Domov » Zapisniki » 2014/15 » Zapisnik 37. seje

Zapisnik 37. seje

ZAPISNIK
2. (37.) seje ASSMOŠ v šolskem letu 2014/15

Datum: 10. 03. 2015, ob 18.00. uri, na OŠ Maksa Durjave, Ruška cesta 15, Maribor

Prisotni:
1. dr. Tonica Bončina, predsednica – OŠ Draga Kobala, Maribor
2. Martina Belšak – OŠ Franca Lešnika-Vuka, Slivnica
3. Petra Lah Bencik – OŠ Leona Štuklja, Maribor
4. Ribanna Skerbiš – OŠ Dušana Flisa, Hoče
5. dr. Alja Lipavic Oštir – OŠ Franca Rozmana – Staneta, Maribor
6. Bojana Bajec – OŠ Fram
7. Tomaž Zorko – OŠ Fram
8. Tomaž Seliškar – OŠ Rače
9. dr. Alenka Lipovec – OŠ borcev za severno mejo, Maribor
10. Mateja Biluš – OŠ Maksa Durjave, Maribor
11. Boštjan Koren – OŠ Duplek
12. Nataša Bratuša Živadinović – OŠ Janka Padežnika, Maribor
13. Alenka Strdin Košir – OŠ Bojana Ilicha, Maribor
Ravnateljica OŠ Maksa Durjave, Jolanda Friš Lozej

Opravičeno odsotni:
1. Barbara Lesničar – OŠ Franceta Prešerna, Maribor
2. Vanja Knehtl – OŠ Gustava Šiliha, Maribor
3. Helena Hošpel – OŠ Angela Besednjaka, Maribor
4. Peter Ambrožič, OŠ Kamnica
5. Zdenka Peršin – OŠ Slave Klavore, Maribor
6. Matjaž Denac – OŠ Tabor I
7. dr. Mojca Poberžnik – OŠ Toneta Čufarja, Maribor

Predviden dnevni red:

1. Pozdrav ravnateljice in kratka predstavitev OŠ Maksa Durjave;
2. Pregled zapisnika 36. (2). seje ASSMOŠ;
3. Organiziranje sodelovanja na letni skupščini ZASSS-a v Radovljici;
4. Dogovor o organizaciji ASSMOŠ seminarja o šolskih skladih;
5. Poročilo s sestanka s predstavniki Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije;
6. Poročilo na temo učne pomoči;
7. Razno.

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

Ad 1. Pozdrav ravnateljice in kratka predstavitev OŠ Maksa Durjave
Ravnateljica OŠ Maksa Durjave, Jolanda Friš Lozej je predstavila šolo, ki je bila ustanovljena 1891. Zgradba je bila nato zrušena, sedanja stavba pa je bila zgrajena 1961. Ob šoli je urejen park in služi tudi kot naravna učilnica. Šolsko leto 1999/2000 je bilo prelomno, saj so bili med prvimi izbrani za izvajanje devetletke.
Na šoli je 14 oddelkov in 160 otrok in je trenutno glede na število učencev, najmanjša osnovna šola v Mariboru.
V tem šolskem letu poteka energetska prenova stavbe OŠ Maks Durjava. Predviden zaključek del je avgust 2015.
Ravnateljica je poudarila, da so starši pomemben sogovornik, zato šola organizira več neformalnih srečanj učiteljev, učencev in staršev. Na razredni stopnji imajo organizirane skupne govorilne ure, ki potekajo v telovadnici. Prisotni so vsi učitelji.
Na šoli izvajajo fleksibilni predmetnik, s katerim imajo pozitivne izkušnje. Med poletnimi počitnicami poteka na šoli projekt Popestrimo šolo. Organizirajo delavnice za 15 učencev na dan. Kot nadstandardni program imajo pouk nemščine in računalništva (financiran s strani MOM), angleščine, dodatno športno vzgojo in šole v naravi.
Šola spodbuja učence k sodelovanju z Mini univerzo Filozofske fakultete.

Ad 2. Pregled zapisnika 36. (2). seje ASSMOŠ
Predsednica je predstavila zapisnik 36. seje. Prisotni na zapisnik niso imeli pripomb. Zapisnik je bil soglasno potrjen.

Ad 3. Organiziranje sodelovanja na letni skupščini ZASSS-a v Radovljici
Letna skupščina ZASSS in posvetovanje na temo »Starši staršem« bo v soboto 21.3.2015 v Radovljici. Želimo, da se posvetovanja in skupščine udeleži čim več članov ASSMOŠ.
Udeležbo na skupščini in posvetovanju sta potrdila Tomaž Seliškar in Petra Lah Bencik.

Ad 4. Dogovor o organizaciji ASSMOŠ seminarja o šolskih skladih
Seminar bomo organizirali 12. maja 2015 na OŠ Draga Kobala. Vodila ga bosta predsednik ZASSS-a, dr. Anton Meden in tajnik ZASSS-a, Janko Korošec. Na seminar bodo povabljeni poleg članov aktiva še člani šolskih skladov.

Ad 5. Poročilo s sestanka s predstavniki Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije
Tomaž Seliškar se je 10. februarja 2015 udeležil sestanka s predstavniki Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije. Zabeležka s sestanka je priložena zapisniku.
Tomaž Seliškar se je 27. novembra 2014 v Kopru udeležil delavnice v okviru projekta EPNoSL. Poročilo o delavnici je priloženo zapisniku.
Tomaž Seliškar se je 6. marca 2015 udeležil posveta »Sodelovanje s starši pri reševanju vzgojnih in učnih izzivov«, kjer je bilo posebej izpostavljen pomen dobrega sodelovanja med šolo in starši.

Poročilo predsednice ASSMOŠ
Na tretjem sestanku v tem šolskem letu se je v ponedeljek, 9. marca 2015, srečala Koordinacija ZASSS. Sestanek je bil namenjen pregledu aktualnega dogajanja in pripravi na posvetovanje in zasedanje Skupščine. Koordinacija je v skladu s Pravili delovanja ZASSS na osnovi predlogov aktivov oblikovala kandidatno listo za predsednika in dva podpredsednika ZASSS za obdobje 2015-2017.
Koordinacija je ustanovila dve delovni skupini. DS za merila (DS M) bo obravnavala problematiko meril za vpis v srednje šole z omejitvijo vpisa, DS za obravnavo vsebin s področja posebnih potreb (DS PP) pa bo obravnavala vsebine s področja izobraževanja učencev z omejitvami, učencev s primanjkljaji in nadarjenih učencev.

Ad 6. Poročilo na temo učne pomoči

Ad 7. Razno
Razvila se je debata o spremembi meril za vpis v srednjo šolo. V DS za merila v srednjo šolo bo ASSMOŠ predlagal, ga. Alenka Strdin Košir (OŠ Bojana Ilicha).

Razvila se je tudi debata o varni rabi interneta in uporabi mobilnih telefonov v OŠ. Osveščanje oz. predavanja o varni rabi interneta so pomembna in koristna. Pomembna pa je tudi vzgoja doma. Ključne so izkušnje in znanja staršev in učiteljev, ki jih moramo vsakodnevno prenašati na otroke. Na nekaterih OŠ so se tega že sistemsko lotili in učitelji vzgajajo v to smer. Učitelji pa tudi opozarjajo, da ima večina staršev premalo znanja o varni rabi interneta v šoli in doma.
Večina OŠ ima v hišnem redu zapisano, da med poukom ni dovoljena uporaba mobilnih telefonov. Učitelji lahko učencem mobilne telefone odvzamejo, če je tako zapisano v hišnem redu in motijo pouk. Na nekaterih šolah pa v višjih razredih uporabljajo mobilne telefone kot pomoč pri učnem procesu, t.j. fotografiranje, snemanje in predvajanje.

Seja je bila končana ob 20.30 uri.

Zapisala: Petra Lah Bencik

Predsednica Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol:
dr. Tonica Bončina

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com
%d bloggers like this: