Domov » Zapisniki » 2015/16 » Zapisnik 39. seje

Zapisnik 39. seje

ZAPISNIK
1. (39.) seje ASSMOŠ v šolskem letu 2015/16

Datum: 15. 10. 2015, ob 18.00. uri, na OŠ Rada Robiča Limbuš, Limbuška cesta 62, Maribor

Prisotni:
1. dr. Tonica Bončina, predsednica – OŠ Draga Kobala, Maribor
2. Petra Lah Bencik – OŠ Leona Štuklja, Maribor
3. Tomaž Seliškar – OŠ Rače, Rače
4. Nataša Štelcer OŠ Rada Robiča, Limbuš
5. Ribanna Skerbiš – OŠ Dušana Flisa, Hoče
6. Tomaž Zorko – OŠ Fram, Fram
7. Petra Viderman – OŠ Slava Klavora, Maribor
8. Matjaž Denac, OŠTabor 1, Maribor
9. dr. Alenka Lipovec – OŠ borcev za severno mejo, Maribor
10. Damijana Zlatolas – OŠ Antona Ingoliča, Spodnja Polskava
11. Katja Kokot, OŠ Duplek, Duplek
12. dr. Alja Lipavic Oštir – OŠ Franca Rozmana – Staneta, Maribor
13. Barbara Kos – OŠ Gustava Šiliha, Maribor
14. Nataša Bratuša Živadinović – OŠ Janka Padežnika, Maribor

Opravičeno odsotni:
1. Peter Ambrožič
2. Alenki Strdin Košir
3. Martina Belšak
4. Mojca Medved Ladinek
5. Nina Petelinšek
6. Aleksander Lenaršič

Predviden dnevni red:
1. Pozdrav ravnatelja in kratka predstavitev OŠ Rada Robiča Limbuš;
2. Konstituiranje ASSMOŠ za šolsko leto 2015/2016
3. Pregled zapisnika 38. (3). seje ASSMOŠ;
4. Poročilo o aktivnostih ZASSS-a:
• Poročilo s sestankov na MIZŠ (Tomaž Seliškar)
• Zbiranje cen delovnih zvezkov (Petra Lah Bencik)
• Poročilo s sestanka Koordinacije predsednikov aktivov in sestanka Koordinacije mariborskih ravnateljev (Tonica Bončina)
5. Novosti v šolskem letu 2015/2016;
6. Organizacija seminarja;
7. Razno
Dr. Tonica Bončina, predsednica Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol je pozdravila vse prisotne.

Ad 1. Pozdrav ravnatelja OŠ Rada Robiča Limbuš, g. Rada Wuteja
Predstavil je šolo in njeno delovanje, na kateri je že 40 let zaposlen od tega 31 let kot ravnatelj šole. Na šoli je danes 378 otrok. Velikost šole odgovarja številu otrok. V tem šolskem letu se lahko pohvalijo z 29 delavnicami za nadarjene otroke, izredno malo je intervencij inšpekcije ali staršev. Zahtevnost učiteljev je po mnenju ravnatelja visoka in otroci gredo v srednje šole z dobrim znanjem.

Ad 2. Konstituiranje ASSMOŠ za šolsko leto 2015/2016
Prisotni člani smo se predstavili. Predsednica ASSMOŠ je dr. Tonica Bončina (v nadaljevanju: predsednica), podpredsednica iz vrst mestnih šol je Petra Lah Bencik, podpredsednik iz vrst primestnih šol je Tomaž Seliškar. Zapisnike bo pisala Petra Lah Bencik.
Predsednica je vsem članom predstavila ASSMOŠ, delovanje aktiva in ZASSS. Več kot polovica staršev osnovnošolcev v Sloveniji je združena v aktive. Ponovno je poudarila, da so za delovanje aktiva pomembna mnenja vseh članov in opis dogajanja na posamezni šoli. Pomembna je tudi čim večja udeležba predstavnikov staršev osnovnih šol, saj bo le tako mogoče doseči zastavljene cilje.

Ad 3. Pregled zapisnika 38. seje ASSMOŠ
Zapisnik je bil soglasno sprejet.

Ad 4. Poročilo o aktivnostih ZASSS-a
Petra Lah Bencik je poročala o zbiranju podatkov skupnih nabavnih cen delovnih zvezkov v šolskem letu 2015/2016. Zbiranje podatkov je potekalo od 22.6.2015 do 15.9.2015. Dve šoli sta podatke posredovali naknadno (18.9.2015 in 15.10.2015), tako da podatkov nismo posredovali na ZASSS. Izpolnjene obrazce je do 15.9.2015 posredovalo 15 osnovnih šol, dve sta posredovali podatke naknadno, od tega 11 šol iz Mestne občine Maribor in 6 iz ostalih šol. Najnižja skupna nabavna cena znaša 393,50 EUR, najvišja 875,00 EUR – obe šoli iz MOM.

Tomaž Seliškar je poročal s sestankov na MIZŠ. Konec junija, začetek julija in začetek septembra so se predstavniki ZASSS sestali z ministrico za izobraževanje, znanost in šport, dr. Majo Makovec Brenčič in njenimi sodelavci.
Ministrica starše vidi kot pomembne sogovornike, pozdravi delovanje ZASSS. Na MIZŠ je začela delovati delovna skupina, v okviru katere bodo skupaj z vsemi deležniki do konce leta pripravili dolgoročen in vzdržen model oskrbe z učnimi gradivi. V DS je ministrica imenovala tudi predsednika ZASSS.
Na sestanku z ministrico je ZASSS ponovno izpostavil problematiko, kako šolske sklade uvrstiti med možne prejemnike 0,5% dohodnine. Prva pobuda ZASSS je bila že leta 2009. Leta 2012 je ZASSS zaprosila za sestanek na Ministrstvu za finance, vendar ni bilo odziva. MIZŠ bo ponovno opravilo poizvedbo na Ministrstvu za finance.
Potekala je tudi krajša razprava o NPZ. Predsednik ZASSS je povedal, da starši večinsko nismo za to, da se NPZ ukinejo. NPZ so tudi element sistema kakovosti. Predstavniki ZASSS so izpostavili tudi merila za vpis v srednje šole in spomnili predstavnike Ministrstva, da je pred leti DS na Ministrstvu, v kateri so bili tudi predstavniki staršev že oblikovala predlog sprememb.

Ad 5. Novosti v šolskem letu 2015/2016
Poučevanje 1. tujega jezika kot neobveznega izbirnega predmeta v 1. razredu: Šola mora obvezno ponuditi poučevanje 1. tujega jezik v 1. razredu, prvošolčki oziroma v njihovem imenu starši se po lastni presoji odločijo za vključitev. Večina šol je to tudi storila, v tem šolskem letu 1. tuj jezik v 1. razredu tako obiskuje 85% vpisanih učencev, od članic Aktiva le 4 šole ne izvajajo 1. tujega jezika v 1. razredu. V uvajanje 1. tujega jezika v 2. razred je v Sloveniji vključenih 151 OŠ – 61 OŠ, ki so z uvajanjem začele v preteklem šolskem letu, se je v tem letu pridružuje 90 OŠ. V uvajanje so bile v tem šolskem letu vključene vse šole, ki so se prijavile na razpis in so izpolnjevale pogoje za vključitev.
Iz MOM je s tem letom vključenih v uvajanje 11 OŠ od 19-ih (vse, razen ene so članice ASSMOŠ) od okoliških 9 članic ASSMOŠ pa 5. Vse šole uvajajo kot 1. tuj jezik angleščino, dve pa uvajata sočasno še nemščino (OŠ Rače in OŠ Janka Padežnika).

Zakon o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev širi upravičence do subvencioniranega kosila učencev. Sprememba še vedno priznava brezplačno kosilo učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ne presega 18% povprečne neto plače v Republiki Sloveniji.
S 1. januarjem 2016 stopita v veljavo določbi, po katerih bodo do delne subvencije upravičeni tudi učenci, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 36% povprečne neto plače v Republiki Sloveniji in sicer na naslednji način:
– nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 70 % cene kosila;
– nad 30 % do 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 40 % cene kosila.

S šolskim letom 2015/2016 je ena Šola v naravi postala del obveznega programa osnovne šole in bi morala biti v skladu z obrazložitvijo ob sprejemu zakona za vse učence in njihove staršev brezplačna in v celoti financirana iz javnih sredstev. V skladu z 39. a členom ZOsn šola vsem učencem, ki se ne udeležijo šole v naravi, v tem času organizira primerljive dejavnosti.

SKLEP: Na MIZŠ naslovimo prošnjo za pojasnilo, kdaj starši lahko pričakujemo, da bo ena obvezna šola v naravi v celoti financirana iz javnih sredstev.

Obvestilo MIZŠ ob začetku šolskega leta 2015/2016.

Zunanji izvajalci naj bi šoli vedno predložili potrdilo o nekaznovanosti.

Načrtovanje dni dejavnosti in nadstandardnih izvedb šole v naravi: nadstandard je potrebno opredeliti v LDN

O organizacijskih podrobnostih in stroških je šola starše dolžna v naprej obvestiti in pridobiti soglasje sveta staršev. Sodelovanje učencev oziroma staršev v nadstandardnih dejavnostih je prostovoljno Priporočajo razmislek šolam o smiselnosti organiziranja več kot ene šole v naravi.
Izvajanje zdravstvene vzgoje: Vzgoja za zdravje poteka v okviru rednih sistematičnih pregledov, v sodelovanju in dogovoru s šolami tudi v šolskem prostoru Izvajanje je za učence oziroma starše brezplačno. Šola se za izvajanje vzgoje za zdravje in izvedbo različnih dejavnosti s področja vzgoje za zdravje v šoli dogovorijo z zdravstvenim domom.

Ad 6. Organizacija seminarja
Dogovorili smo se, da bomo v ASSMOŠ izvedli Seminar o pridobivanju soglasja Sveta staršev za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in ostalih učnih gradiv. Seminar bo v torek, 17. novembra, ob 17.15. uri na Osnovni šoli Draga Kobala Maribor, Tolstojeva ulica 3, Maribor. Seminar bosta vodila predsednik ZASSS, dr. Anton Meden in tajnik ZASSS, Janko Korošec.

Ad 7. Razno
Dogovorili smo se, da bodo sestanki ASSMOŠ v letošnjem šolskem letu še v marcu 2016 (predvidoma na OŠ Bojana Ilicha, Maribor) in v začetku maja 2016 (predvidoma na OŠ Gustava Šiliha, Maribor).

Zapisala:
Petra Lah Bencik

Predsednica Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol:
dr. Tonica Bončina

Objavljeno: 26.11.2015, ob 21.02

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com
%d bloggers like this: