Domov » Zapisniki » 2015/16 » Zapisnik 41. seje

Zapisnik 41. seje

ZAPISNIK
3. (41.) seje ASSMOŠ v šol. letu 2015/2016, ki je bila v četrtek, 9. 6. 2016, ob 18.00 na Osnovni šoli Gustava Šiliha Maribor.

Prisotni predstavniki:
1. dr. Tonica Bončina, predsednica – OŠ Draga Kobala, Maribor
2. Nataša Bratuša Živadinović – OŠ Janka Padežnika, Maribor
3. Alenka Strdin Košir, OŠ Bojana Ilicha, Maribor
4. Nataša Štelcer OŠ Rada Robiča Limbuš
5. Petra Viderman – OŠ Slava Klavora, Maribor
6. Martina Belšak, OŠ FLV Slivnica pri Mariboru
7. Tomaž Zorko – OŠ Fram
8. Tomaž Seliškar – OŠ Rače
9. Ribanna Skerbiš – OŠ Dušana Flisa, Hoče
10. Barbara Kos – OŠ Gustava Šiliha, Maribor
11. Marko Novak, OŠ Ludvika Pliberška, Maribor

Ostali prisotni:
– ga. Milojka Sevšek, ravnateljica OŠ Gustava Šiliha, Maribor
– ga. Vanja Knehtl Ropič, predsednica sveta staršev OŠ Gustava Šiliha, Maribor

Dnevni red:
1. Pozdrav predstavnika šole in kratka predstavitev OŠ Gustava Šiliha Maribor
2. Potrditev vključitve v ASSMOŠ nove članice OŠ Ludvika Pliberška
3. Poročanje o aktivnostih in aktualnih temah
– obdavčitev izplačil iz šolskih skladov
– poročilo s sestanka koordinacije ZASSS ob obletnici zveze aktivov
– načrtovani pravilnik o učbeniških skladih, obletnica ZASSS
– poročilo s skupščine ZASSS – 2. 4. 2016 Sečovlje
– obvezna šola v naravi
4. Razprava o podpori otrokom s posebnimi potrebami, izdajanju odločb, sodelovanju šole s starši otrok, sistemski podpori šolam in staršem
5. Razno

Ad 1. Pozdrav predstavnika šole in kratka predstavitev OŠ Gustava Šiliha Maribor
Ravnateljica je predstavila šolo in dejavnosti na OŠ Gustava Šiliha. V šolo in vrtec vključujejo otroke s posebnimi potrebami. Otroci se vključujejo na podlagi odločb o usmeritvi.
V predšolski program je vključenih 30 otrok, ki so razdeljeni v 5 oddelkov.
Program z nižjim izobrazbenim standardom izvajajo v 10 oddelkih, v katere je vključenih 60 otrok. Cilj šole je priprava otrok na življenje in v dejavno vključitev v družbo. Po zaključenem izobraževanju lahko nadaljujejo v programih.
Posebni program obiskuje 100 otrok z lažjo motnjo v razvoju. Ni ocen, sledijo individualiziranim programom. V ospredju so močna področja otrok.
Na šoli imajo številne prilagojene učilnice – senzorno sobo, gibalnico, učilnice za praktični pouk, veliko telovadnico, prilagojeno računalniško učilnico in številne ostale prilagojene pripomočke. Dodatno opremo so si zagotovili s podporo staršev in donacij. Zaposleni imajo dve logopedinji, potrebovali bi jih 5. Logopedinj in specialnih pedagoginj primanjkuje. Izvajajo delovno terapijo, primanjkuje jim delovnih terapevtk. Na šoli je organizirana mobilna služba s 15 specialnimi pedagoginjami, ki sodelujejo z šolami v MOM in okoliških občinah. Skupaj je na šoli zaposlenih 130 delavcev
Za šolo imajo eko vrt z dvema visokima gredama in od jeseni eko sadovnjak.
V okolici šola imajo veliko prostora za gibanje. Občasno imajo težave z vandali. Lokacija je sicer zelo primerna. Na plavanje hodijo v pristan.
Otroci v prilagojenem programu so pri njih do 26. leta, učenci sodelujejo pri NPZ v 9. razredu, vendar niso obvezni. Šola pokriva območje od Lovrenca do Ptuja in Slovenske Bistrice
14.6.2016 nas je ravnateljica povabila na muzikal Pogum s katerim z šolsko gledališko skupino gostujejo v Selnici ob Dravi – nastopa 40 njihovih učencev in 20 učiteljev.
Po predstavitvi smo predstavniki ravnateljici zastavili še nekaj vprašanj in se pogovorili o podpori otrokom s posebnimi potrebami, izdajanju odločb, sodelovanju šole s starši otrok, sistemski podpori šolam in staršem. Izpostavili smo težave, s katerimi se srečujejo otroci s posebnimi potrebami, njihovi starši in šole.

Ad 2. Potrditev vključitve v ASSMOŠ nove članice OŠ Ludvika Pliberška
Marko Novak, predstavnika sveta staršev OŠ Ludvika Pliberška je v svetu staršev šest let. Svet staršev se je v tem času pretežno ukvarjal s formalnostmi in ni bil posebej aktiven. Sodelovanje staršev s šolo je bolj skromno. Kot zadnji se pridružujejo ASSMOŠ. V svetu staršev so se odločili, da bodo v bodoče bolj sistematični in aktivni pri svojem delu. Izpostavil je nekaj izzivov, s katerimi se ukvarjajo – med drugim udeleževanje govorilnih ur, poročanje in analiziranje rezultatov NPZ, potrjevanje skupne nabavne cene delovnih zvezkov.
Od sodelovanja v Aktivu si obetajo izmenjavo dobrih praks in izkušenj ostalih šol.

Sklep 1:
V Aktiv svetov staršev mariborskih osnovnih šol sprejmemo OŠ Ludvika Pliberška.

Ad 3. Poročanje o aktivnostih in aktualnih temah
Dr. Tonica Bončina je poročala o delu v Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije. Zveza je 8. 6. praznovala 5. obletnico ustanovitve. V Zvezo je vključeno 17 Aktivov, dva sta se pridružila oziroma bila sprejeta v Zvezo na letošnji Skupščini. Zveza je aktivna tudi v Evropski starševski zvezi. Predstavila je aktivnosti Zveze v tem šolskem letu. V tem letu je bilo veliko časa posvečenega financiranju osnovnošolskega programa, kakovosti in NPZ-jem.
Od MIZŠ niso dobili novih informacij o aktualnih temah – o NPZ, drugem tujem jeziku.

Pogovorili smo se o stroških, ki jih moramo pokrivati starši za izvajanje programa in razlikah med šolami pri šolah v naravi, delovnih zvezkih, številčnosti in kakovosti učbenikov, …
Izpostavljene so bile težave pri potrjevanju skupne nabavne cene delovnih zvezkov, nepripravljenost posameznih šol, da staršem predstavijo razloge za izbiro posameznih DZ, vključevanju učbenikov in delovnih učbenikov med delovne zvezke. Predstavniki so predstavili tudi dobre prakse na posameznih OŠ pri potrjevanju DZ. Seznanili smo se s predlogom modela za urejanje oskrbe z učnimi gradivi, se pogovorili o izvajanju, smiselnosti in pomenu NPZ.

Na tiskovni konferenci ob obletnici ZASSS je bila izpostavljena tudi obdavčitev pomoči iz šolskih skladov in financiranjem šole v naravi.
Tomaž Seliškar je podal kratko poročilo s skupščine ZASSS. Na skupščini smo bili najštevilčnejše zastopani aktiv. Rdeča nit skupščine so bili prispevki staršev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja. Dopoldanski del je bil namenjen delu v skupinah, popoldan je potekala Skupščina. Na skupščini smo sprejeli dva nova aktiva, ki delujeta na področju Celja in Zasavja. Potrdili smo spremembo statusa ZASSS v Evropski starševski zvezi (EPA) iz pridruženega v polnopravno članstvo. Seznanili smo se z delom delovnih skupin – najaktivnejše je bila delovna skupina za pristojnosti in delovanje svetov staršev. Potrdili smo tudi mandat predsedniku za zastopanje stališč ZASSS pri celovitem urejanju oskrbe z učnimi gradivi v okviru delovne skupine za učna gradiva na MIZŠ. Skupščina je potekala v prijetnem in delovnem vzdušju.

Ad 4. Razprava o podpori otrokom s posebnimi potrebami, izdajanju odločb, sodelovanju šole s starši otrok, sistemski podpori šolam in staršem
Razpravo smo opravili v okviru 1. točke

Ad 5. Razno
Tomaž Zorko je predstavil vsebino 1. delavnice, v okviru projekta Strategija razvoja in uporabe spretnosti v Sloveniji, ki se je je udeležil kot predstavnik ASSMOŠ. Na delavnici so bili prisotni predstavniki iz gospodarstva, ministrstev, javnih zavodov, nevladnih organizacij. 2. delavnica bo 6. julija 2016. 2. delavnice se zaradi odsotnosti žal ne bo uspel udeležiti. O udeležbi na 2. delavnici se bo Tomaž Seliškar pogovoril z Alenom Bastičem. V primeru njegove zadržanosti se bo 2. delavnice udeležil Tomaž Seliškar

Prva seja v šolskem letu 2016/17 bo na OŠ Ludvika Pliberška.

Seja je bila končana ob 21. uri.

Zapisal:
Tomaž Seliškar

Predsednica Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol:
dr. Tonica Bončina

Objavljeno: 13.12.2016, ob 8.30

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com
%d bloggers like this: