Domov » Zapisniki » 2013/14 » Zapisnik 32. seje

Zapisnik 32. seje

ZAPISNIK
2. (32.) seje ASSMOŠ v šolskem letu 2013/14
Datum: 23.01. 2014, ob 18.00. uri,
na OŠ Janka Padežnika, Iztokova 6, Maribor

Prisotni:
1. dr. Tonica Bončina, predsednica – OŠ Draga Kobala, Maribor
2. Boris Melanšek, podpredsednik – OŠ Janka Padežnika, Maribor
3. Anton Lah, podpredsednik – OŠ Fram, Fram
4. Barbara Lesničar – OŠ Franceta Prešerna, Maribor
5. Martina Belšak – OŠ Franca Lešnika-Vuka, Slivnica
6. Petra Lah Bencik – OŠ Leona Štuklja, Maribor
7. Ribanna Skerbiš – OŠ Dušana Flisa Hoče, Hoče
8. Janja Šetor – OŠ Draga Kobala, Maribor
9. Andreja Močnik Kožič, OŠ Malečnik, Malečnik
10. Dušan Flere, OŠ bratov Polančičev Maribor,
11. Jure Žnidarič, OŠ Angela Besednjaka, Maribor,
12. Alja Lipavic Oštir, OŠ Franca Rozmana – Staneta, Maribor,
13. Boštjan Koren, OŠ Duplek, Spodnji Duplek,
14. Mojca Čuk, OŠ Majšperk, Majšperk.

Vabljena:
1. mag. Sonja Filipič, ravnateljica OŠ Janka Padežnika.

Prisotnih je bilo 14 predstavnikov ali namestnikov iz 13 osnovnih šol. Po 15 minutah je sklepčnost zagotovljena.

Ad 1. Pozdrav predstavnika OŠ Janka Padežnika ga. Sonje Filipič (ravnateljice)
Dr. Tonica Bončina, predsednica Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol je pozdravila vse prisotne in novim članom aktiva zaželela dobrodošlico ter jih pozvala k aktivnemu sodelovanju.
Po uvodnem pozdravu dr. Tonice Bončina, je mag. Sonja Filipič, ravnateljica OŠ Janka Padežnika, predstavila šolo in njeno delovanje. OŠ Janka Padežnika izvaja vzgojno izobraževalno delo v dveh stavbah. V letu 2011 so praznovali 100. obletnico šole in 125. obletnico druge šolske stavbe. Šola je dvo- in tri-oddelčna, kar narekuje fleksibilnost pri delu. Skrbijo za stalni profesionalni razvoj: zaposleni na šoli se redno izobražujejo, vključeni so v številne projekte, sodelujejo s študenti, so odprti za mnoga sodelovanja. Projekti na šoli so vpeti v redni izvedbeni kurikulum šole in ga obogatijo s svojimi aktivnostmi. Na šoli se izvaja fakultativno poučevanje 2 tujih jezikov v 1. in 2. VIO, med drugim dajejo poudarek na naravoslovju, delu z nadarjenimi in še bi lahko naštevali. Za svoje delo in dosežke so prejeli številna priznanja in nazive kot npr. kulturna šola, priznanje Blaža Kumerdeja, priznanje Listina mesta Maribor, evropsko jezikovno priznanje, idr. Šola uspešno in učinkovito sodeluje s starši. Svet staršev se mesečno sestaja in sproti obravnava aktualne teme. Na nekaterih področjih sodelujejo tudi z mestno četrtjo: prostovoljstvo, medgeneracijsko povezovanje z domom starejših občanov.
Mag. Filipič je povedala, da so se v mesecu decembru ravnatelji pogovarjali na temo skupnega srečanja z aktivom. Odprti so za sodelovanje z aktivom, potrebno pa bo opredeliti teme srečanja.

Ad 2. Pregled zapisnika 31. (1.) seje ASSMOŠ
Dr. Bončina, predsednica ASSMOŠ, je predstavila dogajanje in sklepe 31. (1.) seje v šol letu 2013/2014 ASSMOŠ. Pozvala je Petro Lah Bencik, da poroča o aktivnostih glede pridobivanja in obveščanja članov aktiva. Petra Lah Bencik je povedala, da je delovna skupina naredila pregled prisotnosti članov na prejšnjih sejah. Tam, kjer ni bilo predstavnika so na OŠ poslali dopis. OŠ so se na dopis odzvale, nekatere bodo predstavnike še sporočile. Skupina Google članov je oblikovana, v skupino se vključi tudi znane namestnike. Dr. Bončina je povedala, da bi želela vedeti sestavo skupine v pred vsakim pošiljanjem sporočil in da se skupina oblikuje na ta način kot to deluje pri ZASSS.

Zbrane so tudi teme, ki bi jih želeli obravnavati na srečanjih aktiva. Nekatere teme so bolj kompleksne in zahtevajo več časa, nekatere pa lahko obdelamo v krajšem času.
V mesecu marcu (predvidoma 29.3.2014) bo skupščina ZASSS. Člani aktiva so vabljeni, da se srečanja udeležijo v čim večjem številu. ASSMOŠ ima pet glasovalnih pravic. Tema letošnje skupščine bo Vzgoja v šoli.
Dr. Bončina je vprašala ali je kdo pripravljen sodelovati v delovni skupini za kakovost pri ZASSS? Martina Belšak je povedala, da je pripravljena sodelovati, v kolikor bo skupina učinkovito delovala. Kot notranja presojevalka že ima določene izkušnje.

3. februarja 2014 se bo v Cezanjevcih v organizaciji prekmurskega aktiva izvedel seminar o imenovanju ravnatelja. Člani naj svoj interes po udeležbi sporočijo predsednici, da se dogovori s predsednikom pomurskega aktiva.

Na zapisnik ni bilo pripomb.

Dr. Bončina je podala sporočilo o podpori odziva na predlog Pravilnika o normativih za predšolsko vzgojo. Aktiv sicer ne more podpreti predlogov za vrtce, vendar v tem ni bilo nič takšnega, kar bi bilo v nasprotju s stališči ASSMOŠ. Utemeljen odziv in pripombe na predlog Pravilnika je pripravil Tomaž Seliškar v sodelovanju s škofjeloškim aktivom in drugimi zainteresiranimi starši.

Predsednica aktiva je opozorila na okrožnico šolskega ministrstva, glede pojasnila za izplačilo ¾ plačnega nesorazmerja. Člani aktiva razumejo stanje v državi in situacije, ki so nastale ter upajo na takšne rešitve, ki bodo podpirale kakovostno izobraževanje.

Ad 3. Poročanje o sestanku z ministrom za šolstvo in njegovo ekipo
Sestanek na ministrstvi za šolstvo, izobraževanj in šport je bilo 8.12.2013. Obravnavane teme:
– Financiranje Zveze
Članom aktiva se zdi smiselno, da se ZASSS organizira kot društvo za celo Slovenijo.
– Omejitev začetka pouka pred 7.30. Tega določila na ministrstvu ne nameravajo spreminjati.
– Nadstandard v OŠ: ni pravilnika za storitveni in materialni nadstandard. Člani dajo predlog, da se na nivoju države (občine) opredeli kaj je nadstandard. V praksi se dogaja, da ima ena šola neko dejavnost ponujeno kot brezplačno, druga šola pa ima enako dejavnost plačljivo.
Predsednica aktiva, dr. Bončina je opozorila na situacijo, da bi moral svet staršev v začetku šolskega leta podati soglasje k nadstandardnim storitvam. Običajno ravnatelji na začetku šolskega leta predstavijo Letni delovni načrt, ne opredelijo pa nadstandardne dejavnosti in ne zaprosijo svet staršev za soglasje. Člani naj na to nedoslednost opozorijo svete staršev na posameznih šolah.

– ZASSS je predlagala, da bi okrožnice ministrstva posredovali tudi ZASSS in aktivom.
– Uvajanje tujih jezikov v prvo triado: Z zakonom je urejeno, da uvajanje tujih jezikov v nižje razrede ni poskusno in bo potekalo brez pridobitve soglasja staršev. Prvi dve leti se vključi samo določeno število šol, ki podajo posebno vlogo. Financiranje pa se zagotovi iz rednih sredstev namenjenih za OŠ, kar bi pomenilo, da bo verjetno zaradi tega potrebno kaj drugega ukiniti.
– Pripravlja se tudi Zakon o učitelji, kjer je predvideno, kako se bo v prihodnosti preverjalo poučevanje. Na MIZŠ niso naklonjeni uvajanju učiteljskih licenc, ampak bodo zaostrili pogoje za vstop v učiteljski poklic na začetku kariere.
– Prišlo naj bi tudi do sprememb pri Merilih za vpis v srednjo šolo. Uvedlo naj bi se namreč dodatno eksterno ocenjevanje ob koncu osnovne šole – po predlogu na področju matematike, slovenščine in tujega jezika. Tonica Bončina je starše ponovno prosila za mnenje glede tega.
– Elektronsko vodenje šolskih evidenc: Šole pospešeno vpeljujejo elektronsko vodenje šolskih evidenc preko zunanjih ponudnikov in postajajo odvisne od teh izvajalcev. Vloga MIZŠ pri uvajanju elektronskih evidenc ni jasna. Zatrjujejo, da so samo dali soglasje, da imajo šole možnost voditi elektronske evidence. Pri tem pa ni bilo določeno, da bi se evidence vodile preko strežnika šolskega ministrstva. Večkrat se je pojavilo vprašanje o varstvu osebnih podatkov ter o nudenju storitev javnemu sektorju brez javnega razpisa.
Ker gre za zasebno pobudo – posel, je celotna odgovornost na vodstvih šol, ki kupujejo to storitev.
Ker je vrednost nižja od zakonsko predpisane tudi ni potreben javni razpis. Starši na vpeljavo te storitve nimamo vpliva, saj ni opredeljena kot nadstandardna storitev.

– Pobuda, da bi se energetske pijače v okolici šol prepovedale prodajati ni uresničljiva.
– Brisače in pisarniški papir šole neupravičeno pridobivajo od staršev.
– Mandat predsednika sveta staršev: dr. Bončina je pridobila mnenje ministrstva, da trajanje mandata predsednika določajo šole avtonomno v svojih internih aktih, saj z zakonodajo to ni določeno.

Ad 4. Obravnava zbranih tem
V mesecu marcu načrtujemo sestanek na temo o uvajanju tujih jezikov v prvo triado. Povabili bi ga. Pižorn, ki je sodelovala pri nastajanju Bele knjige za osnovno šolstvo. Barbara Lesničar je že navezala stik z njo in povedala, da bi bila 17. ura ob sredah zanjo najbolj primerna.

Za sestanek z ravnatelji se ustanovi delovna skupina, ki pripravi gradivo o:
– nadstandardnih storitvah in materialih (Petra Lah Bencik, Martina Belšak in Barbara Lesničar).
– vzgojnem načrtu (Tomaž Seliškar in Janja Šetor).
Kontaktna oseba za pripravo sestanka bo Boris Malenšek.

Ad 5. Razno
Predstavnik OŠ bratov Polančič g. Ferle je povedal pomislek o pristojnostih aktiva svetov staršev glede dajanja pobud na ministrstvo, ki so v okviru posameznih aktivov. Povedal je, da je bil nekaj časa na ministrstvu zaposlen, zato ve, kakšen je sistem delovanja le-tega. Predsednica pojasni povezovanje z ministrstvom od začetka delovanja aktiva in Zveze. Ministrstvo jih je povabilo k sodelovanju in jih tudi vključilo v nekatere delovne skupine. Povedala je, da so bile nekatere pobude uspešne in utemeljene. V aktivu pa delujemo kot starši.

Vsi člani se pozanimajo kako imajo v poslovniku urejen mandat predsednika sveta staršev. Ugotovitve naj sporočijo dr. Bončini, hkrati pa naj sporočijo kako imajo v pravilih (hišnem redu) dorečeno uporabo mobitela v šoli.
Predstavnica Andreja Močnik Kožič iz OŠ Malečnik je ponudila sodelovanje in pomoč v okviru krajših (manj obsežnih) anketah.

Naslednji sestanek ASSMOŠ bo v mesecu marcu 2014. Seja je bila končana ob 20.45 uri.

Zapisala:
Janja Šetor
Predsednica Aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šol:
dr. Tonica Bončina

objavljeno: 3.3.2014, ob 14:00


Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com
%d bloggers like this: