Domov » Zapisniki » 2016/17 » Zapisnik 43. seje

Zapisnik 43. seje

ZAPISNIK (predlog)
2. (43.) seje ASSMOŠ v šolskem letu 2016/17, ki je bila 19. 1. 2017, ob 18.00 uri, na OŠ Franceta Prešerna, Žolgarjeva ulica 2, Maribor.

Prisotni:
1. dr. Tonica Bončina, predsednica – OŠ Draga Kobala, Maribor
2. Petra Lah Bencik – OŠ Leona Štuklja, Maribor
3. Tomaž Seliškar – OŠ Rače
4. Tomaž Zorko – OŠ Fram
5. Petra Viderman – OŠ Slave Klavore, Maribor
6. Urša Žiger – OŠ Slave Klavore, Maribor
7. Damijana Zlatolas – OŠ Antona Ingoliča, Spodnja Polskava
8. Marko Novak – OŠ Ludvika Pliberška, Maribor
9. Andreja Kurež – OŠ Poljčane, Poljčane
10. Radovan Zorko – OŠ Dušana Flisa; Hoče
11. Alen Bastič – OŠ Bojana Ilicha, Maribor
12. Alenka Strdin Košir – OŠ Bojana Ilicha, Maribor
13. Tanja Verhovnik – OŠ Franceta Prešerna, Maribor
14. Bojan Mlaj – OŠ Franca Lešnika Vuka, Slivnica pri Mariboru
15. Žana Tischler – OŠ Draga Kobala, Maribor
16. Nataša Štelcer – OŠ Rada Robiča, Limbuš
17. Aleksander Lenaršič – OŠ Pohorskega odreda, Slovenska Bistrica
18. Barbara Novak – OŠ Gustava Šiliha, Maribor

Ostali prisotni:
– ga. Marta Otič, ravnateljica (pri 1. točki)

Dnevni red:
1. Pozdrav ravnateljice šole in kratka predstavitev OŠ Franceta Prešerna, Maribor
2. Pregled in potrditev zapisnika 42. seje
3. Poročilo s sestanka z ministrico za šolstvo in sestanka koordinacije ZASSS (sprememba zakonodaje, nov pravilnik o učbeniških skladih, zbiranje cen delovnih zvezkov…)
4. Organizacija skupščine ZASSS v Mariboru
5. Poročanje o udeležbi na konferenci EPA – Evropsko združenje staršev (na temo aktivni državljani)
6. Razno

Dr. Tonica Bončina, predsednica Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol je pozdravila vse prisotne.

Ad 1. Pozdrav ravnateljice šole in kratka predstavitev OŠ Franceta Prešerna, Maribor
Ravnateljica ga. Marta Otič je predstavila šolo in njeno delovanje.
Na šoli je 713 otrok in 49 otrok na podružnični šoli v Razvanju. Dnevno pripravijo 1000 malic in 700 kosil, ker oskrbujejo tudi učence OŠ Maksa Durjave.
Zgradba šole ima zanimivo in pestro zgodovino, saj je bila postavljena kot zgodovinski spomenik Aleksandru Karađorđeviću. Kot prva šola v Mariboru je imela pitno vodo in centralno ogrevanje. Svoja vrata je prvič odprla 11. januarja 1937. Z združitvijo OŠ Boris Kidrič in OŠ France Prešeren je leta 2011 postala največja osnovna šola v Mariboru.
Pridobili so na prostoru in imajo eno najlepših knjižnic. Šola sodeluje pri številnih projektih (Eko šola, Projekt Prešernovci, Sobotna šola…)

Ad 2. Pregled in potrditev zapisnika 42. seje
Sklep 1: Zapisnik je bil soglasno sprejet.

Ad 3. Poročilo s sestanka z ministrico za šolstvo in sestanka koordinacije ZASSS
Dne 13.12.2016 se je Koordinacija predsednikov ZASSS-a sestala z ministrico za izobraževanje, znanost in šport, dr. Majo Makovec Brenčič in državno sekretarko dr. Andrejo Barle Lakota.
Izhodišča za pogovor, ki smo jih predhodno posredovali po elektronski pošti 8. 12. 2016, so bila:
– pregled dogovorov letošnjih sestankov,
– učna gradiva,
– načrtovane spremembe zakonodaje,
– spremljanje kakovosti v sistemu VIZ,
– vprašanja, povezana s financiranjem.

Ad 4. Organizacija skupščine ZASSS v Mariboru
ASSMOŠ bo letos organizator letne skupščine Zveze aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS). Tema letošnje skupščine ZASSS, ki bo 8. 4. 2017 na OŠ Draga Kobala, Maribor bo Refleksija oziroma Pogled aktivov na delovanje ZASSS.
Glede na to, da se želimo na skupščino ustrezno pripraviti, bomo naše poglede in mnenja zbrali v posebnih obrazcih na temo Refleksije v okviru svetov staršev, ki so vključeni v ASSMOŠ in ZASSS. Želimo, da se posvetovanja in skupščine udeleži čim več predstavnikov ASSMOŠ.

Sklep 2: Obrazec za podajanje mnenj bosta pripravila dr. Tonica Bončina in Alen Bastič. Alen bo odgovore zbral in jih predstavil na naslednji seji aktiva.


Sklep 3: Delovno skupino za organizacijo skupščine sestavljajo: Tonica Bončina, Alen Bastič, Tanja Verhovnik, Petra Lah Bencik in Tomaž Zorko.

Ad 5. Poročanje o udeležbi na konferenci EPA
Tonica Bončina je poročala o zasedanju skupščine Evropske starševske zveze (EPA) in konferenci, ki je bila 18. in 19. novembra 2016. Poročilo je v prilogi.

Ad 6. Razno
V okviru ZASSS-a so bile na novo oblikujejo delovne skupine. Naši člani so se vključili v delovne skupine:
– v DS za učna gradiva (DS-UG) bodo sodelovali Marko Novak, Tomaž Zorko in Petra Lah
– v DS za pristojnosti in delovanje svetov staršev (DS-PDSSt) bo sodeloval Radovan Krajnc
– v DS za sistem kakovosti (DS-Q) bo sodeloval Marko Novak
– v DS za posebne potrebe: (DS-PP) bosta sodelovala Žana Tischler in Tomaž Zorko
Razširjeni sestanek vseh članov DS bo v torek, 24. januarja 2017, ob 16.00 v sejni sobi P23-24 Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana.

Naslednji sestanek ASSMOŠ bo predvidoma 16. 3. 2016 na OŠ Bojana Ilicha.

Zapisala:
Petra Lah Bencik

Predsednica Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol:
dr. Tonica Bončina

Objavljeno: 15.3.2017, ob 8.00

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com
%d bloggers like this: