Domov » Zapisniki » 2008/09 » Zapisnik 7. seje

Zapisnik 7. seje

ZAPISNIK 7. sestanka ASSMOŠ,

ki je bil 26. 3. 2009, ob 18. uri, na OŠ borcev za severno mejo

DNEVNI RED:

  1.    Pregled in potrditev zapisnika 6. sestanka ASSMOŠ
  2.    Poročilo o sestankih na MŠŠ
  3.    Poročilo o delu delovnih skupin: za brezplačno cepljenje proti virusu HPV, za brezplačno kosilo osnovnošolcev  in za izdelavo internetne strani
  4.   Predstavitev OŠ borcev za severno mejo
  5.   Razno 

Ga. Bončina je prisotne pozdravila. Nato je g. Turk kot predstavnik staršev gostujoče šole predstavil mag. Lučko Lazarev Šerbec,ravnateljico OŠ borcev za severno mejo.

G. Kreis in g. Smodiš sta predlagala, da se v prihodnje točka dnevnega reda o predstavitvi gostujoče šole pomakne na začetek. Po kratki izmenjavi mnenj smo se dogovorili, da bo dnevni red predstavitev šole uvrstil na začetek. Ravnatelja/-ico se povabi, da na sestanku ostane do konca.

K1: Ob pregledu zapisnika 6. sestanka ASSMOŠ se v 1. sklepu spremeni kraj 7. sestanka ASSMOŠ. To je OŠ borcev za severno mejo (prej OŠ Franca Rozmana Staneta). Drugih pripomb ni bilo.

 K2: Ga. Bončina je poročala o sestankih na MŠŠ

● Prvi sestanek pri ministru dr. Lukšiču je bil 4. 2. 2009. Sestanka so se udeležili mag. Tonica Bončina in Karli Smodiš (Aktiv mariborskih OŠ), Petar Petrović in dr. Boris Majaron (Aktiv ljubljanskih OŠ), dr. Tone Meden in Irena Pavlič (Aktiv domžalsko-kamniških OŠ). S strani MŠŠ so bili prisotni: dr. Igor Lukšič, minister, Boris Černilec, v.d. direktorja direktorata za vrtce in osnovne šole in Lidija Goljat.

Minister delo aktivov svetov staršev podpira, vendar si želi nacionalne zveze staršev, ki bi posredovala usklajena stališča staršev OŠ iz vseh regij. Sedaj delujejo aktivi treh regij, v ustanavljanju  sta še aktiva Gorenjske in Obale. V prihodnje si starši želijo več stalnih oblik sodelovanja aktivov z organi MŠŠ (npr. odprta pisarna, svet praktikov…). V pripravi je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah ZOFVI. Ta določa spremembo sestava svetov šol iz modela 3:3:3 na 3:5:3 (trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev). Predstavniki so zagovarjali model uravnotežene sestave. Tudi predlog o trajnem mandatu ravnatelja predstavniki staršev ne podpirajo.

Boris Majaron je predstavil pobudo za namenitev dela dohodnine v šolske sklade. Minister je obljubil, da bodo pobudo preučili (birokratske ovire na finančnem ministrstvu).

Tonica Bončina je ministru izročila pobudo za brezplačno toplo kosilo za vse osnovnošolce, ne glede na njihov socialni položaj. Položaj osnovnošolcev in srednješolcev se mora izenačiti (srednješolci imajo zagotovljen brezplačen topel obrok). Minister je povedal, da sredstev za to ni, da pa nameravajo postopno povečevati delež učencev, ki so upravičeni do subvencije za prehrano. Potrebno je tudi preveriti obstoječi sistem subvencij in normative, da bi odpravili prevelike razlike v cenah in kakovosti prehrane.

Boris Majaron je ministru izročil pobudo ljubljanskega aktiva za spremembo meril za vpis v srednje šole z omejitvijo vpisa. MMŠ naj čim prej organizira izmenjavo mnenj o spremembi postopka. Minister odgovora ni podal (pomanjkanje časa). Aktivi se naj v bodoče obrnemo na g. Černilca in vodjo sektorja za OŠ g. Borisa Zupančiča.

Ga. Bončina pove, da je 17. 2. 2009 iz MŠŠ prejela pisni odgovor na pobudo za brezplačno toplo kosilo za vse OŠ, ne glede na socialni položaj. Pobudo so preučili in se resnosti problema dobro zavedajo. V prihodnjih letih bodo v proračunu poskušali zagotoviti več sredstev, vendar po principu postopnosti (zaradi gospodarske krize). Prehrana je že sedaj delno subvencionirana. Uresničitev pobude ni mogoča.

● Drugi sestanek na MŠŠ je bil 6. 3. 2009. Ga. Bončina je pripomnila, da je vabilo prejela šele 3. 3. 2009. To dejstvo se ji zdi zelo neresno, saj se je v tako kratkem času težko organizirati in pripraviti. Minister je predstavnike aktivov povabil na sestanek, kjer jih je obvestil o načrtovanih sprememba Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Sestanka so se udeležili isti predstavniki aktivov kot na prejšnjem.

Bistvena sprememba bo sestava sveta zavodov, kjer bi učitelji imeli spet več glasov (3:5:3). Minister sicer pričakuje javno nasprotovanje staršev. Vendar tako uresničujejo predvolilno obljubo. Sprememba pa se bo uveljavila postopno, ko bo sedanjim svetom potekel mandat. Predstavniki so povedali, da so imeli z uravnoteženo sestavo 3:3:3 zelo dobre izkušnje, zato se jim zdi sprememba korak nazaj in proti aktivnosti staršev. Vloga staršev bi se tako zmanjšala. Minister zagovarja dejstvo, da učitelji morajo imeti visoko stopnjo strokovne avtonomije. Ker se za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela uvaja in uveljavlja princip samoevalvacije, mora biti pri sestavi sveta zavoda vloga predstavnikov delavcev poudarjena. Sporna se zdi formulacija 5 delavcev šole, kar pomeni, da ne gre samo za učitelje ampak tudi za hišnika, čistilko, kuharice… Kje gre tukaj za avtonomijo učiteljev? Minister je opozorilo o »delavcih šole« vzel zelo resno in povedal, da na to do sedaj niso bili pozorni. Druga sprememba je črtanje ene od pristojnosti sveta staršev. Ta naj ne bi več samostojno ustanavljal oz. oblikoval delovnih skupin pri projektih. Upošteval bi pravilo sodelovanja in dogovora s šolo. Naslednja sprememba bi naj bila trajen mandat ravnatelja. Predstavniki aktivov za trajnost mandata niso, ker se bojijo, da bi ravnatelji »zaspali«. Minister je dejal, da bo MŠŠ predlog zakona poslalo Državnemu zboru in nas vabi k javni razpravi. Pripravljen je tudi sodelovati na skupni okrogli mizi. Predstavnike aktivov bo na to temo še enkrat povabil na sestanek.

(Osnutek predloga zakona o spremembah in dopolnitvah ZOFVI si lahko preberete na spletni strani MŠŠ – osnutek, 20. 3. 2009).

Po poročanju ga. Bončine je sledila razprava: g. Kreis je v zvezi z odgovorom MŠŠ na pobudo za brezplačno toplo kosilo odločno predlagal, da z aktivnostmi nadaljujemo. Zahtevamo krizni ukrep. Osnovnošolci morajo biti s srednješolci izenačeni.

G. Smodiš je povedal, da starši položnic za prehrano ne morejo plačevati. Osnovnošolec nujno potrebuje redne obroke. Dogaja se, da so otroci v šoli lačni. Nered pri študentskih bonih je velik.

G. Wennigerholz je podal kritično mnenje o organizaciji osnovnošolskega izobraževanja.

G. Fermišek pove, da imajo šole brez lastne kuhinje še posebne težave.

Ga. Lazarev Šerbec  opozori na večje lobiranje. G. Turk predlaga, da zahteve pošljemo večkrat. Z g. Smodišem se strinjata, da pobude pošljemo poslancem konkretno. G. Kreis in g. Marovič bosta pobude naslovila na ga. Potrato in g. Ribiča.

Sklep 1: Delovna skupina (G. Šnuderl, g. Tatjana Valek in g. Urbancl) bo pripravila besedilo za odgovor MŠŠ in obvestila poslance. Aktivnosti v zvezi s prehrano se bodo povečale in stopnjevale.

Ga. Bončina je spomnila na evropski projekt – brezplačna delitev sadja in zelenjave. Zanima jo, kako je s tem pri nas. Predstavniki bomo vprašali na svojih šolah.

V zvezi s predlogi sprememb ZOFVI je ga. Šeligo povedala, da je za uravnoteženost pri sestavi sveta zavoda. Ga. Haložan je povedala, da se je model 3:5:3 na njihovi šoli izkazal za neustrezen, ko so starši zahtevali odstop ravnateljice. G. Turk pove, da prakse 3:3:3 določene šole sploh uvedle niso. Ga Kolmanič je povedala, da na OŠ Slave Klavore deluje svet zavoda v sestavi 3:3:3. Sprejemljiva pa se ji zdi tudi sestava 5:5:3 (5 staršev, kot ekvivalent trem staršem in dvema dijakoma v srednji šoli.  O financiranju zasebnih šol nismo debatirali, ker predstavljamo interese javnih šol.

K3: Delovne skupine so poročale o opravljenem delu. G. Marovič pove, da bo v naslednjem šolskem letu prostovoljno cepljenje deklic proti virusu HPV del nacionalnega zdravstvenega programa, torej brezplačno. Uradna objava še sledi.

O delu skupine za brezplačno kosilo osnovnošolcem smo poročali pod točko 2. Aktivnosti se bodo nadaljevale.

Ga. Haložan in g. Kos sta imela težave pri komunikaciji, zato bosta o pripravi internetne strani poročala naslednjič.

Ga. Lazarev Šerbec  opozori na probleme pri organizaciji podaljšanega bivanja za učence (velik normativ in ukinitev OPB za 6. razred).

Starši smo mnenja, da je problem pereč in, da je smiselno, da na ta problem opozorimo MŠŠ.

Sklep 2: Delovna skupina (vodja Bojan Javornik, član Bertram Wennigerholz) bo pripravila predlog pobude o dopolnitvi oz. spremembi organizacije podaljšanega bivanja.

Sklep 3: Naslednji sestanek ASSMOŠ bo predvidoma 16. 4. 2009. Gostiteljica bo OŠ Franca Rozmana Staneta.

 K4: Predstavitev OŠ borcev za severno mejo

Ravnateljica šole, mag. Lučka Lazarev Šerbec, je povedala, da šola deluje od leta 1980. leta. Kulturna in zgodovinska preteklost šole je vezana na generala Rudolfa Maistra. V ta namen šola izvaja različne projekte, za katere so prejeli nagrade in odlikovanje. Šolo obiskuje 411 učencev, od tega 33 Romov (zato delo z romskim pomočnikom). Delo poteka v duhu sprejemanja drugačnosti in spoznavanja različnosti (projekt Kulturni stik – ptica selivka). Mednarodno sodelovanje poteka s Sarajevom (OŠ Ilidža) in Avstralijo (Sidney). Šola študentom PeF in FF nudi hospitacije in pedagoško prakso. Razvijajo internetno mrežo in IKT pouk (interaktivna tabla). Vključeni so v projekt eko šole in ŠKL. Učenje tujih jezikov (nemščina) je v sklopu izbirnih vsebin. Ne zagovarjajo  obvezni drugi tuj jezik. Aprila se bodo predstavili v Europarku, maja pa na Glavnem trgu (projekt Evropska vas). Pri likovnih dejavnostih sodeluje akademik Bojan Golja. Podobno kot druge šole imajo težave pri investicijskem vzdrževanju, ker so finančna sredstva občine zelo omejena. Šola dobro sodeluje s starši in lokalno skupnostjo. Podpira delo ASSMOŠ. Predlaga pobudo v zvezi z normativi pri določanju števila učencev v oddelkih. Največja težava je pri organiziranem podaljšanem bivanju (OPB). V razredih je preveč otrok (tudi 30), zato je kvalitetno delo nemogoče (domače naloge, interesne dejavnosti…). G. Javornik je povedal, da je na OŠ Bojana Ilicha ta problem tudi velik. Tudi na drugih šolah je število oddelkov OPB premalo, normativi pa preveliki. O tej problematiki se bomo pogovarjali še naslednjič.

K5: Razno

Ravnateljica nas je povabila, da spremljamo in se udeležujemo aktivnosti njihovih učencev 8.5.2009. Sestanek je bil končan ob 20.00.

Zapisala: Brigita Hedžet

Predsednica ASSMOŠ: mag. Tonica Bončina

Maribor, 31. 3. 2009

 

Prisotni:

–         ga. Tonica Bončina – OŠ Draga Kobala

–         g. Zoran Turk – OŠ borcev za severno mejo

–         g. Zlatko Kreis – OŠ Franca Rozmana Staneta

–         g. Karli Smodiš – OŠ Kamnica

–         g. Igor Marovič – OŠ Maksa Durjave

–         ga. Karmen Kolmanič – OŠ Slave Klavore

–         ga. Manja Šeligo Čeleš – OŠ Tabor I

–         g. Bertram Wennigerholz – OŠ Tabor II

–         ga. Lidija Haložan Zagernik – OŠ Toneta Čufarja

–         g. Miran Šnuderl – OŠ Janka Padežnika

–         g. Bojan Fermišek – OŠ Angela Besednjaka

–         g. Bojan Javornik – OŠ Bojana Ilicha

–         ga. Brigita Hedžet – OŠ Draga Kobala

Sestanka se je udeležila mag. Lučka Lazarev Šerbec, ravnateljica OŠ borcev za severno mejo.

Opravičeno odsotni: ga. Alenka Kuzmič – OŠ Franceta Prešerna, g. Gorazd Kos – OŠ Prežihovega Voranca in g. Emil Urbancl – OŠ Rada Robiča Limbuš.


Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com
%d bloggers like this: