Domov » Zapisniki » 2012/13 » Zapisnik 30. seje

Zapisnik 30. seje

ZAPISNIK
6.(30.) seje ASSMOŠ v šolskem letu 2012/13

Datum: 12.06.2013, ob 18.00. uri,
na OŠ borcev za severno mejo, Borcev za severno mejo 16, 2000 Maribor

Prisotni predstavniki:
1. dr. Tonica Bončina, predsednica – OŠ Draga Kobala, Maribor
2. Matjaž Rajtmajer, podpredsednik – OŠ Franca Lešnika-Vuka, Slivnica
3. Anton Lah – OŠ Fram
4. Barbara Lesničar – OŠ Franceta Prešerna, Maribor
5. Igor Karnet – OŠ Rada Robiča, Limbuš
6. Lidija Haložan Zagernik – OŠ Toneta Čufarja, Maribor
7. Nikolaj Šiško – OŠ borcev za severno mejo, Maribor
8. Petra Lah Bencik – OŠ Leona Štuklja, Maribor
9. Tomaž Seliškar – OŠ Rače
10. Andreja Močnik – OŠ Malečnik
11. Ribanna Skerbiš – OŠ Dušana Flisa Hoče
12. Janja Šetor – OŠ Draga Kobala, Maribor
13. Boris Melenšek, podpredsednik – OŠ Janka Padežnika, Maribor

Vabljena:
1. ga. Lučka Lazarev Šerbec, ravnateljica OŠ borcev za severno mejo (prisotna do 19:45)
2. ga. Brigita Gajzer Pliberšek, direktorica Urada za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost, MOM

Prisotnih je bilo 12 predstavnikov svetov staršev OŠ. Sklepčnost je bila zagotovljena po 15 minutah.

Dnevni red:
1. Razgovor z direktorico Urada za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost, Mestne občine Maribor, Brigito Gajzer Pliberšek;
2. Pregled zapisnika 29. (6). seje ASSMOŠ;
3. Odzivi na pobudo o obveznem drugem tujem jeziku;
4. Volitve podpredsednika/ce ASSMOŠ;
5. Poročanje o ustanovitvi Aktiva svetov staršev mariborskih srednjih šol;
6. Razno.

Ad 1. Razgovor z Brigito Gajzer Pliberšek, direktorico Urada za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost, Mestne občine Maribor
Po uvodnem pozdravu dr. Bončine, predsednice Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol, je Brigita Gajzer Pliberšek, direktorica Urada za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost, Mestne občine Maribor podala kratko predstavitev Urada za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost, Mestne občine Maribor. V nadaljevanju je odgovarjala na vprašanja članov aktiva.

1. Kako urad sodeluje z drugimi strokovnimi službami, mestnim svetom in županom, ravnatelji, učitelji in starši osnovnih šol.Sodelavci urada redno sodelujejo z ravnatelji, udeležujejo pa se tudi sestankov Aktiva ravnateljev. Manj je sodelovanja s starši in učitelji, saj se ti le redko obračajo na njih. V rednih stikih pa so s predstavniki mestnih četrti, kjer tudi predlagajo predstavnike v svete osnovnih šol.

2. Kako je načrtovana organizacija in višina sofinanciranje izvajanja fakultativnega tujega jezika in računalništva na OŠ v okviru MOM.
Programa so že lani racionalizirali (heterogene skupine in oddelki po 30 učencev), ni pa predvideno, da bi jih v celoti ukinili. V primeru, da bi država začela z uvajanjem zgodnjega učenja prvega in drugega jezika, bi denarna sredstva prenesli na alternativne programe. V letošnjem rebalansu ne pričakujejo sprememb (krčenja finančnih sredstev).

3. Načrt investicijskega vzdrževanja osnovnih šol.
Razvila se je obširna razprava o investicijskem vzdrževanju osnovnih šol. V letošnjem letu je za investicije predvideno zelo malo sredstev.
G. Nikolaj Šiško je postavil vprašanje ali energetske sanacije spadajo v investicijsko vzdrževanje, zakaj ni več aktivnosti na tem področju, saj je možno pridobiti evropska sredstva in s tem prihraniti pri ogrevanju.

Dogovorili smo se, da nam bodo sodelavci urada posredovali srednjeročni oz. dolgoročni program investicijskega vzdrževanja za posamezne osnovne šole.
V okviru sprejetega občinskega proračuna pa je na internetu možno najti del, ki se nanaša na šolstvo.

4. Sofinanciranje šolske prehrane
MOM bo tudi v prihodnje sofinancirala prehrano na osnovnih šolah.
Na osnovnih šolah v MOM je zato cena prehrane precej nižja kot drugje po Sloveniji.

5. Vprašanja glede Aktov o ustanovitvi šol znotraj MOM
Postavilo se je vprašanje o enakomerni zastopanosti staršev v svetih šol, ki prihajajo s podružničnih šol. Ali je potrebno predstavnika staršev s podružnične šole zamenjati, ko njegov otrok preide na matično šolo. Ga. gajzer je obljubila, da bo pridobila pravno mnenje.

Ob 19. uri je ga. Brigita Gajzer Pliberšek zapustila sestanek.

Ad 2. Pregled zapisnika 29 (6). seje ASSMOŠ
dr. Bončina, predsednica ASSMOŠ, je predstavila dogajanje in sklepe 29 (6) seje ASSMOŠ.

Razvila se je razprava glede zadnjih sprememb na področju uvedbe prvega in drugega tujega jezika, novih učbenikov in financiranja njihove zamenjave oz. uvedbe v uporabo.

Izraženo je bilo mnenje, da bi v primeru uvedbe e-redovalnice le-ta morala za starše biti brezplačna. Govorilne ure in roditeljski sestanki kljub uvedbi e-redovalnice morajo ostati.

Drugih mnenj in pripomb na zapisnik ni bilo podanih.

SKLEP št. 1:
Zapisnik zadnje – 29. (6.) Seje Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol z dne 22. maj 2013 je soglasno potrjen.

Ad 3. Odzivi na pobudo o obveznem drugem tujem jeziku

Uradnega odziva na naši pobudi s strani MIZK nismo dobili.
Ministrstvo pa je v novih Spremembah Zakona o snovni šoli naredilo spremembo in sicer podaljšuje izvajanje obveznega drugega tujega jezika na 159 šolah, ki so ta predmet že izvajale za eno leto in zamika zgodnjega uvajanja prvega in drugega tujega jezika namesto za dve leti na eno leto.

Ad 4. Volitve podpredsednika/ce ASSMOŠ
Dr. Bončina, predsednica ASSMOŠ se je Matjažu Ratmajerju, dosedanjemu podpredsedniku ASSMOŠ zahvalila za aktivno in požrtvovalno sodelovanje v ASSMOŠ in ZASSS.
Za novega podpredsednika ASSMOŠ je predlagala Tonija Laha, predstavnika OŠ Fram, ki ima najdaljši staž v ASSMOŠ iz vrst osnovnih šol izven Mestne občine Maribor.
Anton Lah se je strinjal s kandidaturo, vendar z zadržkom, da v primeru, da ne bo predstavnik OŠ Fram v ASSMOŠ v šolskem letu 2013/2014, se njegov mandat zaključi predvidoma oktobra 2013. Prisotni člani so kandidata soglasno izvolili.

SKLEP št. 2:
Za podpredsednika ASSMOŠ iz vrst osnovnih šol izven Mestne občine Maribor smo soglasno izvolili Antona Laha.

Ad 5. Poročanje o ustanovitvi Aktiva svetov staršev mariborskih srednjih šol

Dr. Bončina, predsednica ASSMOŠ je bila povabljena na Ustanovni sestanek Aktiva svetov staršev mariborskih srednjih šol. Članom novega Aktiva je predstavila delovanje ASSMOŠ in svetovala pri njihovi nadaljnji organizaciji.
Pozvala je člane ASSMOŠ, ki prehajajo na srednje šole, da se aktivno vključijo v delo Aktiva svetov staršev mariborskih srednjih šol in s svojimi izkušnjami pomagajo pri začetnem delovanju aktiva.

Ad 6. Razno
Člani ASSMOŠ so bili pozvani, naj čim prej posredujejo cene delovnih zvezkov predsednici, ki bo podatke uredila in posredovala na ZASSS.
V ceno delovnih zvezkov se ne vključi delovne zvezke za izbirne predmete.

Naslednji sestanek ASSMOŠ bo oktobra 2013, predvidoma na OŠ Franceta Prešerna, Maribor. Povabili bomo ga. Alja Lipavic Oštir, jezikoslovka na Filozofski fakulteti UM, da nam predstavi strokovne vidike uvajanja tujih jezikov v osnovno šolo.

Seja je bila končana ob 21:10 uri.

Zapisal:
Igor Karnet
Predsednica Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol
dr. Tonica Bončina


Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com
%d bloggers like this: