Domov » Zapisniki » 2008/09 » Zapisnik 6. seje

Zapisnik 6. seje

ZAPISNIK 6. seje ASSMOŠ,

27. 1. 2009, ob 18.00 uri, na OŠ Bojana Ilicha

Dnevni red:

 1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol
 2. Poročilo o sestanku Aktivov v Ljubljani 15.12. 2008
 3. Poročilo o delu posameznih delovnih skupin (skupine za investicijsko vzdrževanje OŠ, za brezplačno malico, za postavitev internetne strani in druge)
 4. Predstavitev Osnovne šole Bojana Ilicha
 5. Pobude in mnenja članov
 6. Razno

  Ad 1.

Ob pregledu zapisnika 5. seje se vanj dodajo posredovane pripombe. Zapisnik se potrdi.

    Sprejeli smo še dodatno določilo, da se pri imenovanju vsake delovne skupine določi vodja, ki bo v stiku s predsednico oz. na katerega se le-ta tudi obrača v zvezi z dodeljeno nalogo.

   Glede uniform so bila pridobljena naslednja mnenja:

 •        OŠ Rada Robiča Limbuš – nasprotujejo (razlikovanje med šolami);
 •        OŠ Slave Klavore – ne;
 •        OŠ Angela Besednjaka – niso za;
 •        OŠ Toneta Čufarja – niso za uniforme, so pa za kodeks oblačenja (pri nespoštovanja le-tega pa se odpira cel kup novih vprašanj);
 •        OŠ Janka Padežnika – so izvedli anketo med učenci in le-ti so bili za;
 •        OŠ Slave Klavora – ideja je bila negativno sprejeta s strani Sveta staršev;
 •        OŠ Draga Kobala  – ne (uniformne bi lahko bile razumljene kot provokacija);
 •        OŠ Bojana Ilicha  – ne (ko je bil na OŠ Pliberšek sprejet kodeks oblačenja, so se o tem pogovarjali, vendar starši niso za to, otrok pa niso spraševali; menijo, da je potrebno otroke vzgojiti tako, da so primerno oblečeni);
 •        OŠ Franca Rozmana Staneta – še ni bilo sestanka;
 •        OŠ Franceta Prešerna – še ni bilo sestanka in razprave;
 •        OŠ Martina Konšaka – ne (najti je treba bolj kreativno rešitev).

SKLEP št. 1: Dogovorili smo se, da bo naslednji sestanek Aktiva v drugi polovici marca 2009 na OŠ Franca Rozmana Staneta.

Ad 2.

Predsednica poda poročilo o sestanku Aktivov v Ljubljani 15. 12.  2008:

 • · Primorski aktiv se je preimenoval v Združenje staršev. Na sestanku je bila prisotna predstavnica bivšega primorskega aktiva, ki je povedala, da nameravajo ponovno ustanoviti aktiv obalno-kraške regije.
 • · Aktivi, ki že dalj časa delujejo, so uspeli, da se je v Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja vnesel 66. člen, ki določa in omogoča delovanje in financiranje svetov staršev ter aktivov svetov staršev.
 • · Ljubljanski aktiv je na svojem območju pripomogel, da niso zapirali posameznih OŠ.
 • · Domžalski aktiv ima okoli 10 članic, ljubljanski pa 34 članic.
 • · Predstavniki Aktivov so se dogovorili, da bodo sodelovali. Večina pa je bila mnenja, da še niso izpolnjeni pogoji za ustanovitev Nacionalne zveze aktivov.
 • · Predstavniki so bili enotni pri:

         zahtevi za brezplačni topli obrok;

         nasprotovanju trajnemu mandatu ravnateljev;

         predlogu, da se del dohodnine nameni za šolske sklade oz., da se v ta namen navedejo šolski skladi kot možni upravičenci teh sredstev.

 

Sledila je razprava:

Ga. Alenka Kuzmič meni, da ob posameznih pomembnih vprašanjih Aktivi morajo najti skupen jezik in skupno nastopiti.

G. Miran Šnuderl in g. Zlatko Kreis menita, da če ne bomo uspeli pri uveljavi brezplačne prehrane v OŠ, bo Aktiv izgubil smisel in lahko preneha z delovanjem.

Ga. Alenka Kuzmič je opozorila, da se sredstva za šolstvo že sedaj krčijo, zato bo to težko doseči.

G. Kristjan Lasbaher meni, da malica mora biti financirana s strani Ministrstva. Če dajo pobudo Aktivi,  ravnatelji in drugi, zahteva mora biti sprejeta. Meni, da so to resne zadeve in če pobuda ne bo realizirana, predlaga bojkot malice.

Ad 3.

Poročilo delovnih skupin

 • · Predsednica Tonica Bončina in člani delovnih skupin za malico in za investicijska sredstva OŠ  so bili 8. 1. 2009 na prvem obisku pri podžupanu MOM, g. Verliču.

– G. Verlič je povedal, da bi za investicijsko vzdrževanje vseh OŠ v Mariboru bilo potrebno približno 18 milijonov €.  V proračunu pa je za ta namen zelo malo sredstev. Zavedajo se,  da je problematika velika. Ob tem pa občina dela na dveh velikih projektih, kot sta »Univerzijada« in »Evropska kulturna prestolnica«. Je pa obljubil prenovo streh (predvsem tistih z azbestno kritino). V rebalansu proračuna bodo poskušali povečati sredstva za leto 2009.

– Ena od možnosti so povratna finančna sredstva iz evropskih skladov. Ta sredstva je možno koristiti v šestih mesecih, zato pridejo v poštev samo investicije, kjer so že izdelani projekti. Za koriščenje teh sredstev je potrebno soglasje Mestnega sveta Maribor. Potekajo tudi energetski projekti (obnova kotlovnic, obnova streh s pomočjo investitorjev za fotovoltaiko – sončna energija).

   Načrtovana je obnova kotlovnic in sicer izvedba dvo- in trigeneracijskih. Pri dvogeneracijskih le-te proizvajajo še elektriko, ki bi jo lahko pošiljali nazaj v omrežje. Pri trigeneracijskih kotlovnicah pa je vključena še klima, da se lahko v poletnih mesecih šola tudi hladi.

   Uvaja se tudi pilotski projekt, pri katerem investitor vzame streho posamezne OŠ v najem za 40 let in nanjo namesti sončne celice. V prvih 10. letih se investicija povrne, naslednjih 30 let pa že daje dobiček. Celotni projekt vodi »energetska pisarna« pri občini. (Takšni dogovori že potekajo na OŠ Angela Besednjaka, kar je bilo omenjeno na prejšnjem sestanku.)

   G. Kos je povedal, da je najbolje, da šola sama najde investitorja, s katerim se nato obrne na občino, ki dokumentacijo pregleda in poda soglasje za izvedbo, v kolikor gre za skupni interes. Če je priloženo poročilo arhitekta, ki poda oceno o nosilnosti objekta, potem ne bi smelo biti administrativnih omejitev glede potrditve. S takšnimi izvedbami se da »priti nasproti« občini, da ni potrebno čakati na rebalans proračuna. Električna energija iz sonca je bolj cenjena in je tudi delno sofinancirana s strani države.

  · S podžupanom smo se dogovorili, da se bomo srečevali dvakrat letno (okvirno prvič po začetku šolskega leta in nato aprila ali maja.)

 · Prav tako smo seznanili g. Verliča o pobudi za brezplačen topel obrok, ki jo nameravamo nasloviti na MŠŠ. Odgovor g. Verliča je, da MOM že pomaga v tej smeri, ker občina sofinancira energente in delovno silo za pripravo obrokov.

 · Spletna stran Aktiva bo v obliki bloga izdelana do naslednjega sestanka. Vse OŠ, članice Aktiva, naj na svojo spletno stran dodajo povezavo na »Aktiv SSMOŠ«.  Za to bomo prosili skrbnike spletnih strani posameznih OŠ, ko bo stran izdelana. Za izdelavo spletne strani se bosta povezala ga. Lidija Haložan in g. Gorazd Kos.

 · Delovna skupina za sofinanciranje cepljenja proti HPV naj bi pridobila strokovna mnenja in se povezala z ga. Giovano Bertoncelj, mestno svetnico, ki je enkrat že vložila to pobudo na mestni svet. Pobuda takrat ni bila sprejeta. Pobudo naj bi ponovno naslovili na mestni svet.

 

 Ad 4.  

OŠ Bojana Iliha – poročilo:

Ravnatelj, g. Štefan Muraus, je predstavil OŠ Bojana Ilicha, ki ima v š. l. 2008/09 vpisanih 553 učencev v 23 oddelkih. V podaljšanem bivanju je preko 300 otrok, ki so v 10 oddelkih.

Šola je bila ustanovljena leta 1959. leta in je praznovala 100-letnico obstoja. Na njej je zaposlenih 69 strokovnih sodelavcev. Na šoli nudijo zgodnje poučevanje jezika in tečaje nemškega, angleškega jezika in francoskega jezika. Sodelujejo s šolo na Slovaškem in na Hrvaškem.

Šola v naravi je v različnih oblikah organizirana vsako leto od 3. do 6. razreda. V 7. razredu pa organizirajo pohodništvo (Vršič, Sleme…). Za bivanje največ koristijo Dom Miloša Zidanška na Pohorju, in sicer do 22 dni v letu.

Sodelovali so v projektu Comenius (Letalstvo v Evropi). Imajo zelo močno gledališko skupino. Sodelujejo tudi s Francijo in Švedsko.

Valeta je vedno organizirana na šoli, plesne vaje vodi učitelj športne vzgoje. Na ta način so stroški za starše minimalni, nekaj denarja pa črpajo iz interesnih dejavnosti. Končni izleti so pri njih še vedno dvodnevni (Benetke, Gardaland), in sicer gredo v nedeljo in ponedeljek, ker je uradno v ta namen dodeljen le en dan.

Največji problem na šoli je, da starši bolj skrbijo za materialno plat otrok kot za čustveno.  Eden od disciplinskih ukrepov npr. je, da kaznovani učenec spremlja učitelja ob koncu ure do zbornice, tam počaka in se z naslednjim učiteljem vrne v razred.

Nivojski pouk imajo le pri ANG; pri SLO in MAT pa imajo heterogene skupine.

Zelo močan je še pevski zbor, vsako leto imajo zaključno prireditev v Unionski dvorani.

 Ad 5.

Ga. Bončina je opozorila na pobudo ljubljanskega aktiva o nesprejemljivih pogojih za vpis v srednje šole. V aktivu do sedaj o tej temi nismo razpravljali, zato smo podali samo nekaj mnenj  o tej problematiki in o problematiki šolskih tekmovanj.

Z OŠ Toneta Čufarja so opozorili, da se na posameznih tekmovanjih med samim potekom  spreminjajo pravila udeležbe le-teh (npr.: po objavi rezultatov so se dvignili kriteriji za drugi krog udeležbe na naravoslovnem tekmovanju).

Starši se zavzemamo za vnaprej določena pravila. Lahko bi dali pisno pobudo za oblikovanje pravil, da so ta že ob prijavi učenca na tekmovanje natančno znana.

Ravnatelj, g. Muraus, pove, da bo po novih pravilih lahko npr. le 58 otrok v celotni Sloveniji dobilo zlato priznanje in ne več vsi, ki bi dosegli nek nivo. Na ministrstvu se namreč bojijo, da bi se sicer vrednost teh priznanj »razvodenila«. Sicer pa tekmovanja prirejajo oziroma organizirajo razna društva, na katera pa je težko vplivati, ker to ni državni sistem.

Ga. Alenka Kuzmič meni, da je za samopodobo učenca gotovo bolje, da je zlatih priznanj oziroma vseh priznanj več. Ni strahu, da bi se to »razvodenilo«.

 Sestanek se je zaključil ob 19.30.

  

Zapisala:

Lidija Haložan Zagernik

                                                                                                                                                            Predsednica Aktiva SSMOŠ

                                                                                                                                                                    Tonica Bončina

Maribor, marec 2009

 

Prisotni:  predstavniki 11-ih OŠ,  g. Štefan Muraus, ravnatelj OŠ Bojana Ilicha.

 

 

 


Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com
%d bloggers like this: