Domov » Zapisniki » 2010/11 » Zapisnik 17. seje

Zapisnik 17. seje

ZAPISNIK  4. (17) seje ASSMOŠ,

dne  11. 4. 2011 ob 17:30 uri, na OŠ Tone Čufar

Predlagani dnevni red:

  1. Razgovor s podžupanom  g. Milanom Miklom;
  2. Predstavitev OSNOVNE ŠOLE TONE ČUFAR;
  3. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Aktiva svetov staršev mariborskih
  4. Uskladitev stališč o povezovanju v Nacionalno zvezo aktivov;
  5. Pobuda za informatorje;
  6. Obravnava predloga Zakona o osnovni šoli;
  7. Razno.

Pred pričetkom je g. Danilo Pintarič vse prisotne pozdravil na OŠ Tone Čufar. Predsednica Aktiva ga. Tonica Bončina nas je seznanila, da bo podžupan g. Mikl prišel nekoliko kasneje, zato zamenjamo prvo in drugo točko dnevnega reda.

Ad 2.

Predstavitev Osnovne šole Tone Čufar.

V imenu OŠ Tone Čufar nas je pozdravila ravnateljica ga. Špela Drstvenšek.

Šola je bila zgrajena leta 1899. Največ je bilo v preteklosti na tej šoli okoli 900 otrok. Sedaj šolo obiskuje 362 učencev v 19-ih oddelkih. Na šoli deluje šolski sklad, s pomočjo katerega so sofinancirali garderobne omarice (18.000 €), interaktivne table, zunanja igrala, naravoslovno učilnico … Devetletka je bila uvedena leta 2000, obvezni drugi tuj jezik je na šoli že uveden v 7. razredu. Šola je aktivna z več projekti, med katerimi so pomembnejši – Zdrava šola, Eko šola, Tako je bilo nekoč, Noč branja …

Slogan šole je ‘Vsak Čufar ima svoje močno področje, razvijajmo ga’.Na šoli je 9 romskih otrok, težave s prometom v bližini pa so se začasno rešile s propadom podjetja SCT, ki ima v bližini svojo bazo cestnih in gradbenih vozil.

Na šoli poteka fleksibilni urnik pri obsežnejših predmetih in sicer že tretje leto – izkušnje so dobre. Šolo v naravi imajo v 3., 5. in 7. razredu. Šolsko glasilo se imenuje Blisk.

Ad 2.

Razgovor s podžupanom  g. Milanom Miklom:

Gospod Mikl je predstavil del občinskega proračuna, ki se nanaša na osnovne šole in vrtce. Proračun je bil sprejet 31.3.2011. V njem je namenjenih 1,311,000 € za investicijsko vzdrževanje šol, čeprav je vseh potreb na področju MOM za 18 mio € in okoli je rezervirano 800 000 € za nove investicije.

Prednostne investicije so načrtovane za OŠ Boris Kidrič in Oš France Prešeren, ki jih je potrebno usposobiti za ponovno izvajanje pouka. Vrednost razpisa za investicije za osnovne šole na državni ravni je le 14 mio € in 7 mio € za vrtce.

Dokler se namenja za investicijsko vzdrževanje le 5-6 % proračuna, je to vse premalo, za normalno obnovo – nekaj časa bi bilo potrebno v ta namen vlagati vsaj 20 % letno.

Občina se je prijavila na razpis za sredstva, ki ga je dalo Ministrstvo za šolstvo in šport, ki pa je bil zelo ozko opredeljen – le za potresno nevarna področja. Pri Ministrstvu za šolstvo je za investicije zadolžen Mitja Maruško. Na tej podlagi je MOM vložila prošnjo in dokumentacijo za ureditev podružnične OŠ Kamnica v Bresternici, ki je edina na statično ogroženem področju. V tej šoli so še tudi 4 stanovalci, s katerimi je potrebno urediti nadomestitev.

Načrtovana je tudi nova gradnja vrtca v Pekrah, sredstva iz Evropskih skladov pa so pridobljena za posodobitev vrtca Tezno, enota Lupinica (sredstva EU v višini 1,2 mio. € ).

Ne smemo pa pozabiti, da imamo na področju MOM najcenejša kosila, saj občina financira kuharje na šolah in vseh ostalih stvari, ki so v sofinanciranju občine.

–   G. Smodiš je pozdravil obnovo podružnice Bresternica, ker je stavba dejansko zelo dotrajana. Seznanil je tudi podžupana, da imajo na OŠ Kamnica donatorja (v delu), ki bi saniral sanitarije, rabijo le soglasje in preostali del s strani občine.

–   G. Mikl je naštel šole, za katere so prednostno namenjna sredstav za investicijsko vzdrževanje: OŠ P. Voranc – projekt za obnovo sanitarij; OŠ B.Ilich , OŠ B. Polančičev – sanacija ravne strehe; OŠ Malečnik – sanitarije; OŠ T.Čufar – obnova kotlovnice in inštalacij; OŠ D. Kobala- obnova trakta D, instalacije; OŠ B.za severno mejo – menjava salonitne kritine; OŠ Pliberšek – obnova tal na hodnikih; OŠ Tabor I – menjava oken; OŠ G. Šilih – menjava oken na stopniščih itd.

–   G. Bojan Fermišek z OŠ A. Besednjak je ponovno zastavil vprašanje, zakaj se nikamor ne premakne projekt za namestitev sončnih elektrarn na strehah osnovnih šol. G. Mikl je dejal, da bi se to smatralo kot povečanje zadolženosti občine, kar pa je država sedaj omejila. G. Fermišek je poudaril, da imajo investitorja, rabijo le dovoljenje od občine, ki je lastnica objekta. Ob tem smo izpostavili še, da so na nekaterih OŠ inštalacije sončnih elektrarn že izvedli ali jih načrtujejo.

–   G. Mikl je še povedal, da so najbolj energetsko potratni vrtci (36 enot). V Mariboru deluje Energetska agencija za Podravje, ki je ugotovila najbolj pereče energetske izgube na javnih zgradbah. Rezultat je tudi, da imamo izdelane  Energetske izkaznice za vse občinske objekte.

 Ad 3.

Pregled in potrditev 3. seje ASSMOŠ:

–   Na zapisnik ni pripomb.

–   G. Mikl je potrdil, da nam bo v primeru sestanka z Ministrom za šolstvo in šport daj na razpolago dvorano na MOM.

–   Na skupen sestanek bi bilo potrebno povabiti ob g. Lukšiču še g. Černivca.

–   G. Urbancl je povprašal, zakaj nismo prej vedeli za obisk predstavnika starševske zveze EPA, da bi se lahko sestanka soudeležili. Ga.Tonica pojasni, da je obvestilo o obisku predstavnika EPA prišlo med zimskimi počitnicam par dni prej.

Ad 4.

Obravnava stališč o povezovanju v Nacionalno zvezo aktivov

Strinjali smo se s poimenovanjem ‘Nacionalna zveza aktivov SSOŠ’, ker je takšna dikcija tudi že zapisana v Zakonu o organizaciji in financiranj šol.

Glede sestave skupščine zveze  vztrajamo na enakomerni regijski zastopanosti s predlogom, da bi vsaka regija imela npr. po dva predstavnika. Šole so razdeljene po regijah za potrebe NPZ-ja (MŠŠ) in to razporeditev bi lahko upoštevali.

Ad 5.

Pobuda za informatorje

Na zadnjem sestanku je g. Krumpeščak izpostavil problem delovnega mesta informatorja. Zaradi zmanjšanja financiranja javnih del, je zelo malo šol obdržalo informatorje. Člana Aktiva g. Krumpeščaka smo zadolžili, da na podlagi stanj in mnenj staršev ter vodstev šol s posameznih šol pripravi poročilo.

Poročilo ni bilo pripravljeno, zato ni bilo sprejetih novih sklepov glede aktivnosti pri pobudi o informatorjih.

 Ad 6

Obravnava predloga Zakona o osnovni šoli:

Izpostavljene so bile nekatere, z vidika staršev, nekatere najbolj moteče stvari v novem zakonu. Vse primerjave so narejene s skandinavskimi šolami in še Avstrijo in Nemčijo, pri čemer so bili izpostavljeni le izbrani primeri.

Spremembe na področju šolstva se uvaja prehitro – kljub temu, da se vsaka novosti vpeljuje postopoma (9-letka, jeziki…) se do takrat, ko bi naj stvar dala nove rezultate, zakonske podlage že spremenijo. Vsekakor pa podpiramo ocenjevanje že v tretjem razredu.

Pobuda za nacionalno preverjanje znanja je za izvajanje v 3, 6, 7, 8 in 9 razredu, pri čemer bi naj bilo v 7. in 9. razredu neobvezno – staršem se tako pogosto preverjanje znanja, ki nima nobenega vpliva in učinka – posebej neobvezno ne, ne zdi potrebno in podpiramo sedanjo ustaljeno prakso – preizkusi v 3, 6 in 9 razredu, pri čemer se iz 9. razreda preverjanje naj premakne na 8 razred, da imajo učitelji in učenci še eno leto čas nadoknadit manjkajoče znanje, ki se pokaže ob takem preverjanju.

Podaljšano bivanje nameravajo razdeliti na podaljšano bivanje in popoldansko varstvo otrok, pri čemer bi to lahko bila tudi oseba s pete stopnjo izobrazbe. S tem predlogom se predvsem ravnatelji ne strinjajo.

Sprejeli smo sklep glede pripomb na zakon:

  1. V predlogu je predvideno preveliko število sprememb. Zaradi številnih sprememb je spremljanje vpliva na delo v šoli in na rezultate izobraževalnega in vzgojnega procesa zelo težko. Poleg tega uvajanje in prilagajanje številnim novostim ovira osnovno izobraževalno in vzgojno delo.
  2. Predlagamo, da drugi tuj jezik ostane obvezen v 7.,8. in 9. razredu, tako kot je bilo v sedanjem zakonu.
  3. Nasprotujemo preštevilnim NPZ-jem. Strinjamo se, da je NPZ obvezen v 6. in 8. razredu. NPZ v 7. in 9. razredu pa pomeni samo dodatno obremenjevanje učencev in služi bolj za kontrolo kakovosti dela posameznih šol.

Ad 7.

Razno

–       G. Smodiš je povedal, da se je udeležil sestanka Aktiva Pomurskih šol in nas seznanil z njihovo takojšnjo aktivnostjo za obdelavo OŠ Grad.

–       Starši se zavzemamo za večji poudarek pri učenju in ocenjevanju pisave.

–       V četrtek, 14.4. bo  na Brdu pri Kranju sestanek aktivov  – udeležila se ga bosta ga. Bončina in g. Smodiš.

–       Zahtevali bomo več odgovorov, zakaj se ne premaknejo stvari hitreje na področju fotovoltaike.

Sklep: ostale Aktive, predvsem na področju MOL se povpraša, če je na kateri njihovi šoli že bila narejena fotovoltaika – zadolžena ga. Bončina.

 Nato bi poskušali pospešiti stvari na našem področju in uporabili že pridobljene izkušnje in poti. Zahteva Evrope je, 25 % prihranka pri energiji oz. 25 % pridobivanje elektrike iz obnovljivih virov, tako da bi se na tem področju zagotovo dalo kaj narediti.

– Ravnateljico ga. Drstvenšek, ki vodi tudi Aktiv ravnateljev mariborskih šol, smo zaprosili, da apelira na vse ravnatelje, da vzpodbudijo udeležbo predstavnika sveta staršev na njihovi OŠ, da se udeležijo sestanka Aktiva. Ga. Tonica bo poslala tudi seznam bolj ‘neaktivnih’ OŠ. Vabljene pa so seveda tudi še vse ostale šole, da se Aktivu pridružijo.

Naslednji sestanek bo na OŠ Slivnica, predvidoma v 2. polovici maja.

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

Zapisala:

Lidija Haložan Zagernik

Predsednica ASSMOŠ:

Tonica Bončina

Prisotni:

ga. Tonica Bončina – OŠ Draga Kobala
g. Karli Smodiš – OŠ Kamnica
g. Bojan Fermišek – OŠ Angela Besednjaka
ga. Karmen Kolmanič – OŠ Slave Klavora
ga. Lidja Haložan Zagernik – OŠ Toneta Čufarja
g. Danilo Pintarič – OŠ Toneta Čufarja
g. Emil Urbancl – OŠ Rada Robiča,
g. Matjaž Rajtmajer – OŠ Franca Lešnika Vuka , Orehova vas

Sestanka se je udeležila še ga.  Špela Drstvenšek, ravnateljica OŠ Tone Čufar.

Odsotni (veliko se jih je opravičilo):

g. Boris Malenšek – OŠ Janka Padežnika,  g.Aleš Kumperščak – OŠ Bratov Polančičev, ga. Barbara Kolar Berglez – OŠ Fram, ga. Manja Šeligo Čeleš – OŠ Tabor I, ga. Jožica Princl – OŠ Majšperk, ga. Aleksandra Berberih Slana – OŠ Prežihovega Voranca, , g. Smiljan Zgozdnik – OŠ Leona Štuklja, g., g. Zoran Špolarič – OŠ Franceta Prešerna, g. Bevk Iztok – OŠ Martina Konšaka, g. Bojan Javornik – OŠ Bojana Ilicha,  g. Zoran Turk – OŠ borci za severno mejo),  g. Igor Marovič –  OŠ Maksa Durjave, ga. Mateja Muršak – OŠ Polskava, član (OŠ Franca Rozmana Staneta)


Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

ASSMOŠ

Naše poslanstvo je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranja udeležencev mariborskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Opozoriti in predlagati želimo spremembe za dvig kvalitete izvedbe vzgoje in izobraževanja v mariborskih osnovnih šolah.

Kontakt

e-naslov: info.assmos@gmail.com
%d bloggers like this: