Domov » Zapisniki » 2009/10 » Zapisnik 11. seje

Zapisnik 11. seje

ZAPISNIK  11. seje ASSMOŠ

dne  26. 1. 2010 ob 18.00 uri, OŠ Kamnica

Dnevni red:

 1. Predstavitev OSNOVNE ŠOLE KAMNICA;
 2. Pregled in potrditev zapisnika 9. IN 10. seje Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol;
 3. Poročanje o sestanku predstavnikov staršev z ministrom na Brdu in v Žalcu;
 4. Poročanje o aktivnostih (pripombe na predlog Zakona o šolski prehrani, vključevanja drugih šol v aktiv, pobudi o ureditev plačevanja kotizacij tekmovanj);
 5. Določitev izhodišč glede ustanovitve Nacionalne starševske zveze;
 6. Razno.

V imenu OŠ Kamnica nas je pozdravil njen ravnatelj g. Tomaž Čeplak.

Ga. Margareta Dolinšek je na kratko predstavila delovanje APDI z Nizozemske – pri nas sodelujejo z Ministrstvom za šolstvo in šport pri pripravi učnih programov in prenovi šolstva. Organizirali so nekaj izobraževanj za učitelje in skrbijo tudi za povezanost s starši. Eden od njihovih projektov je bil Knjigabube. Le to so nadgrajevali s projektom »Learning is fun«, predvsem na Ljubljanskem področju. G. Obreht ima namen to predstaviti v okviru šole za ravnatelje, zato se obračajo tudi na Svete staršev, ker jih do sedaj še niso vključili v svoje delo. Na občini sodelujejo z ga. Jasmino Vidmar. Zato je prosila, če lahko prisostvuje našemu sestanku, da bi dobila povratne informacije s strani staršev in nam tudi nekako svetovala pri našem delu.

Ad.1.

Prva triletna šola je bila v Kamnici že leta 1900. V letu 1999, so kot ena prvih šol uvedli devetletno osnovno šolo. Imajo še podružnični šoli Bresternica in na Gaju, ki je sicer že nekaj časa zaprta. Na šoli je 20 oddelkov in v njih 308 učencev. Okoli šole je veliko športnih površin. Njihova vizija je dobro počutje otrok na šoli. Šolo v naravi imajo skoraj vsako leto, spodbujajo pa ustvarjalnost in kreativnost otrok. Ponašajo se z učencem, ki je pri 12 letih napisal knjigo, ki so mu jo s pomočjo šolskega sklada tudi pomagali izdati.

Ravnatelj pravi, da šolo obiskuje veliko učencev, ki stanujejo na hribovitem območju in imajo daljšo pot v šolo, medtem ko veliko učencev iz njihovega okoliša obiskuje šole v centru mesta Maribora.

Ad 2.

Na zapisnika 9. in 10. seje ni bilo pripomb, zato smo jih potrdili.

Člani aktiva in g. ravnatelj so opozorili na problem nezadostnega financiranja vzdrževanja osnovnih šol v MOM. Predvidena finančna sredstva v proračunu MOM za leto 2010 za ta namen so zares skromna. Od tega je znaten delež sredstev, ki se je prenesel iz preteklega proračunskega leta 2009, ker so zaradi kasno sprejetega proračuna ostala neporabljena. Čeprav je MOM najela kredit, se je večina sredstev porabilo za druge projekte: Univerzijada in Prestolnica kulture. Dogovorimo se, da na naslednje srečanje povabimo podžupana Milana Mikla, ki je zadolžen za osnovnošolsko izobraževanje, da nam pojasni stanje na tem področju.

 Sklep 1: Podpredsednik g Smodiš povabi g. podžupana Mikla na naslednje srečanje aktiva.

Ad.3.

 Poročanje o sestanku predstavnikov staršev z ministrom na Brdu in v Žalcu:

Na sestanek so bili vabljeni člani svetov zavodov in naknadno člani aktivov.

G. Šnuderl pove, da so se predstavniki MŠŠ na sestanku z ministrom Lukšičem v Žalcu celo spraševali, zakaj bi bila sploh potrebna organizacija staršev: predlagali so organizacijo v okviru civilne iniciative.

–          Učna gradiva:  načrt da se do leta 2020 uvede vse učbenike v elektronski obliki in število delovnih zvezkov zmanjšati za 20%  že v naslednjem šolskem letu.

–          Ministrstvo bi želelo v vlogi sogovornika imeti Nacionalno starševsko zvezo, v katero bi se naj povezali Aktivi Svetov Staršev osnovnih šol. Za ustanovitev le te so na MŠŠ pripravljeni pomagati z logistiko, prostori in delno tudi finančno, ko pa bi zveza pričela z delovanjem, bi se umaknili.

–          Minister Lukšič je dobil ogromno informacij in vprašanj s strani staršev – veliko več, kot jih je pričakoval.

Sklep 2: ASSMOŠ začne z aktivnostmi za skupno nastopanje in organiziranje z drugimi aktivi, ki že delujejo v Sloveniji.

 Sprejeli smo mnenje, da podpiramo zmanjšanje in racionalizacijo števila delovnih zvezkov, vendar na strokovnih osnovah in kriterijih.

 Ad. 4.

 • · Pobuda za zmanjšanje števila otrok v oddelkih:

V decembru smo dobili pobudo za zmanjšanje normativa števila učencev v razredih od OŠ Radovljica. V ASSMOŠ smo pobudo podprli. V nekaterih aktivih pa so glede pobude imeli pomisleke.

Strinjamo se, da samo število otrok na šoli ne more biti edino merilo za delitev oddelkov. Podpiramo, da se v določenih pogojih omogoči delitev razredov. Stroka mora določiti ustrezne kriterije za manjše število otrok v razredu.

 • · Pobuda za brezplačen topel obrok:

–          Ga. Bončina je poročala o poslanih pripombah na predlog Zakona o šolski prehrani.

 • da se malica financira v celoti za vse osnovnošolce;
 • da se omogoči financiranje kosila za socialno ogrožene najmanj v višini 50%.

–          G. Lasbaher poudari, da srednja šola, v kateri so sedaj odobrili topel obrok financiran s strani Ministrstva, ni obvezna, osnovna šola pa je, zato bi morali nujno najprej odobriti financiranje toplega obroka v osnovnih šolah.

–          G Smodiš spomni, da je sekretarka ga. Kovšca dejala, da bi osnovne šole in srednje šole izenačili, vendar navzdol, kar se tiče financiranja toplega obroka.

–          Ga. Dolinšek je tu dodala, da bi se poskušali povezati s pediatri in šolsko medicino, ki bi nam pomagala s medicinske podkrepitvijo o potrebi toplega obroka v povezavi s pravilnim razvojem otrok v osnovnih šolah.

–          G. Rajtmajer pove, da so bili objavljeni podatki, da na srednjih šolah v zadnjem letu ni bilo prevzete hrane v višini za 96.00,00 EUR. Torej bi Ministrstvo ta sredstva lahko preusmerilo in jih racionalneje uporabili v osnovnih šolah.

–          Ga. Bončina pove, da v predlogu zakona ni predvidenega financiranje kosila, kar je zelo kritično.

–          Ga. Dolinšek pove, da se zavzemajo za dve stvari – za zdravo prehrano in za več vzgoje o zdravi prehrani že v prvi triadi. Iz hrane je potrebno narediti ritual – dogodek;  nekaj prijetnega in posebnega – potem ima tudi hrana, ki je zaužita v sproščenem okolju, drugačen okus.

–          Ga. Bončina pove, da je bil zadnji predlog financiranja za vse učence v višini 0,50 EUR in dodatna subvencija 0,30 EUR za manj premožne (odločba za otroške dodatke do vključno 4. razreda prihodkov na družinskega člana). Poleg tega je predvidena organizacija najave oz. odjave obroka za posameznika. V primeru neodjave se plača celotna ceno obroka.

 • · Pobuda glede plačevanja kotizacij za udeležbo na tekmovanjih:

–          Na sestanku z ministrom Lukšičem je bilo podano navodilo, da vsaka šola, ki se ji zdi višina kotizacije za prijavo na tekmovanje nesorazmerno visoka, le to takoj pisno posreduje na Ministrstvo z vsemi podatki o višini sredstev in o organizatorju.

–          G. Šnuderl je še enkrat opozoril, da navedeni zneski niti niso zakonsko opredeljeni kot materialni stroški in jih zato šole le težko prikazujejo. Nujno bi moral biti za to določen zbirni konto, ki bi omogočal preglednost le teh izdatkov.

–          Potrdili smo vsebino dopisa o kotizacijah na šolskih tekmovanjih, ki ga je pripravil g. Šnuderl za MŠŠ, Direktorat za osnovno šolstvo – g. Černivec..

Ad.5

Določitev izhodišč glede ustanovitve Nacionalne starševske zveze;

Sklep 3: Ga Bončina se dogovori sestanek vseh Aktivov.

Sklep 4: Imenujemo delovno skupino za organizacijo nacionalne starševske organizacije:

 ga. Bončina, g. Smodiš, g. Šnuderl, g. Lasbaher in g. Rajtmajer.

Seja je bila zaključena ob 21:00 uri.

Zapisala:

Lidija Haložan Zagernik

Predsednica ASSMOŠ

Tonica Bončina

Prisotni:

ga. Tonica Bončina – OŠ Draga Kobala,

g. Miran Šnuderl – OŠ Janka Padežnika,

g. Zoran Špolarič – OŠ France Prešeren,

g. Karli Smodiš – OŠ Kamnica,

ga. Janja Bukovec – OŠ Prežihov Voranc,

g. Kristjan Lasbaher – OŠ Slava Klavora,

g. Bertram Wennigerholz – OŠ Leon Štukelj,

g. Danilo Pintarič – OŠ Tone Čufar,

ga. Lidija Haložan Z. – OŠ Toneta Čufarja,

g. Matjaž Rajtmajer – OŠ Franca Lešnika Vuka, Slivnica,

ga. Barbara Kolar – OŠ Fram.

Sestanka sta se udeležila še g. Tomaž Čeplak, ravnatelj OŠ Kamnica in predstavnica APDI (Amsterdam personal development institute – Amsterdamski inštitut za osebnostni razvoj) ga. Margareta Dolinšek

 Odsotni: ga. Manja Šeligo Čeleš (OŠ Tabor I), ga. Brigita Hedžet (OŠ Draga Kobala), g. Igor Marovič (OŠ Maks Durjava), g. Emil Urbancl (OŠ Rada Robiča Limbuš), g. Bojan Javornik (OŠ Bojana Ilicha); član (OŠ Angel Besednjak), Turk Zoran (OŠ Borci za Severno mejo), član (OŠ Franc Rozman Stane), Bevk Iztok (OŠ Martin Konšak).


Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com
%d bloggers like this: