Domov » Zapisniki » 2008/09 » Zapisnik 4. seje

Zapisnik 4. seje

ZAPISNIK  4. SESTANKA AKTIVA SVETOV STARŠEV MARIBORSKIH OSNOVNIH ŠOL –

1. Sestanek v š. l. 2008/09   (v nadaljevanju Aktiv ),

dne  22. 10. 2008, v zbornici osnovne šole Janko Padežnik.

 Sestanek se je pričel ob 18.15 uri.

Predsednica Aktiva, ga. Bončina ( v nadaljevanju predsednica ), je vse prisotne pozdravila in povdarila potrebo po čim večji udeležbi predstavnikov staršev osnovnih šol, saj bo le tako mogoče doseči zastavljene cilje.

Prav tako so prisotni potrdili pobudo predsednice, da je naslednji sestanek na OŠ Angel Besednjak.

SKLEP 1:  Naslednji sestanek je v OŠ Angel Besednjak, zadnji teden novembra ali začetek decembra 2008.

Predsednica je predlagala  naslednji

 DNEVNI RED: 

 1. Pregled in potrditev zapisnika 3. Sestanka ASSMOŠ, z dne 18.6. 2008
 2. Potrditev mandatov predstavnikov svetov staršev posameznih osnovnih šol
 3. Predstavitev osnovne šole Janko Padežnik
 4. Načrt aktivnosti v tem šolskem letu (določitev prednostnih nalog in pobud)
 5. Razno

Dnevni red je bil sprejet.

  K1:  Predsednica Aktiva je povedala, da Sporočilo za medije še ni bilo poslano.

G. Turk se je javil, da bo predsednici pomagal pri predstavitvi v medijih.

Prisotne je tudi obvestila, da g. Kos, pripravlja spletno stran Aktiva, ki bo v najkrajšem možnem času izdelana.

Glede Ljubljanskega aktiva je povedala, da so izvolili novo vodstvo. Predsednik je postal g. Petrovič. Glede začetka dela čakajo na novo vlado (ministra za šolstvo ).

Prisotni so se strinjali, da morajo naše aktivnosti potekati nemoteno naprej, ne glede na novo ekipo na Ministrstvu za šolstvo in šport. Treba je peljati aktivnosti na občinski ravni, saj je občina ustanovitelj šol.

K2: Sledila je predstavitev predstavnikov svetov staršev.

Podana je bila tudi pobuda, da se na naslednjih srečanjih pripravi kartončke z imenom in priimkom, da bo bolj jasno kdo je kdo.

Podan je bil tudi predlog da vse šole sodelujoče v Aktivu imenujejo namestnike predstavnikov svetov staršev. G. Šnuderla se zadolži:

 • Da preveri mandate na tistih šolah, ki se niso udeležili sestanka (pred naslednjim sestankom);
 • Da imenujejo namestnike tiste šole, ki jih še niso imenovale (pred naslednjim sestankom);
 • Da preveri možnost sodelovanja tudi tistih šol, ki se dosedaj niso udeleževale sestankov (trajneša naloga).

SKLEP 2: Potrdijo se mandati prisotnih. Članice Aktiva naj poskrbijo tudi za imenovanje, namestnikov predstavnikov svetov staršev, za primer odsotnosti.

K3:  Ravnateljica OŠ Janko Padežnik, ga. Filipič je podala kratko predstavitev šole in razdelila pisno gradivo o šoli.

Sledila je živahna razprava o naslednjih temah:

 • Multikulturnost – značilnost šole je, da več kot 30% učencev prihaja iz tujih kulturnih sredin; 50 je romskih učencev ( 17,6% vseh učencev); 5 je Kitajcev (1,8%); 1 učenec je iz Moldavije in 44 učencev je otrok priseljencev ali njihovih potomcev )
 • Romski pomočnik – od 1. Novembra 2008 ima šola celega rom. Pomočnika, financiranega preko evropskega projekta (prej polovico).
 • Programi za nadarjene učence – šola ima indetificiranih 11 učencev kot nadarjene. Za vsakega posebej je izdelan učni načrt, ki se izvaja.
 • Nasilje na šoli – ravnateljica šole je izpostavila, da večjega fizičnega nasilja na šoli skoraj ni, je pa verbalno nasilje, ki pa se rešuje s preventivnimi ukrepi in proaktivnimi dejavnostmi z močnim vzgojnim nabojem ( na primer – noč pravlic, izbor fairplay učenca mesečno in letno). Ravnateljica kakor ostali predstavniki šole so opozorili na potrebo po hitrem odzivu in reševanju sporov. Potrebno je nenehno delo na tem področju ob pomoči zelo usposobljene svetovalne službe (3 zaposleni). Do sedaj (pet let) ni bil še nobeden učenec prešolan na drugo šolo. Imeli pa smo primere, da so bili prešolani z drugih šol.
 • Učenci s posebnimi potrebami – šola ima 13 evidentiranih učencev s posebnimi potrebami, za kar ima šola odobrenih 55 učnih ur. Šola pa nima dvigala in drugih pripomočkov za učence z gibalnimi ovirami.
 • Prehrana na šoli in sofinanciranje – šola dobiva malico in tople obroke iz OŠ Kamnica. Kuharici samo razdelujeta obroke in jih po potrebi tudi segrevata. S strani MOM smo financirani za delovno silo in energente. S strani države pa imamo sofinancirane obroke socialno ogroženih učencev in romskih učencev (gre za 125 učencev ali skoraj polovico).
 • Na šoli potekajo programi zgodnjega učenja tujega jezika npr. jezikovna kopel.

K4:  Predsednica je izpostavila, da je problemov in pobud veliko. Vseh ni možno naenkrat reševati. Treba je izpostaviti tiste, ki so pomebni za vse. Pri reševanju le teh je potrebno sodelovanje vseh predstavnikov svetov staršev.

Sledila je razprava o prioritetah in aktivnostih Aktiva v tem mandatu.

G. Šnuderl je izpostavil potrebo po učinkovitejšem delu na sestankih Aktiva. Seje aktiva morajo biti krajše, člani morajo biti predhodno seznanjeni z predlogi posameznih šol in predlogi  sklepov, ki bi jih naj potrjevali.

Predsednica je predlagala, da bi se oblikovala delovna skupina, ki bi pripravila gradivo za seje. Predlog ni bil sprejet. Predstavniki so menili, da gradivo za seje pripravi predsednica in ga v elektronski obliki posreduje pred sestanki Aktiva.

SKLEP 3: Pobude in mnenja predstavniki staršev se posredujejo na elektronski naslov predsednice pred sestanki Aktiva.

Določili smo prednostne naloge v šol. letu 2008/2009

SKLEP 4:

  –  Pobuda za brezplačno prehrano osnovnošolcev;

  –  Zahteva za ureditev plačila kotizacij in drugih stroškov šol tekmovanj;

  –  Pobuda za brezplačno preventivno cepljenje proti virusu HPV.

Sočasno bodo potekale aktivnosti kot so ureditev internetne strani Aktiva in predstavitve Aktiva v medijih.

SKLEP 5: Imenuje se delovna skupina (g.Šnuderl, ga. Tatjana Valek in g. Urbancl), ki do naslednega srečanja pripravi pregled stanja in načrt aktivnosti (pisni predlog pobude za uzakonitev brezplačne prehrane v osnovnih šolah in načrt promocije predloga v strokovnih krogih in medijih)

SKLEP 6: G. Fermišek in njegova delovna skupina, se zadolži, da do naslednjega sestanka pripravi predlog dopisa za ureditev plačila kotizacij in drugih stroškov šol. tekmovanj in ki ga bomo posredovali na MŠŠ.

SKLEP 7: G. Marovič in njegova delovna skupina, se zadolži, da do naslednjega sestanka pripravi pregled stanja in načrt aktivnosti za pobudo o brezplačnem preventivnem cepljenjju proti virusu HPV.

 

Sestanek se je zaključil ob 20.15

Zapisnik sestavil:

Miran Šnuderl

Zapisnik pregledala:                                                                Predsednica ASSMOŠ

Brigita Hedžet                                                                                Tonica Bončina

 

 

PRISOTNI (predstavniki 11 šol):  

 ga. Tonica Bončina (OŠ Draga Kobala ),

ga. Lidija Haložan Zagernik (OŠ Toneta Čufarja ),

ga. Tatjana Valek ( OŠ Martina Konšaka ),

g. Karli Smodiš  ( OŠ Kamnica ),

g. Bojan Fermišak ( OŠ Angel Besednjak ),

g. Emil Urbancl ( OŠ Rada Robiča Limbuš ),

g. Kristjan Lasbaher ( OŠ Slave Klavore ),

g. Igor Marovič ( OŠ Maksa Durjave),

g. Zlatko Kreis ( OŠ Franc Rozman Stane ),

g. Zoran Turk ( OŠ borci za severno mejo )

g. Miran Šnuderl ( OŠ Janko Padežnik )

Opravičili so se:  ga. Mag. Manja Šeligo Čeleš ( OŠ Tabor I ), ga. Brigita Hedžet ( OŠ Draga Kobala – zapisničarka Aktiva ), ga.Alenka Kuzmič (OŠ Franceta Prešerna ),  g. Bertram Wennigerholz ( OŠ Tabor II ), g. Gorazd Kos (OŠ Prežihovega Voranca ), g Bojan Javornik (OŠ Bojana  Ilicha ).

Sestanka so se udeležili tudi:  ga. Sonja Filipič, ravnateljica OŠ Janko Padežnik; ga. Andreja Lorenci, predsednica sveta zavoda OŠ Janko Padežnik in Ga. Mateja Miljuš, namestnica predsednika sveta staršev OŠ Janko Padežnik.


Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com
%d bloggers like this: