Domov » Zapisniki » 2007/08 » Zapisnik 2.seje

Zapisnik 2.seje

ZAPISNIK 2. SESTANKA

AKTIVA SVETOV STARŠEV MARIBORSKIH OSNOVNIH ŠOL (v nadaljevanju Aktiv),

dne 22. 5. 2008, ob 18.00, v zbornici OŠ Draga Kobala.

 

Predsednica Aktiva, ga. Bončina, je vse prisotne pozdravila in predlagala naslednji

DNEVNI RED:

  1.    Pregled in potrditev zapisnika ustanovnega sestanka ASSMOŠ z dne 24. 4. 2008.
  2.    Pregled, dopolnitev in sprejetje Pravilnika delovanja Aktiva.
  3.    Oblikovanje sporočila za medije.
  4.    Predlogi za organizacijo dela Aktiva v naslednjem šolskem letu.
  5.    Razno.

1. SKLEP: Dnevni red je bil sprejet.

Sledil je pozdrav ga. Rudolf, ki je opozorila na dejstvo, da tudi aktiv ravnateljev podpira ustanovitev našega Aktiva. Spomnila je, da je bil 11. 4. 2008 v Ur. l. RS (št. 36/2008) objavljen razglas o dopolnjenem zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-G. V 66. členu se doda peti odstavek, ki se glasi: »Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.«

Predstavila je ga. Tatjano Rebernik, vodjo Urada za vzgojo in izobraževanje pri MOM in se ji zahvalila, da se je odzvala našemu povabilu.

K1: ZAPISNIK PREJŠNJEGA SESTANKA smo pregledali. Dodali smo seznam predstavnikov, ki so svojo odsotnost opravičili.

Pregledali smo realizacijo sklepov. Za realizacijo 1. sklepa se je zadolžil g. Fermišek. Poročal je, da se je o problematiki plačevanja kotacij za šolska tekmovanja pogovarjal na svetu staršev šole in z ravnateljico. Predlagali so, da se povpraša, kako posamezne šole plačujejo ta strošek. Nato bi še v juniju oblikovali dopis na MŠŠ z zahtevo, da se ti stroški ovrednotijo in uvrstijo k materialnim oziroma drugim stroškom šole. Do sedaj večina šol ta denar prispeva iz šolskega sklada ali od najemnin za šolske prostore. Vprašali bomo tudi ljubljanski aktiv, kako je pri njih. Realizacija 1. sklepa se prenese na naslednji sestanek

2. sklep je realiziran – ustanovitev ASSMOŠ.

3. sklep je realiziran – predsednica Aktiva je Tonica Bončina, namestnik Karli Smodiš.

4. sklep je realiziran – zapisnike piše Brigita Hedžet.

5. sklep je realiziran – oblikovanje delovnih skupin.

Sklep št. 6 je govoril, kako bo izbrana delovna skupina pripravila osnutek pravil delovanja aktiva. Člani delovne skupine (g. Šnuderl, ga. Haložan Zamernik in g. Fermišek) so povedali, da je pravilnik oblikovan. Zato prosijo, da ga do naslednjega sestanka preberemo in predlagamo popravke in dopolnila. Pri delu je pomagala tudi ga. Šeligo Čeleš. Realizacija tega sklepa se prenese na naslednji sestanek.

Vsebina 7. sklepa je bila namenjena oblikovanju sporočila za medije. Pripravili sta ga ga. Bončina in ga. Šeligo Čeleš. Realizacija bo izvedena v mesecu juniju.

O 8. sklepu: naslednji sestanek bo še na OŠ Draga Kobala (18. 6. 2008 ob 18.00). Prvi jesenski pa bo na OŠ Angela Besednjaka.

Tudi 9. sklep bo realiziran v juniju. G. Kos bo oblikoval internetno stran. Ga. Rebernik je obljubila, da bo vprašala, kako bi bilo z objavami na straneh MOM.

10. sklep bo realiziran v prihodnje, ko bo določen termin.

2.SKLEP: Zapisnik prvega – ustanovitvenega sestanka Aktiva je bil pregledan. Dodali smo seznam tistih predstavnikov, ki so svojo odsotnost opravičili. Pregledali smo realizacijo sklepov in pripisali spremembe. Nato je bil zapisnik sprejet.

 

K2: Ker smo zaradi branja Pravilnika delovanja Aktiva  in oblikovanja dopolnil, to aktivnost prenesli na naslednji sestanek, se 2. točka dnevnega reda zamenja z novo: PREDSTAVITEV PROBLEMATIKE POSAMEZNIH OŠ.

 

V to razpravo se je vključila tudi ga. Rebernik iz MOM. Zahvalila se je za naše povabilo. Opravičila je direktorico ga. Pliberšek. Z veseljem bosta sodelovali na naših sestankih in nam pomagali z nasveti. Povedala je, da se je s 1. 2. 2008 oblikoval Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno in socialno varstvo in raziskovalno dejavnost. Gospa je bila prej svetovalka za predšolsko vzgojo, za to so ji nekatere vsebine sedaj nove. Izpostavila je probleme s kadrovsko zasedbo, ki je sicer ista, vendar ima več nalog. Vesela je ustanovitve Aktiva, ker bomo tako lahko bolje sodelovali in dosegli želeno. Žal je proračun za šolstvo vsako leto manjši. Letos je pokritih samo 10% potreb. Torej minimalno. Za investicijsko vzdrževanje je namenjenih milijon evrov. Za drugo leto je sredstev predvidenih še manj. Aktiv lahko na oblikovanje proračuna pomembno vpliva. Letos je tudi volilno leto. Največja problematika na nivoju mesta so investicijsko vzdrževanje, prometna varnost in vandalizem.

Ga. Bončina vpraša, ali lahko informacije v zvezi s problematiko OŠ dobimo direktno od Urada. Ga Rebernik bo informacije posredovala ga. Bončini, ona pa nam. Ga. Rebernik bo tudi prebrala naše zapisnike in tako pripravila odgovore oziroma informacije.

G. Smodiš je opozoril, da starši tudi lahko vplivamo na proračun: rebalans se lahko popravlja.

Ga. Rudolf je spomnila, da se je najbolj zalomilo v mestnem svetu, kjer so pozabili na pomen izobraževanja.

Oglasil se je g. Kos in povedal, da je mestni svetnik v MOM. Sam lahko izpostavi probleme. Pojasnil nam je, kako poteka procedura sprejemanja amandmajev. Ko bo Aktiv pripravil dobre vsebinske zahteve, jih bo v mestnem svetu predstavil in zahteval odgovore ter rešitve. Mestni svetnik namreč v določenem času odgovor mora dobiti. Naše individualno delovanje bi na odgovore čakalo v nedogled.

Ga. Gojkošek je povedala, kako dolgo prosijo za zamenjavo dotrajane azbestne strehe. Prava sramota je, da otroci živijo pod tako nevarno in zdravju škodljivo streho.

Ga. Rebernik je odgovorila, da so zamenjave streh v teku, vendar delo teče postopoma.

Ga. Rudolf predlaga, da na kakšen sestanek povabimo g. Verliča, podžupana.

OŠ Martina Konšaka je končno obnovljena, sedaj čakajo še na ureditev okolice šole, je povedala ga. Sabina Rebernik.

Tudi OŠ Rada Robiča je urejena, tam jih skrbi samo prometna varnost, je povedala ga. Štajnmec.

G. Pintarič je za OŠ Toneta Čufarja povedal, da prometne varnosti ni, pa tudi vzdrževanje šole je slabo.

G. Kos prihaja iz OŠ Prežihovega Voranca, kjer je tudi problem prometne nevarnosti in ureditve šolskega igrišča. Tudi naravoslovnih učilnic še ni. Zanima ga, ali še obstaja načrt investicij za naravoslovne učilnice, ki ga je pripravil g. Raič. Ga. Rebernik pove, da delo poteka po tem načrtu, vendar se je zalomilo pri izvajalcih.

G. Fermišek je poudaril, da bomo skupaj močnejši.

G. Kreis iz OŠ Franca Rozmana Staneta je povedal, da bo ta šola od jeseni največja v MB. Pridružijo se jim učenci iz OŠ Ivana Cankarja (združevanje šol!). Najbolj jih skrbi prehrana. Kuhinja je sicer v gradnji, vendar ne vedo, kako bo s kvaliteto hrane. S kvaliteto hrane tudi niso zadovolji na OŠ Draga Kobala, pove ga. Bončina. Za šolo kuhajo na Borcih, od koder se hrana prepelje. Otroci jedo postano in pogreto hrano. Problem pa je tudi ta, da si šola ne more sama izbrati ponudnika hrane. Aktiv bo skušal vplivati na to določitev.

G. Smodiš iz OŠ Kamnica je povedal, da žal največ pomagajo grožnje. Ko so krajani zagrozili z zaprtjem ceste, se je takoj začelo z urejanjem pločnikov do šole in vrtca.

G. Javornik iz OŠ Bojana Ilicha je povedal, da se nikakor ne strinjajo z idejo občine o zbiranju najemnin od šolskih prostorov v občinsko blagajno. Tudi predstavniki drugih šol so takega mnenja.

G. Wennigerholz predstavlja OŠ Tabor II. Pozdravlja ustanovitev in aktivnosti Aktiva. Starši bodo sodelovali, ker so problemi identični. Skupno delovanje prinaša več možnosti in rezultatov.

G. Šnuderl poudari, da podporo baze imamo, z delom moramo jeseni nadaljevati še bolj aktivno in konkretno.

Ga. Štajnmec predlaga, da sproti zbiramo pobude, nato izpostavimo prioriteto. Zavedati se moramo, da vseh težav ne moremo rešiti naenkrat.

G. Marovič iz OŠ Maksa Durjave izpostavi pomen obveščanja staršev. Pobude naj prihajajo iz razredov. Nato se oblikujejo mnenja, šele nato sklepi. Njihovi starši so se pogovarjali o preventivnem cepljenju deklic proti virusu HPV. Starši moramo od občine zahtevati možnost brezplačnega cepljenja. To možnost so nekatere občine že ponudile. Ne gre za obvezo, temveč možnost. O tej pobudi se bomo še pogovarjali.

Po razpravi smo oblikovali delovno skupino za pripravo internetne strani: g. Kos, ga. Zagernik Haložan in ga. Štajnmec. Do naslednjega sestanka bodo pripravili pregled možnosti.

Ga. Rebernik iz MOM se je zahvalila za povabilo in se poslovila. Če jo bomo povabili na sestanke, se jih bo udeležila. Vsa naša vprašanja ji bo posredovala ga. Bončina.

3.SKLEP: Naslednji sestanek ASSMOŠ bo 18. 6. 2008, ob 18.00, v zbornici OŠ Draga Kobala.

K3: OBLIKOVANJE SPOROČILA ZA MEDIJE

Ga. Šeligo Čeleš in ga. Bončina sta pripravili osnutek. Do naslednjega sestanka naj pripravimo popravke in dopolnila. Obvestili bomo tudi novinarko ga. Vesno Snežič. Predstavnika staršev iz OŠ borcev za severno mejo, g. Zorana Turka, bomo naslednjič prosili za pomoč in nasvete (je novinar na RTS-u). Pozanimali se bomo tudi pri gdč. Ujčič, ki je urednica Mariborskega utripa.

K4. PREDLOGI ZA ORGANIZACIJO DELA AKTIVA V NASLEDNJEM ŠOLSKEM    LETU:

–         jesenski sestanek na OŠ Angela Besednjaka

–         obveščanje medijev

–         sodelovanje z Uradom za vzgojo in izobraževanje in MŠŠ

–         spremljanje aktivnosti drugih aktivov v Sloveniji

–         sprejemanje pobud in reševanje problemov posameznih šol

–         aktivno opozarjati na prometno varnost in vzdrževanje šol

Na naslednjem sestanku bomo seznam predlogov dopolnili.

K5: RAZNO

Ga. Štajnmec je vprašala, ali so šole že oblikovale hišni red. Predstavniki so povedali, da so koncepti že pripravljeni. Sledila bo še obravnava in sprejetje.

G. Wennigerholz vpraša, kako je na drugih šolah z mobilnimi telefoni učencev.

Na OŠ Toneta Čufarja imajo učenci telefone v garderobnih omaricah.

G. Smodiš opozori na možnost kraje telefona iz omarice.

Ga. Rudolf pove, da učenci telefonov pri pouku ne smejo imeti, prav tako ne učitelji. Zelo neprimerno bi bilo, če bi učitelju zvonil telefon, ko pa od učenca zahteva, da ga ugasne.

G. Kreisa zanima, kako pa šole urejajo uporabo telefonov v šoli v naravi. Ga. Zagernik pove, da imajo za telefoniranje določen čas v odmoru. Sicer pa so tako zaposleni z delom.

G. Marovič pravi, da se starši moramo prilagoditi tehnologiji. S tem se strinja g. Kos. Kar je prepovedano, je slajše. Pomemben je samo dogovor.

G. Javornik se tudi strinja, da z represijo ne bomo dosegli veliko. Postavimo pravila, ki se jih moramo držati tudi odrasli.

G. Smodiš vpraša, kako je z garderobnimi omaricami. Pri njih so v slabem stanju, ker učenci zanje ne skrbijo. Drugi opišejo različna stanja. Kjer so si učenci omarice kupili z lastnim zbiranjem denarja (zbiranje starega papirja, bazarji, prodaja glasil idr.), so omarice čudovito ohranjene. Na OŠ Draga Kobala so učenci do omaric prišli z lastnim zbiranjem. Vsak učenec na začetku šolskega leta dobi ključ in prevzame odgovornosti. Ob koncu pouka ključ vrne. Istočasno se pregleda stanje njegove omarice. Če je naredil večjo škodo, jo  mora poravnati oz. je rešitev stvar dogovora.

Ga. Zagernik vpraša, kako je s stroškom za položnico na položnici za plačilo prehrane idr. Na večini šol starši stroška za položnico ne plačajo. Strošek poravna šola sama. Normalno bi bilo, če bi šole to zadevo poenotile.

Ga. Bončina je še povedala, da je fizični poštni naslov Aktiva OŠ Draga Kobala, Tolstojeva ulica 3. Ravnateljica bo vso pošto, tu elektronsko, posredovala ga. Bončini.

Ga. Bončina je sestanek zaključila ob 20.20.

Zapisala: Brigita Hedžet                     Predsednica Aktiva svetov staršev mariborskih OŠ:

mag. Tonica Bončina

Maribor, 1. 6. 2008

PRISOTNI (predstavniki 14 OŠ):

g. Fermišek in ga. T. Frangež (OŠ Angela Besednjaka),

g. Javornik (OŠ Bojana Ilicha),

ga. D.Gojkošek (OŠ borcev za severno mejo),

ga. Bončina in ga. Hedžet (OŠ Draga Kobala),

g. Zlatko Kreis (OŠ Franca Rozmana Staneta),

g. Šnuderl (OŠ Janka Padežnika),

g. Smodiš (OŠ Kamnica),

g. Marovič (OŠ Maksa Durjave),

ga. Sabina Rebernik (OŠ Martina Konšaka),

g. Kos (OŠ Prežihovega Voranca),

ga. Štajnmec (OŠ Rada Robiča),

ga. Šeligo Čeleš (OŠ Tabor I),

g. Wennigerholz (OŠ Tabor II).

g. Pintarič in ga. Haložan Zagernik (OŠ Toneta Čufarja).

OPRAVIČILI so se: g. Predin (OŠ bratov Polančičev), ga. Kuzmič (OŠ Franceta Prešerna) in ga. Stanislava Frangež (OŠ Slave Klavora) – 3 OŠ.

Sestanka sta se udeležili tudi ga. Branka Rudolf, ravnateljica OŠ Draga Kobala in ga. Tatjana Rebernik, vodja Urada za vzgojo in izobraževanje pri MOM.


Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com
%d bloggers like this: