Domov » Zapisniki » 2014/15 » Zapisnik 38. seje

Zapisnik 38. seje

ZAPISNIK
3. (38.) seje ASSMOŠ v šolskem letu 2014/15

Datum: 16.06. 2015, ob 18.00. uri, na OŠ Rače, Grajski trg 1, Rače

Prisotni:
1. dr. Tonica Bončina, predsednica – OŠ Draga Kobala, Maribor
2. Martina Belšak – OŠ Franca Lešnika-Vuka, Slivnica
3. Petra Lah Bencik – OŠ Leona Štuklja, Maribor
4. Ribanna Skerbiš – OŠ Dušana Flisa, Hoče
5. Tomaž Zorko – OŠ Fram
6. Tomaž Seliškar – OŠ Rače
7. Nataša Štelcer – OŠ Rada Robiča, Limbuš
8. Zdenka Peršin – OŠ Slava Klavora, Maribor
9. Urša Žiger – OŠ Slava Klavora, Maribor
10. Matjaž Denac – OŠ Tabor 1

Prisotnih je bilo 10 predstavnikov iz 9 osnovnih šol. Po 15 minutah sklepčnost ni bila zagotovljena.

Predviden dnevni red:
1. Pozdrav ravnateljice in kratka predstavitev OŠ RAČE;
2. Pregled zapisnika 37. (2). seje ASSMOŠ;
3. Kratko poročilo o letni skupščini ZASSS-a v Radovljici (Tomaž Seliškar);
4. Kratko poročilo o Seminarju o šolskih skladih;
5. Poročilo s sestanku koordinacije predsednikov ZASSS ob obletnici ustanovitve (Petra Lah);
6. Spremembe zakonodaje na področju osnovnega šolstva (Tomaž Seliškar);
7. Razno in načrti za naslednje šolsko leto

Dr. Tonica Bončina, predsednica Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol je pozdravila vse prisotne in predlagala, da kljub nesklepčnosti sejo izpeljemo in ne sprejemamo sklepov.

Ad 1. Pozdrav v.d. ravnateljice OŠ Rače, gospe Marije Zavernik
Predstavila je šolo in njeno delovanje. Osnovna šola se nahaja v centru Rač. V sklopu šole deluje tudi vrtec. Občina pomaga osnovni šoli in vrtcu. Šola diha s krajem in sodeluje na vseh občinskih prireditvah. Šola ima 316 učencev in 152 otrok v vrtcu. Novi ravnatelj, g. Rolando Lašič bo nastopil z mandatom 24.8.2015. Predstavila je izzive, s katerimi se srečuje šola.

Ad 2. Pregled zapisnika 37. seje ASSMOŠ
Pregledali smo zapisnik, na katerega ni bilo pripomb.

Ad 3. Poročilo o letni skupščini ZASSS v Radovljici
V soboto, 21.3.2015 je potekala v OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljici letna skupščina ZASSS.
ZASSS se je priključil Aktiv svetov staršev zahodno dolenjske regije. Skupščina je izvolila tudi novo vodstvo. Za predsednika ZASSS je bil ponovno izvoljen dr. Anton Meden (ASSOŠDKR), za podpredsednika pa dr. Tonica Bončina (ASSMOŠ) in Vlado Trost (ASSZsPOŠ).
Prisotnih je bilo 23 predstavnikov iz 12. aktivov.
V sklopu skupščine je potekal tudi posvet in delavnica na temo »Starši staršem«

Ad 4. Poročilo o seminarju o šolskih skladih
ASSMOŠ je 12.5.2015 organiziral seminar o šolskih skladih. Vodila sta ga dr. Tone Meden, predsednik Zveze aktivov svetov staršev Slovenije in Janko Korošec, tajnik ZASSS.
Namen seminarja je bil dvig kompetenc šolskih skladov, cilj pa oblikovanje smernic in pomoč pri delu upravnih odborov šolskih skladov. Na seminarju smo se seznanili z zakonskimi okviri delovanja šolskih skladov (135. člen ZOFVI) podali smernice za upravljanje s šolskimi skladi in delovanju šolskih skladov. Izmenjali smo izkušnje. Pomembno je, da so zbrana sredstva v šolskem skladu namenjena vsem otrokom za različne storitve in materialna sredstva. Denar se zbira zato, da se porabi. Poročanje Svetu staršev posamezne OŠ o delovanju UO šolskega sklada je dobra praksa. Poročilo o delovanju šolskega sklada in zbranih sredstvih naj bo zaveza. UO šolskega sklada in načrtovalci LDN naj bi delali z roko v roki. Sodelovanje z učitelji je obvezno. Prav je da se delo UO šolskega sklada predstavi tudi svetu staršev, predvsem zaradi motivacije zbiranja sredstev. Motivacija za lažje zbiranje je tudi predaja donacij in novih materialnih sredstev v času, ko je prisotnih čim več staršev.

Ad 5. Poročilo o sestanku koordinacije predstavnikov ZASSS ob obletnici ustanovitve

Click to access Sporocilo%20za%20javnost%20ob%20cetrti%20obletnici%20ZASSS.pdf

Ad 6. Spremembe zakonodaje na področju osnovnega šolstva
Seznanili smo se s predlogi in spremembami zakonodaje na področju osnovnega šolstva – predlogom Pravilnika o merilih za vrednotenje materialnih stroškov za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja, sklepom, s katerim bodo šole v povprečju prejemale 11% manj sredstev v letu 2015 za kritje materialnih stroške za izvajanje programa, Pravilnikom o spremembah Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, s katerim MIZŠ podaljšuje veljavnost učbenikov, ki jim je sicer že potekla veljavnost in zavezo o postopni prenovi učbeniških skladov, predlogom spremembe Zakona o osnovni šoli, s katero so želeli zamakniti uvajanje 1. tujega jezika kot NIP v 1. razred in uvajanje obveznega 1. tujega jezika v 2. razred na vse šole – predlog je bil tudi po posredovanju Zveze in posameznih staršev umaknjen, tako da se z naslednjim letom začne izvajati 1. tuj jezik kot NIP v 1. razredu, z letom 2016/17 pa bodo morale vse šole pričeti poučevati 1. tuj jezik v 2. razredu, novelo ZOFVI, ki podaljšuje možnost, dopolnjevanja učne obveze, oziroma da na šolah učitelji v 40% poučujejo predmete za katere nimajo ustrezne izobrazbe.

Ad 7. Razno
Dogovorili smo se o sodelovanju pri dveh anketah Eropske starševske zveze. Anketi Evropske starševske zveze (EPA) o stroških, načeloma brezplačnega osnovnošolskega izobraževanja, ki jih nosimo starši ter vprašalnik o vključenosti staršev v odločanje o organizaciji in vsebini šolskih programov in vsebin bosta izpolnila Nataša Štelcer (OŠ Rada Robiča, Limbuš) in Tomaž Seliškar (OŠ Rače, Rače).
Petra Lah Bencik (OŠ Leona Štuklja, Maribor) bo zbrala cene delovnih zvezkov in podatke posredovala na ZASSS.
Naslednji sestanek ASSMOŠ bo v sredini oktobra 2015 na OŠ Rada Robiča v Limbušu

Zapisala: Petra Lah Bencik

predsednica Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol
dr. Tonica Bončina

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com
%d bloggers like this: