Domov » Zapisniki » 2010/11 » Zapisnik 15. seje

Zapisnik 15. seje

ZAPISNIK 2. (15) seje ASSMOŠ,

dne  12. 1. 2011 ob 18. 00 uri, na OŠ Slava Klavora

Predlagani dnevni red:

  1. Predstavitev Osnovne šole Slave Klavore;
  2. Poročanje o aktualnih vprašanjih (skupne zimske počitnice, obvezen drug tuj jezik, …);
  3. Obravnava predlogov Bele knjige;
  4. Načrt aktivnosti glede širitve aktiva;
  5. Razno.

Ad 1.

Predstavitev Osnovne šole Slave Klavore

V imenu OŠ Slava Klavora nas je pozdravila ravnateljica ga. Stanislava Frangeš.

Šola razpolaga z 26 učilnicami, dvema telovadnicama, knjižnico in še nekaj prostori za učence in njihove dejavnosti. Na šoli je dejaven tudi šolski sklad, s katerega sredstvi so med drugim nabavili garderobne omarice in igrala za igrišče. Na šoli poučujejo drug tuj jezik – nemščino.Na šoli je 14 učencev s posebnimi potrebami in okoli 40 nadarjenih učencev. Za slednje organizirajo trikrat letno sobotne šole. Veliko pozornost namenjajo posebni letni publikaciji šole.

Ravnateljica je omenila še letošnje težave zaradi zmanjševanja javnih del, s čemer so izgubili dodatno delavko za varstvo otrok. Imajo nekaj kadrovskih težav zaradi upokojitev, saj ni novih odobrenih delovnih mest, zaradi pričakovane združitve OŠ France Prešeren in Boris Kidrič.

Ad 2.

Poročanje o aktualnih vprašanjih :

–       Skupne zimske počitnice – skupno ugotavljamo, da starši s šol, vključenih v ASSMOŠ soglašajo s skupnimi zimskimi počitnicami.

 

Sklep: Predlagamo, da Ministrstvo za šolstvo in šport po letošnjih skupnih zimskih počitnicah izvede anketo med učenci in njihovimi starši o skupnih zimskih počitnicah za vse regije v Sloveniji. Menimo, da je naloga MŠŠ da v prvi vrsti upošteva interese učencev in njihovih družin in šele v drugi vrsti interese zasebnega kapitala in drugih skupin.

–       Aktivnosti v povezavi z drugimi aktivi:

Predstavniki aktivov sodelujemo na sestankih delovne skupine za starše na MŠŠ.

Zadnji sestanek je bil 16.12.2010. Skupen sestanek vseh že ustanovljenih aktivov je načrtovan za 10.2.2011 Na sestanek so povabljeni tudi člani svetov staršev, ki ustanavljajo aktive na svojih območjih. V lanskem letu je bil ustanovljen zasavski aktiv. Ustanavljajo pa se še Prekmurski, Spodjesavski, ZG Gorenjski, Koroški, Notranjski – skupaj bodo Aktivi tako pokrivali okoli 150 šol od 445 OŠ v Sloveniji.

–       Obvezen drug tuj jezik – Nekontinuirno učenje tujih jezikov (tečaji, fakultativni pouk, izbirni premeti) vnaša precej zmede med učence, saj se tako le ti večkrat na novo, vedno od začetka učijo osnov jezika. Rezultati znanja tujega jezika pa niso dobri. Menimo, da bi bilo prav, da se najprej izteče eno obdobje obveznega drugega tujega jezika in se šele nato (čez 2 leti) evalvira, analizira in poda nove usmeritve. Sprejeli smo sklep, ki ga bomo posredovali na MŠŠ:

Sklep: Predlagamo, da se uvajanje obveznega drugega tujega jezika izvede na način kot je predvideno z zakonom. Po uvajanju pa se izvede evalvacija rezultatov in sprejme smernice za naprej, kjer se upošteva tudi predloge iz Bele knjige, mnenja osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev tujih jezikov ter drugih skupin.

–       Učbeniki in delovni zvezki – iz OŠ Slivnica je iznesen primer dobre prakse – na zadnjem sestanku SS skupaj pregledajo izpolnjenost delovnih zvezkov ter na tej osnovi sprejmejo določen delovni zvezek še za naslednje leto ali pa podajo predlog za izločitev.

–   Predstavnik OŠ Janko Padežnik je podal pozitivno mnenje o predlogu domžalsko-kamniškega aktiva o enotnih učbenikih na področju Slovenije, ki bi jih izbrali na MŠŠ.  Besedilo predloga g. Medena je:

»Ministrstvo naroči želeno vsebino avtorju in nato poišče najcenejšega založnika, ki bi to najceneje izdal.«

–   g. Černilcu je bil s strani primorskega aktiva podan predlog, da se datum za sprejem (podajo mnenja s strani staršev) učbenikov in delovnih zvezkov poenoti in prestavi na april ali maj, da imajo starši oziroma sveti staršev dovolj časa za razpravo.

–       Fleksibilni urnik – precej staršev meni, da je fleksibilen urnik slab za otroke, saj so določeni predmeti zelo zahtevni in je težko kvalitetno obdelati v pol leta, zelo oteženo pa je tudi prehajanje otrok s šole na šolo v primeru selitve staršev, saj na vsaki šoli drugače obdelujejo snov.

–       začeli bomo z aktivnostmi za povabilo Ministra za šolstvo in šport v Maribor.

Ad 3.

Obravnava predlogov Bele knjige

Glede Bele knjige šolstva je potrebno pridobiti čimveč odzivov in mnenj glede sprememb in novosti.

Sklep: Belo knjigo bomo razposlali še vsem predstavnikom v Svetih staršev po šolah.

Ad 4.

Načrt aktivnosti glede širitve aktiva

Nadaljevali bomo s povezovanjem svetov staršev na področju vzhodne Slovenije.

Naslednji sestanek bo na OŠ Tabor I. v začetku marca.

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.

Zapisala:

Lidija Haložan Zagernik

Predsednica ASSMOŠ:

Tonica Bončina

Prisotni:

ga. Tonica Bončina – OŠ Draga Kobala
g. Bojan Fermišek – OŠ Angela Besednjaka
g. Karli Smodiš – OŠ Kamnica
g. Boris Malenšek in Tomaž Štefok – OŠ Janka Padežnika
ga. Karmen Kolmanič – OŠ Slave Klavora
ga. Lidja Haložan Zagernik – OŠ Toneta Čufarja
ga. Barbara Kolar Berglez – OŠ Fram
g Emil Urbancl, OŠ Rada Robiča
g. Smiljan Zgozdnik – OŠ Leona Štuklja
g. Matjaž Rajtmajer, OŠ Franca Lešnika Vuka , Orehova vas

Sestanka se je udeležila še ga. Stanislava Frangeš, ravnateljica OŠ Slava Klavora.

Odsotni: g. Zoran Špolarič – OŠ Franceta Prešerna, g. Bevk Iztok – OŠ Martina Konšaka, g. Bojan Javornik (OŠ Bojana Ilicha), g. Zoran Turk (OŠ borci za severno mejo), član (OŠ Franca Rozmana Staneta), g. Igor Marovič, OŠ Maksa Durjave, ga. Aleksandra Berberih Slana – OŠ Prežihovega Voranca, ga. Jožica Princl – OŠ Majšperk, ga. Manja Šeligo Čeleš – OŠ Tabor I, ga. Mateja Muršak – OŠ Polskava,


Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com
%d bloggers like this: