja po uvedbi spremembe. Samo 159 OŠ je uvedlo obvezen drugi tuj jezik v zadnji triadi. Mnenje stroke: učenje 2 tujega jezika se naj omogoči tistim otrokom, ki si to želijo in zmorejo in ne za vse. Ministrstvo predlaga, da se uvedba obveznega 1. tujega jezika v 1. triado zamakne za 2 leti. Potrebni so kvalitetni učitelji, prioriteta pa je, da se otroci znajo sporazumevati v slovenskem jeziku. Samo interes staršev ni dovolj. Potrebno je poskrbeti tudi za vse potrebne pogoje.

Prisotni so bili mnenja, da je naloga države (kar je zapisano tudi v ustavi), da imajo vsi otroci enake pravice in možnosti. Mariborska občina financira fakultativni pouk nemščine v 1. triadi. V 7. razredu mora učitelj učiti od začetka, saj mora slediti učnemu načrtu. Prav tako je bila neprimerna zahteva, da je bila potrebna 100% podpora staršev na posamezni OŠ, da je šola lahko uvedla poučevanje 2. tujega jezika.

Odgovor/mnenje MIZŠ: V šol. letu 2015/16 bi naj začeli s postopnim uvajanjem 1. tujega jezika v 1. razred OŠ . Razlog dveletnega zamika je pomanjkanje finančnih sredstev.

• Tema: Enakovredna zastopanost v Svetu zavodov OŠ (OŠ Poljčane)

Starši predlagamo enakovredno zastopanost članov zaposlenih, predstavnikov ustanovitelja in staršev v svetu zavodov osnovnih šol.

Razprava: Ravnatelj in učitelji so v nezdružljivem položaju – na svetu šole so učitelji »šefi« ravnatelju, dopoldne je obratno.

Starši imajo pomembno vlogo. Postavlja se vprašanje ali je potrebno, da imajo tudi odločilno vlogo? Na koncu je odvisno od aktivnosti predstavnikov v svetu zavoda.

V ustanavljanju je Aktiv svetov staršev štajerskih vrtcev

• V ustanavljanju je Aktiva svetov staršev mariborskih srednjih šol.

Odgovor/mnenje: ministrstvo pozdravlja ustanavljanje obeh Aktivov.

Ministrstvo razmišlja o uvedbi delovnih skupin v sodelovanju z Zvezo aktivov svetov staršev Slovenije, v kateri bi lahko sodelovali starši.

Naslednja seja bo predvidoma junija 2013 na OŠ borcev za severno mejo. Na sejo bomo povabili župana Mestne občine Maribor in pristojnega za osnovnošolsko izobraževanje na MOM.

Seja je bila končana ob 20.45 uri.

Zapisal:

Igor Karnet

Predsednica ASSMOŠ

dr. Tonica Bončina


Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com
%d bloggers like this: