Domov » Zapisniki » 2007/08 » Zapisnik 1.seje

Zapisnik 1.seje

ZAPISNIK USTANOVNEGA SESTANKA PREDSEDNIKOV SVETOV STARŠEV

MARIBORSKIH OSNOVNIH ŠOL,

 ki je bil 24. 4. 2008, ob 17.00, v zbornici Osnovne šole Draga Kobala.

 

Vse prisotne je najprej pozdravila ga. Tonica Bončina, predsednica Sveta staršev OŠ Draga Kobala. Pojasnila je namen pobude za združevanje svetov staršev tudi v Mariboru. Že v lanskem šolskem letu so na seji, ki je bila 19. 4. 2007,  predstavniki Sveta staršev OŠ Draga Kobala sprejeli naslednji sklep: Svet staršev OŠ Draga Kobala bo pripravil predlog za povezavo svetov staršev OŠ na mariborskem področju. Z aktivnostmi bi naj pričeli z naslednjim šolskim letom. Mandat prejšnjemu predsedniku je potekel, zato so izvolili novo predsednico, ga. Tonico Bončina. Na 2. seji Sveta staršev OŠ Draga Kobala, ki je bila 15. 11. 2007, so na pobudo ga. Tonice Bončina predstavniki razredov sprejeli sklep, da strokovne službe šole poskrbijo za elektronsko obvestilo ravnateljem mariborskih OŠ in predsednikom njihovih svetov staršev. Glede na pokazani interes,  bodo z aktivnostmi nadaljevali v januarju 2008. Na 4. seji Sveta staršev OŠ Draga Kobala, ki je bila 28. 2. 2008, je ga. Bončina poročala, da je šola vabilo k sodelovanju poslala 21 osnovnim šolam. Dobila je samo dva odgovora. Svet staršev je sprejel sklep, da bodo šole še enkrat povabili k sodelovanju in sami nadaljevali z aktivnostmi v zvezi z ustanovitvijo aktiva svetov staršev mariborskih OŠ. Na 5. seji Sveta (1. 4. 2008) je ga. Bončina poročala, da je sodelovanje napovedalo že 10 šol. Svet je sprejel sklep, da se vsem predsednikom svetov šol mariborskih OŠ pošlje vabilo na sestanek, ki bo 24. 4. 2008 v zbornici OŠ Draga Kobala. Osnovni namen Aktiva bi bil povezovanje predstavnikov svetov staršev, izmenjava informacij in pozitivnih praks, reševanje težav pri posameznih in skupnih interesih šol, sodelovanje z MOM in MŠŠ, predlaganje sprememb sistema vzgoje in izobraževanja, sodelovanje pri oblikovanju novih zakonov, oblikovanje vzgojnega načrta idr.

Ga. Bončina pove, da v Sloveniji delujejo trije Aktivi: ljubljanski od leta 2003, primorski od leta 2004 in domžalski od leta 2006. Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ RS) je regionalnim aktivom priznalo vlogo relevantnih sogovornikov pri snovanju izboljšav šolskega sistema. Visoki predstavniki Direktorata za osnovno šolo in vrtce MŠŠ in Zavoda za šolstvo RS so se večkrat udeležili sestankov Aktiva, člani Aktiva pa so se udeležili številnih sestankov na raznih uradih MŠŠ. Od leta 2006 imajo regionalni aktivi svetov staršev stalne predstavnike v Svetu praktikov, ki je posvetovalno telo Direktorata za osnovno šolo in vrtce MŠŠ (glej internetno stran http:/www2.arnes.si/- aktivlj/predstavitev.html).

V nadaljevanju ga. Bončina prebere elektronsko pismo ga. Žive Drol Novak, ki je vse od ustanovitve predsednica Aktiva ljubljanskih osnovnih šol. Pozdravila je našo odločitev in v kratkem predstavila njihovo delo. Pri MOL imajo svoj internetni prostor, kjer objavljajo vsebine in aktivnosti. Ponudila je pomoč in sodelovanje.

Ga. Bončina je ugotovila, da je na sestanku prisotnih 9 predstavnikov od 8 osnovnih šol (dva iz OŠ Draga Kobala). Svojo prisotnost je opravičil predstavnik OŠ Prežihovega Voranca. Poslal je predloge njihovega Sveta in prosil za zapisnik.

Na vabilu za prvo srečanje dnevni red ni bil določen. Zato je sledila razprava o potrebi  združevanja.

Ga. Bončina je izpostavila naslednje vsebine: nujno konstituiranje Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol, prometno varnost in financiranje ter investicije šole.

Razpravi se je pridružila ga. Branka Rudolf, ravnateljica OŠ Draga Kobala. Vse prisotne je najprej pozdravila in izrazila svoje zadovoljstvo glede skupnega delovanja staršev osnovnošolcev. Povedala je, da so se na kolegiju ravnateljev strinjali s takim povezovanjem. Vse šole imajo težave glede prometne ureditve, financiranja za vzdrževanje že dotrajanih šolskih prostorov, šolske opreme idr. Povezani starši bomo lažje sodelovali pri proračunu MOM, pri oblikovanju ustanovitvenih aktov, pri pridobivanju novih denarnih virov. Na naše delo je opozorila tudi Urad za VI pri MOM, in sicer ga. Brigito Gajzer Pliberšek in ga. Tatjano Rebernik.

G. Bojan Fermišek iz OŠ Angela Besednjaka je že imel pripravljena konkretna vprašanja, na katera bi starši želeli imeti odgovore oziroma drugačne rešitve. So namreč proti plačevanju sodelovanja na različnih šolskih tekmovanjih iz znanja. Učenec, ki sodeluje na tekmovanju za Cankarjevo priznanje, mora svojo udeležbo potrditi s plačilom. Nekatere šole ta strošek krijejo same, ali pa so za to namenjena sredstva iz Šolskega sklada. Vsi prisotni smo tudi izrazili nestrinjanje s takim načinom dela, zato smo oblikovali naslednji sklep:

1. SKLEP: Ministrstvu za šolstvo in šport RS bomo poslali pobudo za ukinitev plačil šolskih tekmovanj. Dopis bo oblikoval g. Bojan Fermišek.

G. Karli Smodiš iz OŠ Kamnica je prav tako čestital za idejo o skupnem delu. Sam je že šesto leto predsednik sveta njihove šole, zato zelo dobro pozna, kako težko je sodelovati z MOM pri pridobivanju sredstev za nujne posege. Spomni, da so se devet let borili za postavitev ležečih ovir na cesti mimo šole. Jeseni odpirajo novi vrtec, pa pločniki še vedno niso urejeni. Krajani napovedujejo protestne akcije.

Ga. Lidija Haložan Zagernik iz OŠ Tone Čufar opozori na samo delno urejeno cesto mimo šole in dotrajano šolsko opremo. Sprejeti bi se morali enotni standardi glede varnosti šolske poti. Prenos dobre prakse iz šole na šolo se ji zdi naša nujna aktivnost.

Ga. Alenka Kuzmič iz OŠ Franceta Prešerna je ga. Bončini čestitala za pobudo o povezovanju. Na njihovem svetu so starši izrazili potrebo po takem sodelovanju. Na naslednjem svetu, ki bo v maju, bodo obravnavali svoje probleme.

G. Bojan Javornik iz OŠ Bojana Ilicha je tudi izrazil potrebo po medsebojni komunikaciji. Na sestanku bo poročal o sklepih in pobudah.

G. Miran Šnuderl iz OŠ Janka Padežnika je izpostavil podobne probleme kot drugi. Nujno se mu zdi, da se komunikacija z mediji poveča (lokalni radio programi in publikacije). Sodelovanje z mestnimi četrtmi se naj okrepi.

Ga. Manja Šeligo Čeleš iz OŠ Tabor I je ugotovila, da je potrebno oblikovati skupni aktiv in izglasovati njegove organe. Tudi pri njih se pojavljajo isti problemi. Kako je z najemnino za šolske prostore? Tuj jezik in računalništvo naj ostaneta v šoli. Na sestanke bi povabili tudi predstavnike iz MOM.

Ga. Bončina je razpravo prekinila z vprašanjem, ali je torej ustanovitev Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol potrebna in smiselna. Vsi prisotni so na vprašanje odgovorili z da. Tako smo oblikovali

2. SKLEP: Na pobudo Sveta staršev OŠ Draga Kobala in njegove predsednice ga. Tonice Bončina so se vsi prisotni predstavniki svetov staršev mariborskih osnovnih šol strinjali, da ustanovimo Aktiv svetov staršev mariborskih osnovnih šol (ASSMOŠ).

3. SKLEP: Za predsednico Aktiva smo soglasno izvolili ga. Tonico Bončina. Njen namestnik je g. Karli Smodiš.

4. SKLEP: Zapisnike bo pisala ga. Brigita Hedžet. Komunikacija bo potekala po e-pošti in telefonsko. Po potrebi tudi po pošti.

5. SKLEP: Glede na obseg obravnavanih tem bomo oblikovali delovne skupine.

6. SKLEP: Oblikovali smo delovno skupino, ki bo pripravila Pravila delovanja ASSMOŠ. Njeni člani so: g. Šnuderl, ga. Haložan Zagernik in g. Fermišek. Osnutek bodo pripravili do naslednje seje.

7. SKLEP: Oblikovali smo delovno dvojico za pripravo sporočila za medije o ustanovitvi ASSMOŠ. Sporočilo bosta do 10. 5. 2008 pripravili ga. Šeligo Čeleš in ga. Bončina.

G. Šnuderl je predlagal, da bi bili naši sestanki krožni, in sicer po abecednem redu seznama mariborskih OŠ.

8. SKLEP: Sestanki ASSMOŠ bodo krožni, po abecednem vrstnem redu mariborskih OŠ. Naslednji sestanek bo še enkrat na OŠ Draga Kobala, 22. 5. 2008, ob 18.00 v zbornici šole. Ravnatelj gostujoče šole naj bo prisoten in pripravi kratko informacijo o delu, težavah in reševanju problemov pri njih.

Ga. Rudolf je še povedala, da se veseli sodelovanja z nami. Če bomo z argumenti opozarjali na probleme in njihove rešitve, bo težko zavrniti voljo in želje množice staršev. Predlaga tudi, da se naš zapisnik pošlje na Urad za VI pri MOM. Skupaj s predsednico, ga. Bončino, bosta obiskali ga. Gajzer Pliberšek na Uradu za Vzgojo in izobraževanje, kjer bo naša predsednica predstavila delo ASSMOŠ.

Ga. Hedžet vpraša, kako bi bilo z našo internetno stranjo. Ga. Rudolf je odgovorila, da se bo pozanimala na Uradu za VI (zapisnike, objave idr. bi posredovali na njihovi spletni strani).

9. SKLEP: Zapisnike in vse druge informacije bomo pošiljali na Urad za VI pri MOM. Zaprosili bomo za objavo na njihovi spletni strani.

10. SKLEP: Ga. Bončina, predsednica ASSMOŠ bo obiskala Urad za VI in predstavila naše poslanstvo.

Ga. Bončina se je vsem prisotnim zahvalila za aktivno sodelovanje na ustanovitvenem sestanku in ga ob 19.00 zaključila.

 

 Zapisala: Brigita Hedžet                                               Predsednica: mag. Tonica Bončina

Maribor, 25. 4. 2008

PRISOTNI: ga. Alenka Kuzmič – OŠ Franceta Prešerna,

g. Bojan Javornik – OŠ Bojana Ilicha,

g. Miran Šnuderl – OŠ Janka Padežnika,

g. Karli Smodiš – OŠ Kamnica,

g. Bojan Fermišek – OŠ Angela Besednjaka,

ga. Manja Šeligo Čeleš – OŠ Tabor I,

ga. Lidija Haložan Zagernik – OŠ Toneta Čufarja,

ga. Brigita Hedžet – OŠ Draga Kobala in

ga. Tonica Bončina – OŠ Draga Kobala.

OPRAVIČENO ODSOTNI: g. Gorazd Kos (OŠ Prežihovega Voranca), ga. Andreja Štajnmec (OŠ Rada Robiča Limbuš), g. Andrej Predin (OŠ bratov Polančičev) in ga. Tanja Male (OŠ Slave Klavora).

Sestanka sta se udeležili tudi ga. Branka Rudolf, ravnateljica OŠ Draga Kobala in ga. Renata Časar, koordinatorka Sveta staršev OŠ Draga Kobala, sicer učiteljica razrednega pouka.


Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com
%d bloggers like this: