Domov » Zapisniki » 2016/17 » Zapisnik 42. seje

Zapisnik 42. seje

ZAPISNIK
1. (42.) seje ASSMOŠ v šolskem letu 2016/17, ki je bila 13. 10. 2015, ob 18.00. uri, na OŠ Ludvika Pliberška, Lackova cesta 4, Maribor.

Prisotni:
1. dr. Tonica Bončina, predsednica, OŠ Draga Kobala, Maribor
2. Petra Lah Bencik, OŠ Leona Štuklja, Maribor
3. Andrej Kajbič, OŠ Leona Štuklja, Maribor
4. Tomaž Seliškar, OŠ Rače
5. Tomaž Zorko, OŠ Fram
6. Petra Viderman, OŠ Slava Klavora, Maribor
7. Damijana Zlatolas, OŠ Antona Ingoliča, Spodnja Polskava
8. Nataša Bratuša Živadinović, OŠ Janka Padežnika, Maribor
9. Marko Novak, OŠ Ludvika Pliberška, Maribor
10. Gaber Marolt, OŠ Ludvika Pliberška, Maribor
11. Andreja Kurež, OŠ Poljčane, Poljčane
12. Janko Turner, OŠ Dušana Flisa; Hoče
13. Alen Bastič, OŠ Bojana Ilicha, Maribor
14. Tanja Verhovnik, OŠ Franceta Prešerna, Maribor
15. Ester Mlaj, OŠ Franca Lešnika Vuka, Slivnica pri Mariboru
16. Mojca Jeza, OŠ Majšperk, Majšperk
17. Žana Tischler, OŠ Draga Kobala, Maribor

Ostali prisotni:
– ga. Lidija Todorovič, ravnateljica OŠ Ludvika Pliberška Maribor

Dnevni red:
1. Pozdrav predstavnika šole in kratka predstavitev OŠ Ludvika Pliberška, Maribor
2. Konstituiranje ASSMOŠ za šolsko leto 2016/2017
3. Pregled zapisnikov
4. Javna razprava o drugem tujem jeziku v OŠ
5. Zbiranje cen delovnih zvezkov
6. Poročanje o aktivnostih in drugih aktualnih temah
7. Razno

Dr. Tonica Bončina, predsednica Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol je pozdravila vse prisotne.

Ad 1. Pozdrav ravnateljice OŠ Ludvika Pliberška
Ravnateljica ga. Lidija Todorovič je predstavila šolo in njeno delovanje. Razdelila nam je šolski glasilo LUDVIK. Uredniški odbor je zelo aktiven. Glasilo ostaja v tiskani obliki.
Na šoli je 550 otrok. Dnevno pripravijo 900 obrokov kosil, ker oskrbujejo tudi učence OŠ Angela Besednjaka, Maribor.
Že nekaj časa uspešno izvajajo medvrstniško mediacijo. Proces v katerem tretja, nevtralna stran pomaga sprtima stranema pri iskanju skupne rešitve, ki bo omogočila, da bosta obe strani iz spora izšli zadovoljni in opolnomočeni.
Zgradba OŠ Ludvika Pliberška je energetsko varčna. V bližnji prihodnosti želijo obnoviti dotrajano in premajhno telovadnico.

Ad 2. Konstituiranje ASSMOŠ za šolsko leto 2015/2016
Predsednica ASSMOŠ ostaja dr. Tonica Bončina (v nadaljevanju: predsednica). Podpredsednica iz vrst mestnih šol je Petra Lah Bencik. Podpredsednik iz vrst primestnih šol je Tomaž Seliškar. Zapisnike bo pisala Petra Lah Bencik.
Predsednica je vsem članom predstavila ASSMOŠ, delovanje aktiva in ZASSS. Več kot polovica staršev osnovnošolcev v Sloveniji je združena v regionalne aktive. Ponovno je poudarila , da so za delovanje aktiva pomembna mnenja vseh članov in opis dogajanja na posamezni šoli. Pomembna je tudi čim večja udeležba predstavnikov staršev osnovnih šol, saj bo le tako mogoče doseči zastavljene cilje.

Ad 3. Pregled zapisnika 40. in 41.seje ASSMOŠ
Predsednica aktiva je kratko preletela vsebino in sklepe 40 in 41. seje. Zapisnika sta bila soglasno sprejeta.

Ad 4. Javna razprav o drugem tujem jeziku v OŠ
S preteklim šolskim letom se je izteklo prehodno obdobje za zaključek postopnega uvajanja obveznega 2. tujega jezika. Postopno uvajanje 2. tujega jezika je bilo v letu 2012 prekinjeno in se je izvajalo le še do zaključka osnovnošolskega izobraževanja učencev na šolah, ki so do leta 2012 pristopile k postopnemu uvajanju.
Učenje 2. tujega jezika je sedaj na voljo osnovnošolcem kot neobvezni izbirni predmet od 4. do 6. razreda in kot obvezni izbirni predmet od 7. do 9. razreda, na nekaterih šolah dodatni fakultativni pouk 2. tujega jezika financirajo občine. Ocenjujemo, da je bilo poučevanje 2. tujega jezika kot obveznega predmeta primernejše in je dajalo boljše rezultate, tako da ukinitev postopnega uvajanja poučevanja 2. tujega jezika ocenjujemo kot neprimerno in v škodo učencev in lokalnega okolja.
MIZŠ je oblikovala delovno skupino, ki naj bi oblikovala izhodišča za poučevanje 2. tujega jezika v OŠ. Član delovne skupine je tudi predstavnik ZASSS, g. Janko Korošec. DS je pripravila izhodišča, ki so bila v javni razpravi do 15. oktobra 2016.

Sprejeli smo sklep, da ASSMOŠ poda mnenje v javni razpravi glede drugega tujega jezika.
Člani ASSMOŠ soglasno še vedno podpiramo obvezno poučevanje drugega tujega jezika, ker je najbolj učinkovito in sredstva so najbolj racionalno porabljena. Od pristojnih pa zahtevamo, da pedagoški strokovnjaki za daljše obdobje določijo, katere se obvezne vsebine za osnovnošolsko izobraževanje.

Ad 5. Zbiranje cen delovnih zvezkov
Odločili smo se, da tudi za leto 2015/2016 zbiramo podatke o cenah delovnih zvezkov po metodologiji, ki je bila določen v okviru ZASSS-a. Za zbiranje in posredovanje podatkov sta zadolžena Petra Lah Bencik in Alen Bastič. Določili smo rok 21.10.2016 za posredovanje podatkov s posameznih šol.

Ad 6. Poročanje o aktivnostih in drugih aktualnih temah
Predsednica je poročala s sestanka koordinacije in obiska pri ministrici v juliju 2016.
Tomaž Zorko je poročal o vsebinah delavnice National Skills Strategy Diagnostic Workshop.

Ad 7. Razno
Dogovorili smo se, da po naših šolah preverimo možnost organizacije Skupščine ZASSS-a v Mariboru. Naslednji sestanek bi bil predvidoma januarja 2017. Glede kraja sestanka se bomo dogovorili naknadno po elektronski pošti.

Zapisala:
Petra Lah Bencik

Predsednica Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol:
dr. Tonica Bončina

Objavljeno: 6.2.2017, ob 21.20

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com
%d bloggers like this: