Domov » Zapisniki » 2012/13 » Zapisnik 25. seje

Zapisnik 25. seje

ZAPISNIK  25. seje ASSMOŠ oz. 1. seje v šolskem letu 2012/13

dne 16.10.2012 ob 18. uri na OŠ Draga Kobala, Tolstojeva 3, Maribor

Dnevni red:

 1. Pozdrav predstavnika OŠ Draga Kobala,
 2. Konstituiranje aktiva,
 3. Načrt dela ASSMOŠ za šol. leto 2012/2013,
 4. Obravnava aktualnih tem povezanih z ZASSS in ASSMOŠ,
 5. Razno.

Sklepčnost je zagotovljena.

Ad 1. Pozdrav predstavnika OŠ Draga Kobala

Ravnateljica OŠ Draga Kobala ga. Branka Rudolf je prisotne na kratko pozdravila.

Ad 2. Konstituiranje aktiva

Zapisnik in sklepi 24. sestanka bodo obravnavani na naslednji seji Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol (ASSMOŠ), saj ga novi člani do seje niso dobili.

Glede na Pravila delovanja ASSMOŠ mora biti predstavnik v ASSMOŠ iz posamezne šole član sveta staršev na OŠ, kjer ima otroka.

Trenutno je 22 članov ASSMOŠ. Za sklepčnost po 15 minutah mora biti prisotnih vsaj 1/3 vseh članov.

Sklep: Potrdili smo mandat predstavnikov posameznih OŠ v ASSMOŠ.

Ad 3. Načrt dela ASSMOŠ za šol. leto 2012/2013

V načrtu imamo naloge, ki so potrebne za izboljšanje organizacije delovanja in promocija aktiva (posodobitev internetne strani, enotna grafična podoba aktiva, predvsem oblikovanje logotiopa). Zbiranje informacij glede formalne organizacijske oblike aktiva, pri ponudnikih, ki delujejo za razna civilna združenja.

Sklep št. 1: Za novo zasnovo spletne strani bo poskrbel Tone Lah. Za vsebino odgovarja predsednica Tonica Bončina. Zapisnike bo pisal Igor Karnet. Z grafično podobo se bo ukvarjal Matjaž Rajtmajer.

Teme s katerimi se bomo ukvarjali bomo sproti definirali. Trenutno so aktualne naslednje teme:

 • e-redovalnica,
 • začetek pouka,
 • nacionalno preverjanje znanja,
 • obveznost pisanja domačih nalog,
 • e-gradiva,

e-redovalnica

Je pripomoček za starše, ki naj bi omogočal lažjo kontrolo izpolnjevanja šolskih obveznosti in ocen posameznega učenca. Starši v obliki SMSja dobijo informacije o otroku. Informacije so objavljene običajno z enotedenskim zamikom. MIZKŠ je z okrožnico priporočilo uvedbo e-redovalnic.

Doslej sta e-redovalnico na našem območju dve šoli: OŠ bratov Polančič in OŠ Fram.

Pomisleki, ki jih imamo starši:

– Redkejši osebni kontakt učitelj-starš,

– Storitev je plačljiva,

– Ukinitev klasičnih redovalnic,

– Znani so primeri zlorab (obvestila staršem pošiljajo otroci) in napak (sporočila dobijo o drugem otroku).

Mnenje staršev je, da mora biti ta storitev brezplačna in dostopna vsem, govorilne ure in roditeljski sestanki morajo ostati v nespremenjenem obsegu. E-redovalnica je lahko samo dopolnilo.

Začetek pouka

Nov pravilnik določa, da se pouk ne sme začeti pred 7.30. To je nekaterim šolam povzročilo organizacijske probleme. V okviru ZASSS smo izvedli anketo na to temo. Rezultati bodo posredovani.

Glavne ugotovitve so:

– Določba je bolj vplivala na šole v manjših krajih kot pa večjih (3 OŠ ali več v kraju) krajih.

– Na nekaterih šolah otroci zaradi določbe prebijejo na šoli tudi uro več časa kot prej.

– Jutranje varstvo, dejavnost, priprava za pouk za vozače ni povsod ustrezno urejeno.

– Čas začetka pouka bi moral biti opredeljen kot priporočilo in ne obveza. Končna odločitev bi morala biti prepuščena šoli.

– Glede na to, da nekaj manj kot polovica šol ni zaznala sprememb organizacije pouka lahko sklepamo, da je reorganizacija včasih lahko tudi koristna, vendar bi morala biti končna odločitev prepuščena avtonomiji šole.

Vir: Zapisnik skupščine ZASSS(Škofja Loka 20.10.2012).

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ)

V zadnjem času se pogosto izpostavlja vloga NPZ. V preteklosti smo starši zagovarjali stališče, da mora imeti NPZ informativno vlogo in ne sme predstavljati dodatnega pritiska na učence. Nekateri so celo predlagali, da bi bilo pisanje nacionalnih testov nenapovedano.

V zadnjem času so pogoste pobude, predvsem iz učiteljskih vrst, da bi NPZ imel večjo vlogo pri vpisu na srednje šole in posledično bi ga učenci resneje jemali. Posebno izraziti so pritiski v sredinah, kjer so podpovprečni rezultati .

Naše mnenje je, da se morajo rezultati NPZ spremljati daljše obdobje na posamezni šoli, saj so velike razlike pri posameznih generacijah učencev. Daljše obdobje podpovprečnih rezultatov pa bi lahko pomenilo nekvalitetno delo posameznih učiteljev.

Obveznost domačih nalog

Ga. Nataša Gabrijan je izpostavila temo, da v 1. razredu domače naloge niso obvezne. Ker je to strokovno vprašanje, o katerem bolj malo vemo, bomo o tem razpravljali na prihodnjih sejah.

e-gradiva

To temo bomo obravnavali na naslednji seji. Do takrat zberemo / opišemo svoje izkušnje.

Ad 4. Obravnava aktualnih tem povezanih z ZASSS in ASSMOŠ

Posvetovanje ZASSS bo 20. oktobra v Škofji Loki. Tema odnosi med učitelji in starši.

SKLEP št. 2: Matjaž Rajtmajer in Gvido Novak se bosta kot predstavnika ASSMOŠ udeležila posvetovanja Zveze aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS), ki bo 20. oktobra 2012 v Škofji Loki.

Postavljeno je bilo vprašanje, zakaj je posvetovanje že oktobra, ko nekateri še nimajo potrjenih mandatov in kdaj je bila določena tema posvetovanja

SKLEP št. 3: Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS), bomo predlagali, da se skupščina ZASSS organizira enkrat letno v drugi polovici šol. leta.

Ad 5. Razno

Delovni zvezki

Predstavili smo aktivnosti v zvezi z delovnimi zvezki. Predstavniki svetov staršev so tudi tokrat izpostavili probleme z dragimi in številčnimi delovnimi zvezki in smiselnost potrjevanja cen delovnih zvezkov.

Pojasnilo glede potrjevanja cen delovnih zvezkov je, da zakonodajalec ne more prepustiti strokovne izbire delovnih zvezkom staršem. Z določilom v pravilniku pa je omogočil vsaj, da se o delovnih zvezkih pogovarja in na nek način soodloča. Seveda osnova je, da izbira del. zvezkov ne vpliva na kvaliteto pouka. Cene del. zvezkov bi lahko znižali z večjimi nakladami in cenejšim materialom, saj so zvezki za enkratno uporabo.

Odnos učiteljev in ostalih staršev do otrok s posebnimi potrebami.

Ga. Nataša Gabrijan je izpostavila odnos do otrok s posebnimi potrebami v zvezi z ostalimi učenci in njihovimi starši. Meni namreč, da bi bilo prav, da so ostali starši obveščeni o značilnostih otrok s posebnimi potrebami. Na ta način bi se lahko izognili določenim konfliktnim situacijam.

Janja Šetor je podala strokovno mnenje in opozorila na zelo različne primanjkljaje otrok z odločbami. To pa zahteva različno obravnavanje teh otrok. Problem je tudi, ker učitelji nimajo dovolj znanja in izkušenj za ravnaje z otroci, ki imajo posebno težke vedenjske motnje. Naše mnenje je, da bi o tej temi bilo smiselno se pogovarjati tudi z učitelji.

SKLEP št. 4:

Svetom staršem predlagamo, da vključijo strokovno posvetovanje ali predavanje na to temo v delovni načrt šole.

Naslednji sestanek bo zadnji teden v novembru 2012 na OŠ Bojana Ilicha.

Seja je bila končana ob 21:00 uri.

Zapisal:

Igor Karnet

Predsednica ASSMOŠ:

Dr. Tonica Bončina

 

Prisotni:

 1. ga. Tonica Bončina – OŠ Draga Kobala,
 2. ga. Janja Šetor – OŠ Draga Kobala,
 3. g. Toni Lah – OŠ Fram,
 4. g. Igor Karnet – OŠ Rada Robiča Limbuš,
 5. g. Matjaž Rajtmajer – OŠ Franca Lešnika-Vuka Slivnica,
 6. g. Gvido Novak, – OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica,
 7. g. Boris Melanšek – OŠ Janka Padežnika,
 8. ga. Urška Kežmah – OŠ Angela Besednjaka,
 9. g. Jože Furman – OŠ Bojana Ilicha,
 10. ga. Nataša Gabrijan – OŠ Slave Klavora.

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com
%d bloggers like this: