Domov » Zapisniki » 2013/14 » Zapisnik 31. seje

Zapisnik 31. seje

ZAPISNIK
1. (31.) seje ASSMOŠ v šolskem letu 2013/14
Datum: 06.11.2013, ob 18.00. uri, 
na OŠ Franceta Prešerna, Žolgarjeva ulica 2, Maribor

Prisotni predstavniki:
1. dr. Tonica Bončina, predsednica – OŠ Draga Kobala, Maribor
2. Matevž Ulrih – OŠ Bojana Ilicha, Maribor
3. Boris Melanšek, podpredsednik – OŠ Janka Padežnika, Maribor
4. Anton Lah, podpredsednik – OŠ Fram, Fram
5. Barbara Lesničar – OŠ Franceta Prešerna, Maribor
6. Igor Karnet – OŠ Rada Robiča, Limbuš
7. Martina Belšak – OŠ Franca Lešnika-Vuka, Slivnica
8. Petra Lah Bencik – OŠ Leona Štuklja, Maribor
9. Tomaž Seliškar – OŠ Rače, Rače
10. Ribanna Skerbiš – OŠ Dušana Flisa Hoče, Hoče
11. Janja Šetor – OŠ Draga Kobala, Maribor
12. Nataša B. Živadinović – OŠ Janka Padežnika, Maribor

Prisotni vabljeni:
1. Marta Otič, ravnateljica OŠ Franceta Prešerna.

Prisotnih je bilo 12 predstavnikov iz desetih osnovnih šol. Po 15 minutah je bila sklepčnost zagotovljena.
Dnevni red:
1. Pozdrav predstavnika (ravnateljice) OŠ Franceta Prešerna;
2. Pregled zapisnika 30. (6.) seje ASSMOŠ;
3. Konstituiranje Aktiva;
4. Načrt dela ASSMOŠ za šol. leto 2013/2014;
5. Poročanje člana delovne skupine ZASSS o nastajanju Poslovnika sveta staršev;
6. Pogovor o organizaciji in delu posameznih svetov staršev (vzgojni načrti, razvojni načrti, poslovniki, LDN SŠ…);
7. Razno.
Ad 1. Pozdrav predstavnika (ravnateljice) OŠ Franceta Prešerna

Po uvodnem pozdravu dr. Bončine, predsednice Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol, je Marta Otič, ravnateljica OŠ Franceta Prešerna, predstavila šolo:
Po združitvi dveh osnovnih šol je to ena največjih osnovnih šol v Mariboru in okolici z 729 otroki, 111 zaposlenimi (od tega 89 strokovnih delavcev). Imajo tudi eno podružnično šolo.
Zgradba šole ima zanimivo in pestro zgodovino, saj je bila postavljena kot zgodovinski spomenik Aleksandru Karađorđeviću. Kot prva šola v Mariboru je imela pitno vodo in centralno ogrevanje. Doslej je šola devetkrat zamenjala ime. Nazadnje leta 1952. Leta 2010 se je začela obnova šola.
Z združitvijo OŠ Boris Kidrič in OŠ France Prešeren je bilo veliko dela, a z uspehom in rezultati so zadovoljni. Pridobili so na prostoru in imajo eno najlepših knjižnic. Dnevno skuhajo 1000 kosil, tudi za podružnico in nekatere druge šole. Šola sodeluje pri številnih projektih. Kot prva je postala Eko šola.

Ad 2. Pregled zapisnika 30. (6.) seje ASSMOŠ
 
Dr. Bončina, predsednica ASSMOŠ, je predstavila dogajanje in sklepe 30. (6.) seje ASSMOŠ.

15 šol je podalo podatke o cenah delovnih zvezkov (min 560,91€, max. 794,85€). Rezultate smo posredovali delovni skupini ZASSS.

Pripomb na zapisnik ni bilo podanih.

SKLEP št. 1:
Zapisnik zadnje – 30. (6.) Seje Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol, z dne 12. junij 2013, je soglasno potrjen.

Dr. Bončina, predsednica ASSMOŠ je podala pobudo za spremembo Pravil delovanja Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol.
Namreč v preteklosti se je nekajkrat dogodilo, da posamezna šola ni mogla sodelovati v Aktivu, ker predstavnik ni bil član sveta staršev. Tudi v bodoče naj bi bil praviloma predstavnik v Aktivu član sveta staršev. Lahko pa svet staršev izvoli tudi starša, ki ni v svetu staršev ima pa učenca na šoli. Aktiv predlaga, da se v takem primeru predstavnika v aktivu vabi na seje sveta staršev, kjer poroča o aktivnostih ASSMOŠ.

SKLEP št. 2:
Soglasno smo potrdili spremembo Pravil delovanja ASSMOŠ.
Čistopis dopolnjenjih Pravil delovanja je v prilogi.

Glede na sprejeto spremembo Pravil delovanja ASSMOŠ smo potrdili mandat podpredsednika ASSMOŠ Tonija Laha, ki ni več član Sveta staršev OŠ Fram, svet staršev pa ga je izvolil v Aktiv.

SKLEP št. 3:
Toni Lah je predstavnik OŠ Fram v Aktivu in podpredsednik ASSMOŠ.
Ad 3. Konstituiranje Aktiva

Nekateri predstavniki v Aktivu so z novim šolskim letom potrdili svoje mandate v ASSMOŠ, nekatere osnovne šole pa informacije o svojih predstavnikov in njihovih kontaktnih podatkov niso posredovale. Za razrešitev te problematike smo se odločili oblikovati delovno skupino, ki bo poskrbela za informiranje ravnateljev in svetov staršev glede delovanja ASSMOŠ in za dopolnitev podatkov o predstavnikih posameznih OŠ.

SKLEP št. 4:
Ustanovljena je delovna skupina ASSMOŠ v sestavi: Boris Melenšek, Petra Lah Bencik in Tomaž Seliškar, ki bo poskrbela za informiranje ravnateljev in svetov staršev o delovanja ASSMOŠ in za dopolnitev baz podatkov o predstavnikih posameznih OŠ.

Ad 4. Načrt dela ASSMOŠ za šol. leto 2013/2014

Dr. Bončina je predstavila načrtovane aktivnosti v letošnjem šolskem letu. Delo bo potekalo na nivoju ASSMOŠ in ZASSS.

ASSMOŠ:
1. Redni sestanki.
O datumih se bomo sproti dogovarjali. Podana je bila pripomba g. Matevža Urliha, da so sestanki prepogosti in trajajo predolgo, kar naj bi imelo za posledico slabšo udeležbo. Trajanje sej bi bilo mogoče skrajšati tako, da bi bila gradiva za sejo čim bolje pripravljena (pripravljena s strani ožje skupine članov). Na pogostost sej vpliva število tem, ki jih je potrebno obravnavati.
Sprejeli smo odločitev, da vsak član (oz. vsaka OŠ) predlaga temo, ki se mu zdi najbolj pomembna za obravnavo. Iz nabora tem se bomo odločili za dve, ki sta pomembni za večje število članov. Člani posredujejo temo s kratko obrazložitvijo do 1.12.2013.

SKLEP št. 5:
Člani posredujejo temo s kratko obrazložitvijo do 1.12.2013.

S strani člana je bilo predlagano, da se kreira Google skupina, kamor bi se odlagala dokumentacija in kamor bi lahko posamezniki podajali svoje odzive.
Pomembno je da se vsak član ASSMOŠ odzove na poziv za mnenje in sporoči mnenje Sveta staršev OŠ, ki je zastopa ali osebno mnenje ali sporoči, da mnenja nima.

SKLEP št. 6:
Tomaž Seliškar oblikuje Google skupino, kamor bomo dostavljali gradivo za seje ter drugo dokumentacijo in preko katere bodo posamezniki lahko sporočali in izmenjevali mnenja. Skupina se oblikuje po dopolnitvi baze podatkov o predstavnikih v ASSMOŠ.

V preteklem šolskem letu je ASSMOŠ gostil predstavnika MIZŠ in predstavnico MOM. Takšno obliko pridobivanja strokovnih mnenj bomo nadaljevali tudi v tem šolskem letu. Podana sta bila predloga, da povabimo strokovnjakinjo za tuje jezike. Za povabilo bo poskrbela Barbara Lesničar.

Podan je bil predlog o aktivnejšemu sodelovanju z ravnatelji in o skupnem sestanku.
Gospa ravnateljica se bo pozanimala, ali imajo tudi ravnatelji interes za skupni sestanek. Organizirali bi ga v januarju 2014. V tem primeru se bomo na naslednjem sestanku dogovorili o temah, ki se nam zdijo najbolj pomembne.

O dodatnih aktivnostih v okviru ASSMOŠ se bomo sproti dogovarjali.

ZASSS:
Predsednica bo sodelovala v Koordinaciji predsednikov aktivov. Predviden je sestanek v začetku decembra.
Takrat je tudi predviden sestanek z ministrom in njegovo ekipo. Izpostavili bomo problem stroškov v šoli:
– financiranje ali doniranje fotokopirnega papirja in papirnatih brisač (nekatere šole to zahtevajo druge ne, vprašanje zakonitosti in dvojnega financiranja);
– stroškov izletov, šole v naravi in drugih rednih šolskih aktivnosti (starši izpostavljajo višino in upravičenost finančnih sredstev za redne šolske dejavnosti za OŠ, ki naj bi bila po ustavi brezplačna, pa tudi nerazumevanja vodstev šol za težak finančni položaj številnih družin);
– eAsistenta (vprašanje upravičenosti komercialne aplikacije, zakaj ta aplikacija ni financirana s strani ministrstva).

Sodelovali bomo v delovnih skupinah ZASSS.

Matjaž Rajtmajer in Karl Petelinšek nista več člana ASSMOŠ, delovala pa sta v delovni skupini ZASSS.

Za sodelovanje v delovnih skupinah sta podala soglasje Nataša B. Živadinović in Tomaž Seliškar.

Sodelovali bomo na seminarju o Postopku za imenovanja ravnatelja, ki ga organizira Pomurski aktiv v februarju 2014 in na predvideni skupščini ZASSS-a naslednje leto spomladi in posvetovanju, ki bo pred skupščino. Člani so pozvani, da posredujejo katere predlagane teme za posvet so najbolj interesantne. Predlagane teme s strani ZASSS smo že prejeli po el. pošti s strani predsednice – odzval se je en sam predstavnik. Dogovorjeni smo, da predstavniki predloge tem pregledajo in sporočijo temo, ki jo predlagajo.

Ad 5. Poročanje člana delovne skupine ZASSS o nastajanju Poslovnika sveta staršev

Tomaž Seliškar je podal informacije o aktivnostih pri nastajanju vzorčnega Poslovnika za svete staršev. V Poslovniku so zajete vse pristojnosti svetov staršev, ki jih določa nacionalna zakonodaja, poudarek je na vsebini in pristojnostih sveta staršev, v pripravo je bilo vloženega veliko truda, besedilo poslovnika so pregledali tako na MIZŠ kot na Šoli za ravnatelje. Še posebej je pohvalil in izpostavil poglobljeno in kvalitetno razpravo na Šoli za ravnatelje.  Predvidoma bo dostopen v začetku leta 2014, oz. ko ga potrdi Koordinacija.

Poročal je tudi o uspešno izvedenem seminarju o Postopku za imenovanje ravnatelja, ki je bil 4.11.2013 v Ljubljani in izrazil mnenje, da je udeležba na seminarju, ki ga organizira Pomurski aktiv, zelo koristna in smiselna za vse, ki bodo kadarkoli sodelovali pri postopku imenovanja ravnatelja. Predlagal je tudi, da predstavniki s posvetom in možnostjo udeležbe seznanijo predstavnike staršev v svetu šole.

Naslednji sestanek ASSMOŠ bo v začetku decembra 2013, predvidoma na OŠ Janka Padežnika, Maribor.
Seja je bila končana ob 20.40 uri.

Zapisal:
Igor Karnet
Predsednica Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol
dr. Tonica Bončina

objavljeno: 22.11.2013, ob 11:57


Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com
%d bloggers like this: