Domov » Zapisniki » 2011/12 » Zapisnik 20. seje

Zapisnik 20. seje

ZAPISNIK  20. seje ASSMOŠ, oz. 2. seje v šol.l. 2011/12

dne  15.11.2011 ob 18. uri, na OŠ Fram

 Predlagani dnevni red:

  1. Predstavitev OŠ Fram
  2. Pregled zapisnika in sklepov 1. (19) seje ASSMOŠ v šol. letu 2011/2012
  3. Poročilo o aktivnostih Nacionalne zveze aktivov svetov staršev Slovenije, predstavitve tem za skupščino v soboto 19.11.2011 – gost predsednik ZASSS dr. Tone Meden
  4. Obravnava drugih tem povezanih v povezavi z ASSMOŠ
  5. Razno

Ad 1.

Predstavitev Osnovne šole Fram

Ravnatelj Zoran Kregar nam je predstavil OŠ Fram. Ogledali smo si stari in novi del šole, telovadnico in zgornjo mansardo, kjer gostuje prva triada. Šola ima lastni minibus s katerim prevaža otroke na tekmovanja, predstavitve, oglede, športne prireditve… Projekt za delo z nadarjenimi je podprl tudi Zavod za šolstvo. Težave imajo s parkiranjem, saj je šola umeščena med dve cesti. Skoraj v vseh učilnicah so interaktivne table. Beležijo nenehno rast števila vpisanih učencev.

 Ad 2.

Pregled zapisnika in sklepov 1. (19) seje ASSMOŠ v šol. letu 2011/2012

Ga. Tonica Bončina je podala poročilo o aktualnih temah:

–       Pobuda za informatorje je še zmeraj aktualna.

–       Povabilo in srečanje z ministrom v Mariboru nismo realizirali. Ta pobuda ostaja za čas po volitvah.

–       Pri gradnji sončnih elektrarn se pojavlja dvom, kako se takšni objekti gasijo. Obstajajo dvomi ali so gasilci poučeni o načinih gašenja takšnih objektov?

–       Predsednik Zveze aktivov, g. Meden, ki je bil imenovan v delovno skupino za delovne zvezke je predstavil trenutno stanje pri pogajanjih. Potrebujemo reguliran trg, založniki morajo vedeti približno naklado, nad kvaliteto pa mora Ministrstvo napraviti ostro kontrolo. Založnike je gospodarska kriza, zmanjševanje učbenikov v učbeniških skladih in potrjevanje delovnih zvezkov s strani svetov staršev postavilo na realna tla. Za zagotovitev cenejših in kakovostnejših učbenikov se skupina nagiba k Avstrijskemu modelu – pričakuje se 50 % nižja cena. Narediti je treba model, ki bo veljal nekaj časa, predvsem je potrebno omejiti število učbenikov in delovnih zvezkov – npr. največ 3 za posamezni predmet. Omenjena je bila tudi funkcionalnost delovnih zvezkov – prazen prostor, previsoka kvaliteta papirja.

–       Zaradi nestrinjanja z ukinitvijo obveznega drugega tujega jezika smo vsem poslanskim skupinam posredovali naš predlog, da glasujejo proti Zakonu o OŠ. Kljub temu je parlament 6 ur pred razpustom z veliko večino zakon sprejel, kljub nasprotovanju staršev.

–       Nekaj predstavnikov je na zadnji seji povprašalo, kako je s podaljšanim bivanjem – združevanjem. Te teme nismo obravnavali.

Tonica Bončina je predlagala, da zaradi povečanega obsega dela in usklajevanja z ZASSS, volimo še podpredsednika izmed ostalih šol.

Sklep: Soglasno smo izvolili g. Matjaža Rajtmajera iz OŠ Slivnica za podpredsednika ASSMOŠ iz vrst članov svetov staršev šole izven MOM (Hoče, Majšperk, Fram, …).

Sklep: Na naslednjem sestanku aktiva bomo uskladili Pravilnik o delovanju aktiva.

Ad 3.

Poročilo o aktivnostih Nacionalne zveze aktivov svetov staršev Slovenije, predstavitve tem za skupščino v soboto 19.11.2011 – gost predsednik ZASSS dr. Tone Meden

 Gospod Meden je predstavil namen Zveze aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS):

  1. Informiranje.
  2. Povezovanje.
  3. Zastopanje.
  4. Izobraževanje.

 Zveza ima svojo internetno stran. Na njej bodo podstrani aktivov in poveza na njihove strani.

Pojavlja se vprašanje financiranja. Gre za pokritje osnovnih stroškov (potni stroški, seminarji). Delo v zvezi bo še naprej prostovoljno. Obstaja več možnosti. Lahko od Ministrstva za šolstvo (v 66. členu je pravna podlaga), kot društvo (ni najboljša rešitev, ogromno birokracije), iz članarine (v Avstriji iz t.i. šolskih skladov).

Pri pregledu Poslovnika in Pravilnika zveze je bilo g. Medenu posredovanih nekaj popravkov, ki pa so bili potrebni zgolj zaradi neusklajenosti med členi posameznih dokumentov.

Udeležba na posvetu: Člani ASSMOŠ smo bili pozno obveščeni o datumu posveta, tako da večina prisotnih članov ni potrdila udeležbe na posvetu. Pojavilo se je vprašanje, zakaj so izbrali soboto. G. Meden je poudaril, da je to sklep Koordinacije predsednikov in da bodo skupščine/posveti tudi v prihodnje ob sobotah. Naslednji posvet ZASSS bo spomladi. Teme se bodo določile na sobotnem posvetu.

Odločali smo o posredovanju podatkov zvezi aktivov.

Sklep: Soglasno potrjujemo, da se seznam s šolami vključenimi v ASSMOŠ posreduje tajniku ZASSS.

Ad 4.

Obravnava drugih aktualnih vprašanj;

Delovni zvezki

Ponovno pozivamo vse člane, da vsak predstavnik pridobi podatke: razred/ število DZ/ seznam DZ / ceno vseh DZ skupaj. Pri skupnem seštevku se ne upoštevajo delovni zvezki za izbirne in  fakultativne predmete. Večina aktivov je podatke že zbrala. Obstaja pa problem, ker nekatere šole podatkov ne želijo posredovati predstavnikom aktivov.

Sklep: Člani v čim krajšem času zberemo podatke in jih analiziramo.

Ad 5.

Razno

Ponovno bomo pozvali šole, da tudi v tem šol. letu imenujejo predstavnike v ASSMOŠ. Namreč nekateri starši prehajajo v srednjo šolo, nekateri pa niso več v svetu staršev, zato je vsakoletno konstituiranje aktiva težavno.

G. Rajtmajer se zadolži, da preveri, kako je s članstvom drugih šol, ki so v bližini Maribora.

Tonica Bončina je predlagala, da se sestanki organizirajo izmenično enkrat v Mariboru in drugič v eni izmed okoliških šol.

Naslednji sestanek bo na OŠ Bratov Polančič konec januarja 2012.

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.

Zapisala:

Barbara KOLAR BERGLEZ

Predsednica ASSMOŠ:

dr. Tonica Bončina

Prisotni:
ga. Tonica Bončina – OŠ Draga Kobala
g. Boris Malenšek – OŠ Janka Padežnika
ga. Bojan Fermišček – OŠ Angela Besednjaka
g. Emil Urbancl – OŠ Rada Robiča
g. Miloš Petelin – OŠ Tabor I
g. Matjaž Rajtmajer – OŠ Franca Lešnika Vuka, Orehova vas
ga. Barbara Kolar Berglez – OŠ Fram
g. Andrej Kumperščak OŠ Bratov Polančičev

Sestanka se je udeležil še g. Tone MEDEN, predsednik ZASSS in g. Zoran KREGAR ravnatelj OŠ Fram in predsednik Sveta staršev OŠ Fram Anton Lah.


Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com
%d bloggers like this: